Archive | May 7, 2017

IOWO-5.7.17

BEEKSISA QACARRII BARSIISAA AFAAN OROMOO ‘WASHINGTON DC’

B E E K S I S A BEEKSISA QACARRII BARSIISAA AFAAN OROMOO ‘WASHINGTON DC’ Ijaarsi Dubartoota Oromoo Addunyaa gita hojii Barsiisummarratti namoota ulaagaalee armaan gadii kana guutan barsiisaa ‘AFAAN OROMOO’ daa’imman Washington DC f dorgomsiisee qacaruu barbaada. Ulaagaalee: Ulaagaalee armaan gadii kana guutuu kan dandeessan dhiyaattanii dorgomuun abbaa carraa hojii kana ta’uu dandeessu: 1. […]

Continue Reading 0
SBO Sagalee Bilisummaa Oromo, Ebla 19, 2017

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Caamsaa 7, 2017

Gaaffif Deebii Aartistii Sabboontuu Nafiisa Abdulhakim waliin …Gaaffif Deebii Aartistii Sabboontuu Nafiisa Abdulhakim waliin goone daawwadha share godhaa bu’aaf bahii isheen keessa kuttee biyya masrii Cairo geesse itti dhihaadha dhaggeeffadha!! linkii asii gadii kana tuquun qarqaara :https://www.gofundme.com/artist-nafiisaa-haagargaarr

Continue Reading 0
maratani

FALAASAMA SIYAASAA OROMOO BIYYAA DHIHAA KEESSATI

FALAASAMA SIYAASAA OROMOO BIYYAA DHIHAA KEESSATI (Oromoo political philosophy in Western world) (Yoseph Mulugeta Baba, Ph.D.)> Waa’ee siyaasa Oromoo yerro amma kana itti abaase jiru irrati, namootiin tokko tokko yaada koo akkan isaanif ibsu na gaafatani jiruu. Anis kara Falaasama Siyaasaa (Political Philosophy) ol-baasee, gad-buusee hamma beekumisa koo akka armaan gadiiti kaa’u yaaleera! Gaaf tokko […]

Continue Reading 0
hrlha1

HRLHA-10th Anniversary Fundraising

HRLHA-10th Anniversary Fundraising Last Year- HRLHA EVENT IN TORONTO MAY 23,2016 PART ONE Join Our Movement to take concrete action in defending Human Rights in Ethiopia Today, the human tragedies in Ethiopia are beyond what we can explain in words. HRLHA  has exposed  the gross human rights abuses (execution, torture, disappearance and imprisonment)  by the Ethiopian government […]

Continue Reading 0

Designed and Developed by NextGen IT Solutions