ABO fi QBO Ololli Kamuu Hin Diigu !

(Olola Abbaa Biyyaa Roobaa fi OMN)

abbaabiyyaaGaaffii fi deebii OMN Abbaa Biyyaa Roobaa waliin gaggeesse kan kutaa 4tti qoodamee dhihaate nin hordofe. Abbaa Biyyaa Roobaa qabsoo keessatti nin beeka. Umrii isaa keessaa baroota hedduu kan inni qabsoo Oromoof wareegeef kabajaa fi jaalalan qabaaf. Haa tahu malee gaaffii fi deebii OMN waliin gaggeesse kana Kutaa isa xumuraa (4ffaa) keessatti dubbii inni ittiin hoogganoota gaafatamaan isaa ol turan yakkuuf carraaqe oggaan dhaggeeffadhe hedduun isa taajjabe. Bakka isaa bu’een qaanfadheefi. Kan hin qaanfanne nama qaanfachiisa jedhu mitii? Abbaan Biyyaa yeroo qabsoo keessa turetti akkuma jabinas qabu laafina/rakkina guddaa namuu irratti beeku kan namni isa waliin qabsoo keessa ture hundi ragaa bahuu danda’u qaba ture. Kunis ilaalcha gosummaa ti. Abbaan Biyyaa yeroo gaarreen Oromiyaa keessa tures tahe yeroo biyyoota ollaa keessa ture ilmaan Oromoo qabsoof jecha isa waliin hiriiran keessaa namoota naannoo Oromiyaa murtaawaa qofa filee fi odeeffatee ofitti qabuudhaan noonnoolee biroo irratti kakaasuu fi olola maqa balleessii hoogganoota jaallan isaa tahan kan naannoolee Oromiyaa hanga tokkoo irratti of qusannoo takkaan maleetti gaggeessaa nama turee dha.

Abbaan Biyyaa Dhaaba keessatti ilmaan Oromoo naannoo fi gosaan qoodee kaan ofitti qabuu fi kaan irratti duulchisuu bira kutee gochaa farra tokkummaa Oromoo kan Dhaaba keessatti oofaa ture sana naannoo bara 1998 irraa eegalee (erga biyyoota ollaatti gadi bahee fi carraa qunnamtii bal’aa argatee) hawaasa Oromoo keessattis summii facaasuu hojii isaa halkanii-guyyaa taasifatee akka ture miseensa qofa osoo hin taane ummata inni summii farra tokkummaa Oromoo kana itti facaasaa ture hedduu ragaa itti dhiheessuutu danda’ama.

Abbaan Biyya ilaalcha gosummaa kana maaliif cichoominaan gaggeessa? yoo jedhame gosa bakka bu’aa isaa of fakkeessu sanaaf adeemsi isaa sun bu’aa argamsiisaaf osoo hin taane cinaacha laafaa dhuunfaa isaa ittiin golgachuufi. Dadhabina hojii irratti agarsiisuuf yoo itti gaafatame ani nama ganda ykn. gosa sanii waanin taheefi…..kkf. jechuudhaan namoota hubannoo yaraa ittiin of cinaa hiriirsuufi. Ilaalcha kanaanis Dhaaba keessatti waan barbaadu galmaan gahachuu hin dandeenye. Yeroo irra gara yerootti saaxilamaa fi tuffatamaa deeme malee. Abbaan Biyyaa 2004 hoogganummaatti filamuu keessaa akki itti hafes inni waan ana hin filinaa jedhee iyyateef osoo hin taane miseensota hunda keessatti (warra inni akka bakka bu’aa isaaniitti of yaadu dabalatee) cinaachi laafaan isaa kun saaxilamee namuu waan humaattuu isa lakkaawuu dhiiseef akka hin filamne beekee dursee fakkeeffachuuf “Na hin filinaa” jala buufatee ti.

Adeemsi Abbaa Biyyaa Roobaa kan farra tokkummaa Oromummaa akka tahe (ilaalcha gosummaa akka tahe) gaaffii fi deebii OMN kana keessattuu arraba isaa irraa ragaan dhagahameera. Fottoqa 2008 ABO mudate keessatti warra maqaa “Jijjiirama” jedhuun Dhaaba irraa fottoqeef deggersa qabaachuu isaa akka xalayaadhaan beeksise innuu himateera. Fottoqni sun ammoo waa’ee maalii akka turee fi akkamiin akka xumurame har’a namni iccitii isaa hin beekne jira hin fakkaatu. Wanti Abbaan Biyyaa Dhaabaa keessatti oofaa ture kan inni itti milkaawuu hanqifame waan Oromoof tolaa osoo hin taane waan akka 2008 uumamee sana ture. Kan nama dhibu har’a illee osoo itti-baha isaa arguu qaanii malee sana himachuu isaa ti. “Namni hoolaa Owubarree nyaate ofiin dudubbata” jedhu mitii?

Abbaan Biyyaa gaafatamni hoogganummaa akkamiinii fi sirna kam keessa dabree ulaagaa akkamfaa guuttatee akka namatti kennamu sina Dhaabaa osoo beekuu dargaggoon Oromoo hangi tokko maatii isaanii biraa bahanii qabsootti waanuma dhufaniif fi barnoota idilee hanga tokko waan barataniif qofa hoogganni Dhaabaa ba’aa gaafatamummaa hoogganummaa qabsoo isa irra jiru itti dabarfachuu akka waan danda’uutti haasawuun dhuguma guddina qabsoo fi jabina Dhaabaaf yaaduu irraa miti. Erga ani keessaa bahe ABOs tahe qabsoon Oromoo baddus jiraattus dhimma kiyyaa miti jechuu yoo tahe malee waan hundi akka qabdi.

Walumaagalatti ofittummaan, ilaalchi gosummaa, bololli aangoo….kkf. Abbaan Biyyaa ittiin hoogganoota ABO kanneen ba’aa qabsoo itti mulqatee biraa deeme ittiin yakkuuf yaale waan Abbaa Biyyaa Roobaatiin himan malee waan hoogganoota ABO har’a illee jireenya isaanii qabsichaaf wareeguutti jiran kanaan himan miti. Kana miseensotaa fi deggertootni ABO waa’ee Dhaabaa fi hooggana Dhaaba isaanii hordofan tolchanii beeku. Hoogganootni ABO kanneen Abbaan Biyyaa ba’aa qabsoo itti mulqatee biraa gara jireenya dhuunfaa isaatti deeme yakki isaan ittiin gaafatamuu malan guddaan tokko Abbaa Biyyaa Roobaa gochaa farra tokkummaa Oromoo inni Dhaaba keessatti gaggeessaa tureef adabbii seeraa sadarkaa isaatiif malu akka itti adabamu gochuu hanqachuu qofa natti fakkaata. Dhugaan jiru kana.

Xumuruu kiyya dura OMN warra dubbii Abbaa Biyyaa kana qilleensa irra oolcheef yaadachiisni ani qabu olola maqa xureessii Abbaa Biyyaa Roobaa hoogganoota ABO irratti qaanii malee gaggeesse kan miidiyaa keessaniin dabarsitan kana ilaalchisee warra inni maqaa isaanii bifa kanaan xureessuu yaale irraas deebii isaan waan kana irratti qaban gaafattanii yoo miidiyaa kanaan ammuma osoo dubbiin hin qabbanaawin ummataaf hin dhiheessitan tahe isinis akkuma Abbaa Biyyaatti hoogganoota ABO maqaa xureessuuf akeeka qabaachuu keessantu dhugaa taha. Yaadachiisni lammaffaan ani isiniif qabu dubbiin bifa kanaan dhihaattu qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuuf fi guyyaa Bilisummaa Oromoon dheebote dhiheessuu keessatti bu’aa maalii qabaata jettanii akka waan kanatti mirqaantan osoo Ummata maallaqa isaatiin isin jiraachisu kanaaf ifa gootaniis gaarii taha yaada jedhuu dha. Sababni isaa Oromoon OMN kan jaallatuu fi gargaaruuf adeemsa qabsoo Oromoo keessatti jabinoota mul’atan dhaadhessanii akka dhaloota amma lafaa ka’aa jiru onnachiisutti dhiheessuudhaan hojii qabsicha jabeessuu fi guyyaa bilisummaa dhiheessuuf qooda qabu hojjettu jedhee ti malee waan hamilee dhaloota ol adeemtuu cabsuu fi qabsoo fi siyaasa Oromoo irraa abdii kutachiisu akkasii (olola maqa-xureessii) kan namni qabsoo dhiisee jireenya ofii gaggeeffatu qabsaawota jireenya isaanii wareegaa jiran irratti oofu akka dhiheessitaniif natti hin fakkaatu.

Na hoofkalchaa !
Simboo Abbaa Danuu
Sep. 21, 2015

147 Responses to ABO fi QBO Ololli Kamuu Hin Diigu !

 1. eee mukure September 22, 2015 at 4:24 am #

  Waa Jabuu dhaltee maaldhadhu! Namaati duuluuni amaala issiinit tatee ittiifuufa.

  • Gaarii September 22, 2015 at 7:33 am #

   Masanummaan amaala keesan ta`ee ittifuufaa?

   • OMN IS ON ARSI HAND September 22, 2015 at 6:57 pm #

    Abbaa Biyyaa Roobaa nama qabsoo keessatti gosaan ilmaan oromoo adda qooda ture oromoon martinu ni beekti, keessattu arsiin oromoota wallagaa baayyee waan itti hinaaftuf hinaaffa isaani amma dirree baafatan. Jowariis waan arsii taheef namoota arsii barbaadani gazixeeysitoonni akka gaafi fi deebi’i wajjiin godhan godhaa jira maalif? Jowar namoota arsii tahan harka lafa jalaatin akka jaarrachaa jiru ummanni oromoo fayyaalummaa isaa hanga amma hubachuu hin dandeenye. Jowar biyyoota deemaa jiru hunda keessatti ilmaan arsii kophatti akka jaara jirtu oromoon beeku qabdi.

 2. hiddilola September 22, 2015 at 5:05 am #

  Obbo Simbo,isin north Korea irra barreesitu natti fakkaata. Obbo aaba rooba dimshaashumatti nama gosa tokkof dhaabbate goote kaan immo Kan oromo guutu gochuchuudhan ofumaaf himata fi murti laata of goota. Keessa dabarete omn midea gulaala Mata Isa qabu qajeelchuu yaada. Kun siin nama madala akka hin taane si saaxila. Dubbi aaba rooba jedhe keessa hubannoof ilaalcha adda tahe qabaachu ni malta .qabso bara hamana gahuuf bu’a bahi hammana gahu keessa darba jiru Nami hundi gosa tokko yaada jechuun maraaatumaadha. Tole me maltu duubi Abba rooba keessa si fudhatamu dide. Mo akkuma jette jabina hin jirre akka sif geeraru barbaadde?
  Waan gabaan hasa’u gowwaan gale niti dhoksa jedhama.
  Korri hattattama Kan moqidisho akka murti ariifachiisa qabso oromofi irra hin jirre akka fudhate.
  Hogganni itti baha Kora 2004 Kara of barbaaddeen miciiira akka ture.
  Lubbu qabsawota zoni kibba
  Gagama moora qabso
  Ango irra turuuf jecha Kora saba hanga Amma waamu akka didan dubbi if a jiruudha.
  Obbo Simbo namatti quba qabu dura me of ilali pls

  • Abdi September 23, 2015 at 1:58 am #

   Obbleesso bakkuuma taa’anni namaa hojjjatu Abaruun jibbaaf hinaaffadhan gubachu fakkaata. Jowariin hinaafuun waan innii argamsiise oll dalgaan agamsiisudh.tokkicha qaban qusachaa deemuun qarummadha tokkicha qaban ija balleessuun hinaaffadhan Jaamu jedhama.kan biraa akka ujoolle naftenya irra baratame innii sun gaazixessa miti inni sunii warra akkasiiti jechu irraa oll gudachu hin qabnuu.? Kan garaa haadhaattii barate tokkoolle hinjiru.

 3. Alamaayyoo Irkoo September 22, 2015 at 6:40 am #

  Abba Biyyaa is an angry, jealous and bankrupt person. He thought the life of OLF and Oromian independence struggle will end when he ended his relation with the OLF. To his surprise, the OLF is more stable and thriving than when he left. This made his judgment about the OLF completely wrong. I can understand his anger because what he condemned to death has not only manged to thrive but also on the eve of liberating Abbaa Biyya Roobaa himself. If he was so strong and able but ignored by OLF leaders, how come with that strength and ability he could not save the “jijjiirama” group he declared to have supported? When he was left alone to do whatever he wanted by the OLF, how come instead of showing us his strength and ability by continuing the struggle he flew to Norway to lead his own life? The answer to this question makes Abba Biyya a shameless man. As OLF continue thriving Abba Biyya’s anger and jealous will get interns and I am sorry his life is going to be short.

 4. Gaarii September 22, 2015 at 7:29 am #

  Even If I do not know about his detail narration, one thing is clear that he was supporting the “abled ” jijjiramaa leadership. If he believe that , the problem of Oromo struggle is leadership, why he left his group and complain somebody who has been in leadership position 20 years a go? How long they complain about “power”? Please you guys have tried a lot and proved no better than the others. repeating the same mistake is stupidity and we should stop such thing. The interviewer did not try to verify things and dear to ask the opinion of individuals their name mentioned. I suspect, OMN “neutrality” is giving way to partiality.

  • Jibbaa Diinaa September 23, 2015 at 7:26 pm #

   @Alamaayyoo Irkoo
   you and all you shane group arrogant and jealous also which OLF you are talking about if OLF of shane that the dead body never recover only by youtube video and net propoganda, Oromo people is never cheated again by shane/shabiya.stupid shane.

   • Sammuu September 27, 2015 at 5:47 am #

    Jibbaa Diinaa – are you sure you hate the enemy? I do not think so. how do you hate the enemy while you are the big one as far as Oromo is concerned.

 5. Tufaa September 22, 2015 at 7:48 am #

  After Kediro left, there has not been journalistic/serious interviews on OMN but only talk shows. It’s more of a chit-chat than an interview that raises follow up questions. The guests on OMN talk shows can chat without intervening questions until the cows come home. Thus People go to OMN to air their opinions; they don’t go to OMN to face any serious interview questions like other Oromo media TVO, Seife Radio, etc. However, we can also learn a lot from OMN talk shows that air diverse opinions.

 6. hiddilola September 22, 2015 at 8:34 am #

  Ato Alamayewu you are the one who have to be ashamed of yourself not Abba roba whose contribution for the cause of oromo freedom is such a tantamount. All of you guys have one thing in common which is trying to shut the mouth of all others while you talk over the sailing. Abba rooba can not be blamed neither for the rise or dimise of jijjirama .The jijjirama faction have it’s own enstgaters still in exstance. Even if he is one of them what is wrong with exploring other possibilities after they have done all thier best to change the old dogs that can not learn new trickes for decades. Your ensanity is more evedance by your attempt to paint Abba rooba as an enemy of oromo stragle becuse he speak his mind about current leadership.come on alemsyewu what we are watching thrieving is not the achievement of any particular group but the spreading flame of resistance for which the huge salution goes to heros and heroins like Abba rooba. Again why pin pointing Abba roba who have his opinion heared and living in Norway . Is Abba chala Lata not leading from minsota ?

 7. Tolii Olqabaa September 22, 2015 at 8:48 am #

  Abba Biyyaa Roobaa waan hedduu kaase, garuu ofiin qulqulluu of tolchee namoota kaan udaan dibuuf tattaafate. Mee namni kun guyyuma inni gosummaa irraa guddatee akka Oromootti yaade ni jiraa laata? Gaafa WBOn Eritiraa irraa kaatee karaa somaalii ol seente karaatti dhahamte sana, dhahama isaaniif gumaacha guddaa inni hojjete maaliif of himuu dhiise laata? Obbo Galaasaa Dilboon eennyutu akka inni hojii kana hojjechuu hin dandeenyee fi akka inni iyyatu taasise? Somaaliin ollaa karaa ganda sanii tahuu fi ummatni naannoo sanii biyya somaalii keessa baqaan guddaa tahuu irraa isaan kanatti gargaaramee sochii naannoo sanitti tahu hundaa irratti dhiibbaa kana hin jedhamne gufuu qabsoo kanaa tahaa turuu isaa guyyaa tokko numa bahaa laata? Kora hatattamaa moqdishootti tahe namni inni ijaare Irree namni jedhamu ergamaan wayyaanee sun boombii itti dabree akka fixuuf yaalamee osoo hin tahiin hafe eenyutu qopheesse laata? kun kun deebii Abbaa Biyyaa Roobaa irraa eegamu dha. Bara 2004 kora sabaa 3ffaa irratti namoota isaanii geessan yeroo jedhu hin qaanawuu? Rafnee kaane malee duunee kaane miti. Kora sabaa san eenyutu deeme? Achittoo maaltu godhamuuf qophaawame? WBOn dirree irraa dhufne icciitii argatee waltajjiitti gad baafnaan salphatanii ani keessaa bahe jedhan sana dhugaa maaliif himuu dadhaban. Garuu udaan kaleessa dibatan sana osoo hin dhiqatiin udaan biraa dibachuun kun hedduu nama dhiba. Yoo rakkina hogganaa tahe isaan warri ciccimaan akka Abbaa Biyyaa Roobaa jijjiirama jedhanii achi ittiin bahan maaliif cimsanii Oromoof waa fiduu dadhaban. waa fiduu miti waggaa tokkoofuu akka jaarmiyaatti turuu dadhaban? Gosa keessaa dhalatan sana har’a bakka meeqatti facaasan? Oromoon yeroo makmaaku “kan qullaa dhaabbattu irra kan tirika(baatirii) ofitti qabu” jedha. Silaa akka manatti galetti taa’ee ni wayyaf ture. hedduu nama dhiba.

 8. turaa September 22, 2015 at 9:08 am #

  Dhiiro OMN maal ta’ee? duula ABO fi Hoggana isaa irratti banuu eegale moo akkamii waan isaatii? OMN tan gargaaruu fi utubee qabee jiru degertootaa fi miseensota ABO ta’uun beekamaa dha OMN tuuta kaannisaa iftti kaasuun isaa reefu if diiguu isaati. Abbaan Biyyaa badii hin qabu duruu beekkamaa dha Mr,Negative ta’uun isaa ifaa ta’ee osoo jiruu OMN ammoo warra akkasiin ABO irratti duula banuun maali?

 9. jaal.Nadhii gammadaa September 22, 2015 at 9:08 am #

  Aatee Aatee lukkuun haduushee ti baatee. Omn suutumaan ofsaaxiilutii jirtii jebadhuu jawaar. firaa fakkaachaa qbsoo nyaachuun kun qaama isniif eega taatee buubultee.

 10. hiddilola September 22, 2015 at 11:08 am #

  Nama sirba soba sirbu male Kan dhuga dubbatu hedduun hin jillatu.kadiro ariitan Amma immo Daniel barisootti dhufa jiru.me Ole bulle Numa ilaalla.

 11. Barii September 22, 2015 at 12:53 pm #

  Abbaan Biyyaa gara duraa waanuma dansaa waan seenaa haasawaa dhaqeeti maayyii irra gahee seenuma ifii sanuu gubbaa irratti udaanee biraa gale. Matuma isaatiifuu nama gaddisiisa. Namni gadi-aantummaan itti dhagahamu akkasuma.

 12. galamso September 22, 2015 at 1:07 pm #

  Abbaa Biyya nama waan dhugaa dubbatu uula isaa irraa beeysisa
  jalqaba irraa hanga xumura Angafa Abbaa qabsoo G/Jaarraa Abbaa Gadaa irraa iiqqeessuu eegale kijibaan fuula isaa irraa beekama tokkummaa Oromo warri diigaa Ture tokko isuma
  nama wasakha Akka Abbaa Biyyaa Roobaa kana irraa maaltu eegama ganda bira dabranii sabaaf yaaduu in dandahan

  Abbaa biyyaa saricha ilama gandaa

 13. amo September 22, 2015 at 1:45 pm #

  Anaan waan na dhibu namoonni akka abbaa Biyyaa fi warri fakkaatoo diina Oromoo ni beekuu laata? waayee Wayyaanee fi Habshoota irraa waa balaalefatan hin jiru,keessa Oromoo irratti dhagaa guuraa hamma yoom jiraatuu? magan yaa dandeettii siyaasaa..

 14. WE September 22, 2015 at 2:30 pm #

  Daniel Bariisoo journalistii guddinaaf abdii hin qabnedha. Jijjiramni isaani maaliif kufee jedhe follow up gaafachuu dhabuunsa nama gadisisa. Abbaan biyyaa Robaa sobduu dhaa Gantuu dha. Wanti akasii dhiiguma isaani kessa jira.

  • Seenaa September 23, 2015 at 10:43 pm #

   Dhugaa jatte, Daniel Barsio nama ofiifuu gandummaa irraa hin guddatiin waan taheef jacha, warra akka isaa funaanee seenaa xurooftu qaban totolchuuf yaaluun ajaa’iba tahuu irra hin jiru. KAn nama dinqu namoota tadeetii gaazaxeessummaa hin qabne kana akka isaa OMN maaliif babrdaa, QBO irratti fi hogganoota irratti akka bobahan carraa kenna isa jadhu?
   Dhugumatti odeessa seenaa irratti dhiheessuu yoo barbaade, duresee seenaa qorachuun bakka dabde gaafachu irra ture. Dabrees nama seenaa beeku kan biros barbaade dhiheesuun akka dhageeffatoonni OMN dhugaa baran godhuutu irra ture. Hundaafuu, seenaa bara dheeraa gariin keenya iti hin dhaqabne. Garuu hamma itti dhaqabne irraa dubbachuuf Abbaan Biyyaa nama an qaamaan bara 1991 keessatti beeku tokko. Nama walgahiin yoo gara inni barbaadu deemuu dhabe gosatiin iyyadha jadhee walgahii dhiisee deemu.
   Abbaan Biyyaa nama sodaataa gadummaa irraa dhuma hin guddanne tahuu isaa nu warri yeroo sanitti qeerroo turre hujjii isaa irraa ifaan ifatti warra argaa turre. Nama gosa jedhee ofitti qabuufi jaallan kaan wal lolchisaa turee fi dadhabina ABO irratti nama qooda guddaa qabu. Kora Sabaa 2004 irratti akka hin filamne beekee dursee ala deemuuf qophaawe waan tureef na hin filinaa jedhe keessaa tokko. Kana malees interview isaa irratti kora sabaa 2004 laalchisee kan inni dubbate dhara ija hin qabne. Yeroo sanitti miseensoonni akka inni itti qophaawetti otuu hin tahini miseensoonni WBO hedduminaan irratti agramuuniis nama hedduu refachiise. Dharri isaa kan biro ammo warruma inni gosa jedhuu keessaa manguddoon otuu hin hafiin hedduminaan qooda akka fudhatan fi dhala Oromoo kaanirraa hedduminaa akka hogganatti kan filaman akka ture seenaatu garsiisa. Namni kunsalphaa, namni nabeeka hin janneefi saalfii tokko hin qabne.

 15. Oromo First September 22, 2015 at 3:24 pm #

  I heard that Abbaa Biyyaa Roobaa was in the jungle for more than 27 years; waging war against Abysinian occupation army. Are you guys telling us, that this guy has lost 27 years of his age in the jungle, just to promote gosummaa? If that was the case, why and how did the OLF upheld (kept) such a person, in its rank and file for 27 years?

  As an extension to ‘an all out war against Abbaa Biyyaa Roobaa’, it looks like, the same old machinery of destruction has started moving against the OMN.

  It is interesting to watch that all the currently barking dogs against OMN are from the same old source = a club of destruction.

  • Galmo September 23, 2015 at 10:58 pm #

   Oromo first – being in the jungle for 27 years doesn’t mean anything if the person is just physically there. He is a divisive person from the beginning. I heard from his Colleagues that he has been advised and reprimanded many times. He shouldn’t have started glorifying his misdeeds and critiquing his colleagues that tolerated him for those 27 years. Even now it is evident that he went along with his “ijoollee Gandaa” to dismantle OLF. I am glad they did not thrive in their effort. Namni teessoon madaa akkuma Jaallan isaa cover godhanii waan meeqa irra dabraniifitti kabajaan taa’uutu irra ture

 16. Gurmuu Karrayuu September 22, 2015 at 3:26 pm #

  Special note to OMN

  Please refrain from interviewing prominent individuals on important (prominent) topics regarding the Oromo struggle, until you hire (or get a volunteer) an experienced and professional journalist that can handle this issues. You will do more harm to the struggle at a time when all Oromos need to come together and foccus on our very existance that is being treathened by Woyyanes supported by the subtle hand of the west.
  Thanks

 17. Gurmuu Karrayuu September 22, 2015 at 3:30 pm #

  Special note to OMN

  Please refrain from interviewing prominent individuals on important (prominent) topics regarding the Oromo struggle, until you hire (or get a volunteer) an experienced and professional journalist that can handle these issues. You will do more harm to the struggle at a time when all Oromos need to come together and foccus on our very existance that is being treathened by Woyyanes supported by the subtle hand of the west.
  Thanks

 18. Barii September 22, 2015 at 3:44 pm #

  @Gurmuu Karrayyuu
  Ilmi dhugaa siif haa dhalatu. Dubbiin tan ati jette tana. OMN namoota (daa’ima) ABC qabsoo Oromoo hin beekne dhimma qabsoo Oromoo hedduu jajjabaa tahe irratti akka gaaffii fi deebii qabsaawota mooyxannoo bal’aa qaban waliin taasisan gochaa jira. Firiin hojii kanaa ammoo waa dhaloota barsiisuu osoo hin taane dogoggoraa fi afanfaajjawiinsa uumuu tahaa jira. Very nice observing.

 19. Barii September 22, 2015 at 4:01 pm #

  @Oromo First
  Yoo seenaa kana irraa waan ofii beektu qabaatte yaada gama keetii kennuudhaan qajeelchi. Yookaan waan hin beeknetti ‘xilliq’ hin jedhin akka titiisa baaduu lixxuu. Abbaan biyyaa badii dalagaa tureef akkka malutti akka hin adabamne warra sammuun akka kee kanatti yaadu kanneen dhugaa Oromoof dhaabbachuu caalaa nama ganda/gosa kiyya jedhaniif dhaabbachuu filatan kanafaa dha. Bull shit !

 20. hawwinee barii September 22, 2015 at 7:52 pm #

  From the beginning I doubted the motive of Juwar in opening OMN TV because, I have never seen him standing for something. He is such a flip flopping guy with no integrity at all. I really do not know how his wife trust. I remember when he wrote that OLF was damaged beyond repair and Abba Biyyaa Roobaa was also asking Oromians not to expect freedom from the OLF but get organized in a new form. From this it is obvious that Juwar and Abba Biyya have the same objective of destroying the OLF. This is why Abba Biyyaa was given such a free hand to try to tarnish the name of the OLF that has deeply established in the bone marrow of Oromians. Oromians should count on me that very soon, I will divulge the source of external funding for OMN. This is where the secrete of this media is. This medias fund raising campaign is to hide its external financiers especially those who are the enemy of Oromian independence struggle from within Oromians, Ethiopians and Europeans. This media is so dangerous like radio during Ruwarnda genocide. Considering all these symptoms, Oromians should re-evaluate their relation with this media.

  • Biyyako September 24, 2015 at 7:26 am #

   Hawwinee b.
   OMN is the fruitful of oromo struggle take off your dirty mouth and fingers from it. You must be one of the habashas or unconscious luujjii oromo. OMN belongs to all oromo people . Not only to Jawar. If you people have problems with Jawar say about him only.

 21. Jibbaa Diinaa September 22, 2015 at 8:08 pm #

  @Somboo Sobduu ykn Shanee

  Abbaa Biyyaa Roobaa gandummaan maqaa xureessuu yaaltee jirta dhaabni keessan Damee SHANEE afooshaa gandaa Oromo diigu isaan dhiibee facaasuu atuu himtee jirta .Abbaa Biyyaan aangoo fedhiin gadi hin dhiifnee sagalee dhabee jette ? Ee mee erga akkasi taate isin warri shanee WBO dirree dhiyaa Woyyaanee diigee gootolee dirree bahaa Abbaa Biyyaa fa’a facaasuu deeme sagalee argattanii isin sodaattuu fi gantuu fannifamuu sagalee arganne jechuu Kora gantuun gandaan ijjaarratte ta’uu ragaadha. Bara 2004 akka korri shanee xumurameen Radio SBO (shanee) Abbaa Biyyaa gaaffii godheef irratti fedhiin warra Gumii sabaa ABO keessaa baye jechuun beeksisaa turtan suni kan godhameef akka isin qabsaawota dhugaa moggeesita Oromon waan beekuuf ofi qulqulleessuu gootan akka ta’e nuti file(galmee )waan ta’eef Oromo sobuun gonkumaa hin malu har’a sagalee dhabe arhame jette .Warra jijjiiramaa waliin baye jette Abbaa Biyyaa yoomiyyuu warra Kalal Galchu waliin hin turre jijjirraa 2008 qabsoo Oromo keessatti dhalate Oromon bilisummaa fi walabummaa Oromoti amanu hundi kan deeggareedha humni jijjiirama labse garuu Shanee 2 qabsoo Oromo aangoo maqaa qofaafi barbaadan tahuu baramnaan guutummatti qullaa hambisuun hangam warra dhugaa qabsoo Oromo dhimmu shanee biratti akka hin hafin Shira Shanee qabsoo irratti hojjatu argaa caldhisuun shaneef deegartoonni isaaniisi farra qabsoo Oromo ta’uu raggaadha.
  Ganda ijaara jette Shaneen gartuu horroon guutummatti ijaarame duula dirree qabsoo yeroo eegalu Arsi, Naqamte ,Borna jechuun jaarmaya ABO hundeen diige. Duula Arsii irratti baname Gichuu Jaarraa ajjeesuun eegale Abbaa Biyyaa Oromo Shawaa Abichuu irraa waan dhufeef amantaa Muslima qabachuuf Arsitti dhalatuun duula addaan hin cinne itti banuun qabsoo irraa buqisuun ABO dhiiga ilmaan oromon bu’urefame OPDO shabiyaa gochuu kolugaltuu gochuun buusii dubartoota oromon jiraachaa jiru. Isa dhumaa Shanoonni bakka bu’oota Oromo federation ofi godhan ganda jechuun maqaa namatti moggaasan Wallaga Bakka hin bu’an aanaa Horro guduruu ganda tokko keessaa wali ijaaruun kijiba diiggaa basaasonni shabiyyaa baasuun qabsoo oromo balleessuu akka hojjatan Oromo biyyaa alaa beeka.
  Oromiyaan ni bilisoomti . Kaayyoon Shanee qabsoo Oromo kolaasuuf baafte ni fishila .

 22. Yaasin Osuman September 22, 2015 at 8:11 pm #

  For those who insult Abba Biyya, your anger is I think misplaced because the problem is not him it is OMN and its child journalist Daani’eel . We must thank Abba Biyyaa because he helped us know the snake inside the OMN. OMN has such a contempt for Oromian independence fighters because he has plan B that is already behind him secretly. ” Hoolaan tikee gaarii qabdu, dumala ala keessee rafti” jedhan. We should not really be hard on Abbaa Biyya because he was such an angry man used to beat his wife every day which resulted in divorce. Abba Biyyaa cant pass a day without fighting a person, even a child.

 23. Abdi September 22, 2015 at 8:49 pm #

  wa’ee warraa diiguu malee irreen malee sammuun yaadanii waa ijaaru hin beeknneen Hayyoonni Oromoo hedduun manattii galanni jiruu Abba biyyaa kan irraa caala Gannaa isaa dhaaba kana keessatti fixe mudataa jirus kanuma jechadha..amma kan isaan Eegattu OMN TV ta’u isaati garuu wannii tokkoo can Isiinii galu qabuu ummaanni Oromo Galannii waaqayyoon haa ga’u Filmaata hedduu kan bakka tokkoon naga’a jedhe abdatu argatee jiraa uf qusadhaa.

 24. J. Abdii September 22, 2015 at 9:10 pm #

  I am very much encouraged by all the commentators who defended freedom fighters and OLF. I appeal to more people for information about this Gantuu individual, Abbaa abiyyaa. If we all stand together and defend our organization from the collaborators that will be a great contribution. Why OMN is bringing this kind of divisive agenda while we need the unity of oromo people more than any other time. Is there a connection b/n the addis abeba master plan and OMN’S bringing this divisive program? Just QUESTION ???

 25. Milkeessa September 22, 2015 at 9:17 pm #

  Dhiiroo! OMN kun waanuma yeroo ittiin ajjeestu dhabdeeti nama dhaloota isaarraa kaasee akka oromootti otoo hin taane akka gandaatti ykn gosaatti of beeku oromoo bakka busanii as baasuun kun hangam gaazexeessonni OMN dadhabaa tahuu agarsiisa! Keessuma hubattaniittu yoo tahe Namni Usmaan Ukkume jedhamu namoota inni gaafatu mee jala buáatii hordofaa, suutuma suuta hojii isaa hojjetachaa jira.

 26. Leensaa Tolaa September 22, 2015 at 10:19 pm #

  OMN has become a divisive and negative force in Oromia and abroad. It is subtly promoting division within Oromians. Look at their amateurish journalist who interview people. Abdii Fiixee and Alamaayyoo Qanna interview people from the west, Usumaan Ukkumee and Daani’el interviews people from the east and South east. If these amateurish journalist are all Oromians and believe that they are Oromians, why is it important to assign an interviewer from the west to interview the interviewee from the west?

 27. Bakkalcha Barii September 22, 2015 at 11:56 pm #

  OMN qabeenyaa Jawaar Mmd. Abbaan qabeenyaa isaa akka barbaade godhata. Kan na dhibu Oromoonni gowwoonni OMNf horii buusuu isaaniiti malee. Anillee OMN dhaggeeffadheeyyuu hin beeku. Saree fi hadurreen walgeessee.

 28. J. Abdii September 23, 2015 at 12:01 am #

  I DON’T LISTEN TO OMN ANY MORE. MY source of information comes from TVOMT, OBS, OTV, SEIFE NEBELBAL and sometimes from ESAT. I SUSPECT OMN is not engaged fullheartdly on OROMO ISSUES OR SELFDETERMINATION QUESTION. THEIR PRODUCT DOESN’T MEASURE UP WITH THE RESOURCE THEY COLLECT. OROMOS SUPORTED OMN BELIEVING THEY COUNTER BALANCE THE ABESHA MEDIA BY SUPORTING OUR NATIONAL STRUGGLE FOR FREEDOM. IT IS TIME FOR TRUE OROMOS TO STOP AND THINK IF REALLY OMN IS CONTRIBUTING TO OUR NATIONAL STRUGLE FOR FREEDOM OR IN THE NAME OF NUITRALITY, IT IS HURTING OROMO NATIONAL MOVEMENT. THIS IS NOT AN ACCUSATION. IT IS CLEAR. YOU CAN SEE IT AND FAIRLY JUDGE THEIR PROGRAMING. I WOULD LIKE TO CONFESS THAT I WAS A STRONG SUPORTER OF OMN. SPECIALLY THE LEADERSHIP (JAWAR) IS RESPONSIBLE FOR ITS LACK OF STRONG POLITICAL STAND.

 29. tolcha September 23, 2015 at 1:08 am #

  OMN problems:
  A/ Problem of qualified Journalists:
  1/ I think our journalists either have no clue how to ask, what to ask, and when to ask a person.
  2/ They might have restriction on what to ask, or not to ask and to what extent…
  3/ They spend most of the time on news that doesn’t give sense. For.e.g. What is the need of going in detail, analysis about the news coming out of Burkina fasso, Nigeria, Syria, South Sudan, Yemen, etc
  4/News coming from Oromia is only about famine and land eviction issues, same news again , and again, and again.
  B/ Problem with the editorial boards and director:
  1/ Boasting and hurrying to start English and other language transmission, before satisfying the Oromo public in its language by searching, preparing questionnaires, open forum discussion on how the Oromo struggle could speed up and move forward before we fall back like…
  2/In general, the board of trustees seem incompetent in creating venue to connect with public sensitive issues
  3/ I don’t care if Oromo people is happy with daily OMN news, but for me, it is becoming boring and according to my assessment it needs more modification and a lot of changes, again.
  4/ Will pray for you guys, so that you would understand the suffering of the Oromo people and be proactive to the creation of ways to address those issues, no matter what.

 30. Utubaa September 23, 2015 at 1:21 am #

  Haala yeroo ammaa keessa jirru kanatti systematically kan QBO facaasaa fi diigaa jiru, second Mollaa Asgidom of Oromo yoo jenne, kan irratti namni hin hubanne yoo jiraate OMN. Oromoon kana hubachuu qaba. Bor teessanii of abaaruuf deemtu gaafa OMN Ethiopiyummaa fudhaa jedhee labsuuf deemu. Jabina isaa isiniif haa kennu.

 31. Tufaa September 23, 2015 at 1:39 am #

  OMN’s problem is management problem. Time has proven Dr Hamza’s comments. Even worse, the board of trustees of OMN promoted the wrong person to the director position. But OMN can be fixed. It is not too late. First, the director has to go. OMN has gotten worse since he became the director.

 32. GootaGalaan September 23, 2015 at 3:30 am #

  OMN is doing a fantastic job of informing Oromos all over the world. Those of you who attack OMN and its journalists should ask yourselves what practical contributions you are making to the Oromo cause. It is a paradox that those Oromos who live in countries where there is freedom of speech are trying to suppress the voices of their fellow Oromos. All of us need to know that no one is above criticism. OLF leaders are human like everybody. The struggle does not only belong to certain individuals from certain villages but it is pan Oromo. All Oromos have a stake in it. If any Oromo observes or knows about something wrong with the way our struggle is conducted, he/she should freely express his/her opinion. At this particular juncture, when the TPLF fascist regime is committing ethnic cleaning against Oromos, we should concentrate our energy and resources into fighting this brutal regime. We should avoid self destruction and petty bickering.

 33. hidilola September 23, 2015 at 3:46 am #

  HattonI fi gantootni oromo kibba fi omn irratti qabso dahanno godhatani bobbaatan me gara geetan argina.Abdi fiixe yeroo alamayyoo attomsasf bohu ma calliftan? Gaafa inni abbaduula wajiin nyaatu ma calliftan? Amma a faan keessa qocoon ajeesse kana Daniel irratti hin baninaa. Oky abarooba nama reasonable logical taheedha rakkoon isa inni lixa mit

 34. Caalaa September 23, 2015 at 4:01 am #

  OMN qofa mitii ofittis gadduun of komachuuni fi of wayyeessuu yaaluun gaarii dha akkuma hawaasa Oromoottuu. Dammaqiinsi siyaasaa keenya hedduu dadhabaa dha. Yeroo waan maqaa keenya himatu agarru osoo maalummaa isaa hin barre akka girrisaatti kaanee girrrr jennee faana ori’uu hin malle. Ammas of haa ilaallu. Ani kan OMN guddoo na hin yaaddessu. Yoo Oromoof dalage numa jiraata. Homtuu isa hin gufachiisu. Yoo haqa Oromoo irraa maqee Oromootti dabe ofiinuu du’a. Du’uun qilleensa irraa dhabamuu qofa miti. Waan farraa tahuu beekee Oromoon onnee ofii keessaa baasee tufnaan du’eera. Abbaan fedhe sponsar godhee jiraachisus TV Adaamaa FF Maqalee wajjin hiriiruu filannaan mirga isaa ti. Oromoof du’e jedhama. Waan hafe bullee ilaalla.

 35. duree1 September 23, 2015 at 4:25 am #

  Qabsoo Oromoo keessatti OMN amataafi baatii 4 keessatti waan waggaa 40 olii galmmeessuun ifaadha.Ragaan Oromoota rakkoo fi gaaga’amnni TPLF irratti raawatame, jiru dubbisaa..Warri Jowar irraa rakkoo qabdani deemaa google ykn search “best Oromo leader” godha…warri Abbaan Biyyaa yaada isaa maafi dubbataa jettani deemaa Meles fi Afwark sagalee ummataa ukkaamssaa..Gaafiin Oromoo tan yeroo ” Oromummaa1″, hujii akka OMN, hoggana akka Jowar, B.Garbaa,haasawa akka Adam Haruun, Jambo Jootee fi Barattoota Oromoo..Kana booda Oromoonni walirratti duuluu hafe hifate.Galanni guddaan kan Rabbiiti itti aanee kana OMN seenaa, rakkoo, dukkana fi shira TPLF ka saaxile. Oromo must be united!

 36. Caalaa September 23, 2015 at 4:59 am #

  @duree1
  Abboo waan dansaa fidde. Google ragaa best Oromo leader qaba jettee? Mee search kee xiqqoo bal’isii itti nuuf fufi tanuma keessa furmaatni rakkoo Oromoo waliigalaa maali? Jedhiitii Google kana jabeessii nuuf gaafadhu. Beeytaa ummata duubatti hafaa waan technology hin beeyneetu karaa gabaabaa wallaalee qabsoo akka biraatti yaadaa. Way goooooogle !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Galatoomi duree1

 37. Yoomiyuu September 23, 2015 at 5:07 am #

  Yaa Oromoo akki taatan, 1/Mee Abbaa biyyaa Roobas dhiisaa issin warra asiraa wacuu caalaa qabsoo bilisummaa Oromiyaattiif gumaachee jira waan taheef, Hoggana keessa mee asi bahee abbaan biyya bakka kanatti dogoggoree haa jedhu ni ilaala? 2/ OMNis dhiisaa qqabbeenya Oromootti waan ta’ef, Oromoom OMN dhaabateyu tolfata, hamma kan OMN caalaa dhufutti OMN media ummata Oromootti. daandii Oromoon biyya ambaa jiruu fi oromiyaa keessa jiru ittin wal argee rakkinnota walii waliin qoodattu dha. OMN dirree waltajjii marii Oromoo waan taheef mee hoggana keessanniis fidaa debate haa goonu.

 38. Hawi September 23, 2015 at 5:13 am #

  Warri ‘Jijjirama’ keessa turtan kun maaliif waa’ee dhaaba ‘jijjirama’ jedhamu kana kaaftanii haasa’uu sodaattu? Kana booda waa’ee ABO isa 2008 keessaa baatan balaaleffachuu maaliif filannoo godhattan?

 39. lama dhuufuun arrumaa dha September 23, 2015 at 5:38 am #

  Oromo you got to wake up!!!!! if Jawar tv J.m.n is usefull media for oromo struggle , dr. amza and others oromo brothers & sisters should not leave JMN @ early age.The first day I met jawar , I find out if he was unpredictable guy and enemy of oromo struggle specially O L F leading by J/Dawud Ibsaa. does he come to collect money again for use of destroying O L F ? I only can say shame on us !!!! # Look at JMN owner what he has been doing since J.M.N was founded he likes to run all over the world for begging money when oromos try to support Guuyaa W B O & guuyaa goototaa its amazig strategy which he got it from abbaa biyaa group.
  #Tokko dhuufuun irummaa dha dabalachuun arrumaa dha# Abbaa biiyaa eedaa isa akka keetii kana inni jiijiramaa ijaaree waggaa 8tii iddoo 8 tii kaa’ee asbe’ee safuu .

  • Lammuu September 23, 2015 at 11:22 pm #

   Lama – this is not about OMN. In fact I have heard Leaders of OLF praising and encouraging their members and supporters to help OMN on many occasion. I think people are voicing imbalanced news as well as distortion of the struggle. it is not about collecting money either. Oromo people struggle is not about collecting money, it is about oromummaa and we all have an obligation to contribute without being asked.

 40. Zarihun Gammachuu September 23, 2015 at 7:43 am #

  For those genuine Oromian nationalist seeking to be free from the shackles of Ethiopian rule, supporting OMN is just like shooting at yourself. You will prove me write very soon. OMN is a launching pad of yet another failed strategy by Ethiopian secrete agent to thwart Oromian independence struggle which has already throttled their neck. The rumor is that Juneeddiin Saaddoo backed by Ethiopian secrete agent is the one who is financing OMN.

 41. Oromsiis Wako September 23, 2015 at 10:58 am #

  Simbo Abbaa Danuu abbaa barreeffamaafii Ayyaantuuntuudhaaf:
  Ani akka nama tokkootti Ayyaantuu baayyee baayyeen jaaladha garuu mee osoo waan barreeffamu itti yaaddee eenyu kan barreesse jettee madaaltee kan namoota godinoota oromiayaa hunda jiddugaleessa godhate osoo dabarsitee natti tola..kanas waa malee hin jenne…akkuma namoonni godina biroo yoo yaada kennan post gootu kan akka Leencoo lataa, Daawud ibsaa faha dogongora yoo hojjatan post gootee natti tola!! kun isin lachuu biased akka taatan agarsiisa. Namni kamuu dalagaa yoo dalagu dogongora hojjachuu dandaha garuu taa’anii tuma nama arrabsuun sirrii miti…comment Sinboo abbaa danuu OMN cima malee hin laaffisu…innis haa galatoomu…Namichi OMN irratti dhihaate garee jijjiiramaa ykn Shanee ykn kan biroo jedhee olola irratti hin oofne…dadhabina nu qabnu lafa kaawe malee…innis ciminaafii dadhabina jiru keessaa qaba…nama qabsoo keesa ture waan taheef….Ayyaantuu hanga ammaa maaliif page OMN like gochuu diddee? deebii isaa naaf deebisi. Mohammad Adamoofi Tigist gammee like hin goone sababas lafa kaawwataniiru…ati sababani kee maali? Galatoomaaa

  • Jamaa September 26, 2015 at 6:45 am #

   Oromsiis Wako,

   What is your point when you compare individuals with Ayyaantuu? Gowwaa dhan foon lakkawi jannan ‘rajiijiin takka’ jedhe je’an. Did you say, “Mohammed Ademao, bla bla…”? Who are these ‘heros’ of you, fool? Mandaraa qurciiti nami quba takka qabdu mootidha je’u motii?

   These individuals were recruited via personal acquaintances by some members of OMN to weaken the OMN itself. Since they joined the team for position or attention, they were dismissed at early stage of the institutional formation, since they didn’t have that capability to go through fatigue in working with Oromos.

 42. Guutuu September 23, 2015 at 12:44 pm #

  Wanti hedduu ajaa’iba namatti tahu (Ejjennoo OMN fi Ab.Biyyaa qabsoo Oromoo irratti qaban ilaalchisee shakkii guddaa kan namatti bulchu) interview sana keessatti waa’een diinaa/Wayyaanee gama Gaazexeessaa OMNs tahe gama Ab.Biyyaatiin ka’uu dhabuu isaa ti. Dhiiro Ab.Biyyaatiif diinni eenyu? OMNf hoo?
  “Daamaa burree, ammaa raajii argina yoo wal bira turre!” jedhe wallisaan.

 43. Bonsa September 23, 2015 at 1:48 pm #

  Abba Biyyaa is telling us the truth about OLF leaders, I believe OLF leaders should be learn from their mistakes and free themselves from such division rather than backfire to him.

 44. Càlà September 23, 2015 at 1:51 pm #

  As we are speaking, right now, the Woyane brutal regime is imprisoning, torturing and killing the defenseless Oromo people; evicting them from their lands, and systematically pushing them to flee the country.

  My question is whether all the bashings, libels and defamations projected against J/ Abbà Biyyà Rὀba (a veteran fighter) are particularly helpful or reduce the suffering of the Oromo people back in Oromia?
  Can ranting against somebody, who freely spoke his mind, help us to resolve our national problems?
  Why so many people are bitterly intolerants to all sorts of criticism, while at the same time claiming that they are for democracy and freedom of expression?

  By any measure such behavior is not a sign of strength. After all, it’s not what or how we TALK that makes a difference; but instead what we DO that changes the equation.
  For instance, in the past, the Amara-led Derg regime did an endless radio, TV, printed media campaign against EPLF, labelling them as secessionists, renegade traitors hell bent on cutting off the throat of Ethiopia, as the servants of Arabs (Shabia) etc.etc.
  However, that did not stop the Eritrean march for freedom. They weren’t nobody’s fool. In fact they were able to demonstrate their preponderance over the goof Nafxanya Amaras. They organized, trained, and armed the TPLF and other enemies of the Derg regime and so facilitating its inevitable final demise.

  That’s to say, it’s not what J/A. Biyyà (or any other guy for that matter) talked that changes the equation. Actions change the formula. Without action, TALK ONLY, the status-quo will not change.

  Bashing OMN
  We’re not particularly happy with the anti-OMN hollering. Oromo people see the OMN as their revolutionary public enterprise. Yes indeed, it has done and is still doing wonderful job.
  The Nafxanya forces did their best to smear and harm the reputation of OMN. The Woyane government invested tens of thousands of money to jam and silence OMN, the voice of Oromo people. How many times they attempted to STOP it? 8 times?
  If Oromos themselves go mad to sabotage the good job of this media, Woyanes and other nafxanya forces will save their money and energy consumed to fight OMN. They would be very happy to have Oromos (very few groups) to help them to kill OMN.

  Concerning the controversy over J/ A. Biyya Roba, as the last loophole, we propose that:
  OMN offers a televised debate opportunity in which J/A.Biyyà and his critics would be invited to put forward their points on the ‘guests program’ with a forewarning that they do not indulge in launching nasty personal bashings. They must debate ONLY ideas, NOT individual person or persons. They may do that over skype, if they like it.

  I’m confident; the spirit of Oromo unity shall prevail.

  • Biliso September 26, 2015 at 6:25 am #

   @ Cala,

   You look like the opportunist Juwar and part of the inner circles of OMN that were running for fame and prominence in the short cut. That doesn’t work in Oromo struggle. OMN was founded in a disguise by playing the wrong Oromo nationalists’ characteristics at different places and times within few months. Juwar and some personal followers capitalized on the gap in the liberation struggle and its leadership in the Diaspora and came up with a plan as if you are a hero and liberation fighter from NO WHERE.

   Its origin from the very beginning was deception, confusion and shrewdness. From start to date, it has been working with habesha mentality and with enemy agents. When OMN sees some developments in the liberation struggle, they are quick to call and report as if they are with the struggle. However, when the real persona of this team is evaluated, they work 90% of the time for dividing Oromo nationalists and to weaken the liberation struggle. This should be stopped.

 45. Oromo First September 23, 2015 at 2:42 pm #

  Obbo Baqqalaa Garbaa said, in simple words “OMN, job well done!”. No doubt, Obbo Baqqalaa Garbaa’s praise to the OMN is based on nothing but the tremendous success of OMN – within very short period of time (just one year).

  Now, it is very clear that our enemies cannot sleep, cannot live with such success and praise to the OMN. Therefore, the enemy must find some ways to mobilize “our own old club of greed, envy and destruction.”

  If you read the posts under this discussion topic attentively, it is very clear that “our own club of greed, envy and destruction” is mobilized in full-scale. This time, the target of the stupidity is the OMN; the only independent successful Oromian TV station, in Oromo history ever.

  As usual, the pretext of this stupidity is nothing but somebody’s lineage in Oromo society. This time around, ‘Abbaa Biyyaa Roobaa’s’ and ‘Jawar Mohammed’s lineage to Arsii. Alas!
  Stop such stupidity!!! Stop destroying Oromian successful institutions and their success stories, just because you are full of greed and envy!!! Stop serving the enemy!!!

  • Gurmuu September 23, 2015 at 11:01 pm #

   That is because OMN became their mouthpiece in diaspora – Immiyyee Ethiopia.

 46. Caalaa September 23, 2015 at 3:53 pm #

  @O’1st!
  Let’s not try to foul ourselves by believing all the above concerning comments just as destruction. It’s better to review our way of thinking about what our beloved media (the OMN) should do and should not do.

 47. JA September 23, 2015 at 4:05 pm #

  Cala, you are a damn wuyane agent. There is no other explanation for you to come out and suport the most divisive action by Abbaa Biyaa Robaa and OMN at this time when Oromos UNITY IS NEEDED the most. Why your shrinked mind can’t think who started this divisive agenda at this moment? It is the OMN and Abbaa Biyyaa The poeple are just responding. You can’t tell us that OMN is doing fine for Oromo issues. Yes it is for OPDO. If you believe in democracy, why you are mad then when the wuyane collaborators like Abbaa Biyyaa and OMM criticized? You see , democracy cuts both ways. So you got to accept it. Any group who initiate to divide us at this moment is an enemy agent. Thanks.

 48. WE September 23, 2015 at 4:39 pm #

  @ CALA,

  After being exposed , OMN Have suggested a televised debate b/n Abbaa Biyyaa and his critic. If OMN REALLY believe in nuitrality policy and balanced opinions why they waited up untill now? Niutrlity is a cover up in the first place. Concerning our politics we can’t be NIUTIRAL. Jawar is deceiving Oromos . The proposed debate did not mention about regional bashing. It indicates OMN suports Abbaa Biyyaa. Regional bashing is the worst. It is a terorism.

 49. Guutuu September 23, 2015 at 5:26 pm #

  Jettanii jettanii ammoo qabsaawota Ummata ifiif wareegamaa jiranii fi yakkamtoota Ummata keessa taa’anii ummata gosaan, gandaan, amantiin,…..qoqqooduu fi wal shakkisiisuudhaan qabsoo isaatti gufuu tahuuf carraaqan wal qixxeessitanii ‘televised debate’ nuuf gochuu abbaltanii? Safuu ! Waltajjii akkasiitti dhihaachuu mitii afeeramuunuu qabsaawotaaf arraba.

 50. Kijiibdota tana September 23, 2015 at 5:31 pm #

  Yaa shannee hat’uu, here we go again useless shannee faction attempting to destroy anything that exposes its dead corpses. you cannot hide any longer and fool innocent unsuspecting people. you only exist some where up in the air and not on the ground. you are dead fish that always make noise when someone does something or say something. you do not exist in physical form but only in spiritual form in the past 24 years. I guess your source of funding is drying up and that is why you are crying. OMN is one of many oromo media outlet and there are worst media that you could despise and condem, but OMN should not be one of these medias. At least OMN makes an effort to expose the truth by strictly adhering to ethics of journalism. Is OMN perfect? probably not but compared to (OTV) managed and run by TPLF agent, OMN is more free and authentic.

  Just because you could not steal some money from diaspora refugees, because they come to realize that you do not exist, does not mean OMN is now your enemy #1. If you can not deliver on the many empty promises that you had made over the last 24 years, then that is your problem it’s not OMN or Abbaa Biyaa’s problem. Accept your failure and make an effort to correct your wrong doing rather than barking at anything that moves. You guys are sick psychopath who is totally disconnect from the real world and living in your a little fabricated bubbles.

  Yaa gadhotaa offi hin beekne akka harree dhufuu fi akka sarree dutuu Aaddaa godhatee waggaa dhufa fi darbaa hundaa asumma irrat waccuu!!! sarrotaa kana

 51. Barii A September 23, 2015 at 5:47 pm #

  I think there are several individuals who use the name Barii on this website.

  Pointing out weaknesses is normal but playing double standard is unfair to our conscience.

  Why people who are allergic to criticism of any kind, including positive feedback, are fast in showering others with the severest of criticism one can muster? I hate self-righteousness!!

 52. Abdii September 23, 2015 at 8:25 pm #

  I have already boycotted OMN. Anyway, it has be come boring long time ago. Jawar is not a media profesional. He can’t lead this organization. He is a good fundraiser. Let some body else take the directoral position and Jawar be FOC. THEY also have to replace the NEUTRAL POLICY OF OMN that was imposed on the organization for the ulterior mission of special interest group of agents. Unless it reverses its NEUTRALITY policy and stand with oromo nationalist, oromos will be forced to stop financing OMN.

  Why other media stations like ESAT and amrrican medias to the communist countries are applying the neutral policy. Our freedom struggle must be suported by our media. The OMN groups are accusing the oromos as enemies instead of coming out and telling us their side of story. If we are considered to be enemies why we have to financially suport the organization? Does OMN being financed by some ghost organization ? Its gona be seen.

 53. Abdii September 23, 2015 at 8:29 pm #

  Correction,

  Last paragraph, second line. Read as countries are NOT applying.

 54. dhiirroo September 23, 2015 at 9:02 pm #

  yaa Oromo tiyyaa wan wlinjeennu kanna ossoo wakqussanee malqbaa glatoommaa

 55. Senayt September 23, 2015 at 10:21 pm #

  zero

  • eee mukure September 24, 2015 at 4:07 am #

   hancii mitsiiraa habiina, ewnetm zero

 56. Bakkalcha Barii September 23, 2015 at 11:06 pm #

  Olola gantoonni OMN Juwaaritti fayyadamtee QBO irratti ooftu kana dhabamsiisuuf hatatttamaan waan 2 gochuu qaba Otomoon walta’ee.
  1. Hirpha OMNf gochaa jiru dhaabuu.
  2. TV saatalayitiin darbu kan QBO jajjabeessuu hundeessuu .
  Kanuma

  • Lolaa September 30, 2015 at 6:39 pm #

   Bakkalcha Barii,

   Yaadi tee sirruma garuu OMN duuba humni biraa akka jirtu shakkuun daynsa. Warreen humnaa fi sabboonummaa Oromoo cabsuuf yeroo hdeeraaf hujjataa turan, humni alaa akka harkaa keeysaa qabduu fi yoo Oromoon ‘Fund’ gochuu dhhabeyyuu, warren gaaffii Oromoo owwaaluuf fedhan haga tahe gargaaruun isanii hin oolu.

   Juwar bakka takkatti sabboonumman Oromoo ABOn facase waggaa shan jaá teeysatti akka baduuf adeemtu B.Masqal waliin akka haswaa turan dhagayamteetti.

 57. Oromo First September 23, 2015 at 11:24 pm #

  Bakkalcha Barii ….

  Waggaa 24 guutuu eessa turtee, amma OMN diigdee TV biroo nuuf ijaarta?
  Such a stupid thinking is the worst enemy of Oromo struggle.

  • Caalaa September 24, 2015 at 4:37 am #

   @Oromo1st
   We are definitely Oromo. We have no 2end identity. Do you know that Oromo 1st means “we are Etiopians, but 1st we want Habeshas to allow us to be called Oromo. Is this right what needs Habesha’s permission?
   We are always Oromo. Not 1st or 2end or anything else. So change your name Oromo as it is. Unless you are planning to shift from Oromummaa.

 58. eee mukure September 24, 2015 at 4:05 am #

  Rabbii hinraaftu, dabaaleeni Daawuudi internet mana godheete? I think what this gentle man said is crystal clear. any one with open mind can understand his feeling. moreover, this is the feeling of majority oromo. Daawuudiin ajjeesan maale dabaaleen tuuniin hintasgaboftu dhugaasi hinbeektu, takkahuu qabsoon oromoo firii hingodhaatu.

 59. Gaarii September 24, 2015 at 4:26 am #

  This all propaganda against OLF is desperate move by clan agents objective fail. They tried many times to divert the direction of struggle to collide with their cousin OPDO and miserably failed . They have been in hibernation for last two years and they try to comeback under the cover name interviews. Thier divisive aim still fail but this round with OMN. If OMN does not disassociate with this group, I am 100% sure it is preparing its demise. ” kan baddu nama balleesa” jedhan.

 60. Oromian Altruist Forum (OFA) September 24, 2015 at 7:21 am #

  What do you expect a wife divorced by her husband because of her promiscuity (prostitution) to say except defending herself by blaming the divorce on her husband? Abba Biyya behaved like that women. He has to blame OLF leaders as defense mechanism for his failure.

 61. Faaxumaa Ahmad September 24, 2015 at 7:37 am #

  I think Abbaa Biyya does not have anything to do. He was talking about when he left the OLF 11 years ago. He should have told us what he has been doing for the last 11 years to rectify what he claimed to have been wrong in the OLF instead of pulling us into the deep hole in which he find himself. Abba Biyya, Oromians have moved forward with OLF with its shortcoming deciding that they will improve it in the process of the struggle. If you have functioning mind, do not try to pull us 11 years back to where you are but catch up with us and move forward with the rest of Oromians. Oromians have decided not to play with mud like a child the way you are doing. Oromians have decided not to play with their hope and future by attacking the OLF.

 62. Oromian bateleur September 24, 2015 at 11:41 am #

  Some are addicted to the so called ” Regionalism “, some are to ” Religion “, some are to ” Clannism “, and even some are to ” Sectionalism “, in others word, to their areas.

  Ok, also I myself, I love my region, religion, clan and section ( ganda ). But what I couldn’t understand is, are there some fellow Oromos who are going to take all these things from me away ? I believe, No. But it is the enemies who are have/are taken/taking all these things from us. So why we are tearing one another down and wasting long time in contaminating the brain of the young Oromo generations ? Or something which make us hate one another is inplanted in our blood.

  Also, I don’t understand why the issue of this guy has become the burning issue than any other ? Or just some of us have been addicted to the talktale in order to get rid of daily boresome ? Today, there are many argent issues which are tightening the noose onto the Oromo necks. Also, OMN must take care about instigating the situation. It is the support of Oromo people which has brought the existance of OMN, if the OMN goes on like this, the Oromo people can bring the OMN down to the ground.

 63. Aanolee1 September 24, 2015 at 2:41 pm #

  Here we go again. Tamirat Xasee (OX) and Gaachuu Lammesessa; in general the Shane cults lead by Daawud Ibsaa and A/Caalaa Lataa started their arrogance on public social media through their website Ayyaantuu.com. This recruited groups were well known in destruction within OLF now a days called murna badii or murna shane. Thanks to A/Biyyaa Roobaa the brave Oromo fighter and OMN journalist Daani’el Areerii.

  A/Biyyaa Roobaa ati goota Oromoo ti ijoollee Horroo ta’uu dhabde malee
  OMN qabeenya Oromooti Dr. Hamzaa tu keessaa deeme malee
  qisqisqisiqsiqisiqisiq yaa shanee

  • Shole September 25, 2015 at 7:18 am #

   Atoo Anoolee – people like you are scams of the earth. You like to call names, glorify regions and above all you have no respect for people who contributing as much as they can. You got to be a person who calls himself Gaachana (Hikkoo Duubee) or your boss Teshome Gondare. I listened to you and you friends bashing ABO and all that it stands for. You are a person who has no stand. Look at where you landed i.e. from jijjiiramaa to ODF and now I heard advocating Ethiopianism.
   Please get a life once a loser is always a looser. You got into something you have no ability to understand and lost. This is not Paltalk, I advise you grow from regionalism to advance something you believe. I tell you this is not your field. Get out public housing and welfare and at list be someone your family look upto
   I believe Abbaa Biyyaa did what he can but from what I read people are criticizing him because of what they know. That is why I cannot say anything because I do not him but I know the people you are trying to picture as if they have done anything wrong except politically bankrupting your like and stand against Wayyaanee who kills our people. These are people that have stand and stick to it unlike you and your boos the so called GO. At list he has the integrity to advance what he believes in.
   Stop blaming the victims and truthfully speaking they are much superior to you and you click. Additionally these people you mentioned are far more intelligent and true rebels who believe in Oromo cause. You guys are bunch of looser who used gandummaa to advance baseless cause till they find out what you are trying to do. You should know that thousands speak for them because I know unlike you they have much bigger fish to fry and they do not sick law like – scam of the Oromo society. Go back to your paltalk and shriek like a baby; that is what you know. Believe me we are in thousand and we can defend them

 64. Oromian bateleur September 24, 2015 at 5:15 pm #

  Aannolee1

  Do you believe that the event which has taken place in Aannolee was due to the Horroo people ?
  Do you believe that the event which has taken place in Calanqoo was due to the Horro people ?
  Do you believe that the suppressing of Rayyaa Revolt was due to the Horroo people ?
  Do you believe that the suppressing of Baalee Resistance was due to the Horroo people ?

  Or do you believe that the suppressing of Imbaaboo Battle was due to the others Oromos from north, south, east or centre ?

  So, it is better if we should learn from the history than bashing and trashing blindly, while walking like the oxes under a yoke.

  In my above comment, I have indicated that regionalism, clannism and sectionalism have rooted in some Oromos and still making them addicted. Oromos had seen it in the battle of Aannolee, Calanqoo, Imbaaboo and between Galaan and Abichuu the results of Clannism.

 65. Jaagama September 24, 2015 at 6:57 pm #

  What should be considered that, this very narrow- minded people are dare to talk about OMN .Look ! this people are not against personal view but against the whole oromo.Abba can say what ever he want but is not conclusion and elusion rather than his own assumption may be , but it is about OMN duty to present different kind of idea and then it is upto the people to prefer and choose their best.If this is right why pseode oromo’s show angry , because they believe that denying peoples and truth will take them long way and they believe that if the are absent the oromo question can’t be achieved.They Consider them self as they are final desicion makers. After all this kind of attitude is ignorance and unaccetable for new generation that think Oromia is beyond the clan and religion.

 66. Gelgelu Felema September 24, 2015 at 7:15 pm #

  An email communication below that I happen to have access, might fit in these exchanges and shed light on some of the issues.

  From:
  To:
  Subject: Shanee -The Sham OLF
  Date: Sat, 4 Jul 2015 18:45:55 -0500

  What was and what is about the OLF is that , it is an indigenous independent secular political entity that came into being for the restoration of the Oromo socio- political order in line with the formation of the Democratic Republic of Oromia not by reshaping but rather by defeating the Ethiopian empire state.
  While that fits into the fundamentals of our national priority objective, it has now been so long since the shattered revisionist Shanee brigade with Mr. Dawud Ibsaa at the fore-front began weakening, fracturing , and dividing the OLF from within in an slow method process thereby eventually turning the popular fundamental OLF Political Program into the political substance of the Ethiopian state.
  The move not acceptable in any OLF political standard was done in 2004 in the absence of the legitimate majority on one hand and in the presence few divisive regionalists like Mr. Bultum Biyyoo , Abbaa Caalaa Lataa , Dr. Taaddasaa Eebbaa ….well known for their negative role of keeping the Oromo apart in our national liberation struggle ,which of course , they have been doing by using and abusing the power they claim within the organization. This sham OLF group ,with it’s Oromo Ethiopianist theory, at the very center as we all know historically being the brain-child of the February 2000 ” O LF Agenda for Peace” which so also in many ways goes by an ” If Clause’ has since been engaged in a sort of wait and see standstill policy for readmission into the status quo given the relationship with Eritrea improves /takes a new trend after the border war. Until that happens , it has a big task of winning over the Oromo nationalists in order to secure it’s seat within the Ethiopian state.
  By engaging in like saying that Oromo is from that region, this one is from that religion ,and much more further categorically keeping on saying that one is a distant far from the Ethiopian tradition- a distinct tradition of coming back to the very essence of Ethiopia and Ethiopianism as Abbaa Caalaa Lataa some years ago over the Voice of Oromia ,Minnesota based radio transmission, for Oromo exiles defended his loyalty to the Ethiopian state saying , ‘we do not have to time and time again keep on saying Emperor Menelik did this and that to us.’ But the truth of the matter is that be it Emperor Menelik or the current EPRDF occupiers , colonial occupation has never been liberation in any turn of history and those engaged in such denial are doomed to failure with course of time. As it’s way of life ,even to date in 2015 with no sign of improvement, it has continued talking about the unconstitutionality of the regime ,absence of freedom of press , assembly ,absence of freedom of peaceful demonstration, lack of freedom of democracy ,the regime’s brutality towards the Ethiopian citizens of all walks of life thereby begging for constitutional democracy within the bounds of EPRDF occupation is entirely un OLF . To this end this group is not alone by itself and over the Oromo Voice Radio {OVR}- Dassuu Duulaa is it’s liaison agent out there deceiving the wider Oromo public on the backgrounds of the Oromo national liberation struggle touching here and there. With a dark night stick {ulee} walking in between the Oromo Ethiopianist revelation and Oromo national liberation ,Dassuu is engaged in promoting the ill- information of the defeatist Shanee group . OLF is not complex , is not biased – it is clear and specific in it’s istance, like all national liberation struggles of the world it is for peace ,it is for development ,it is for understanding and co-operation , and most of all for fundamental human rights and for the existence of the Oromo people as a distinct nation free from all forms of Ethiopian domination . The Oromo people , the single largest nation in Africa with no state of it’s own , is the longest occupied ,the most oppressed , and the most intervened by the successive Ethiopian regimes and OLF has been fighting to bring to an end all of the injustices committed against our people ; this is our God given right and we are entitled to all means to make this happen no matter how long it takes.
  Despite all the ups and downs ,even if it looks weakened and fractured at this point in time , OLF will revive winning over the current obstacles be it internal or external.

  Glory to Our Martyrs!!!
  Oromia Shall be Free!!!
  ;

  • Gammee September 25, 2015 at 5:25 pm #

   Galgalu – what you are writing is bloody garbage. the only true statement that I read is: “Despite all the ups and downs ,even if it looks weakened and fractured at this point in time , OLF will revive winning over the current obstacles be it internal or external” halleluiah to this but the rest is garbage as I said. The OLF that you guys swore to destroy won and you guys failed miserably. That is why you came up with this garbage propaganda that did not work for you and doesn’t hold water.
   This show how moron you are for not learning from your past mistakes. Can you equate the years starting from 2008? You and your likes propaganda did not work then and is not going to work know. You tried to divide Oromo along ethnic like what Abbaa Biyyaa is doing now only to get rejected by people you try to dupe and you ended up divided your selves. What you try to recreate is something that doesn’t hold water and one of the reason you failed. You might be Galgalu falama on Paltak barking doesn’t help you.

 67. Jaagama September 24, 2015 at 7:18 pm #

  Kun dhaaba Ayyantuuti moo Baasistuuti garuu? Maqaa malee hang ammatti jiruu kijibduu ummmataa diigu fi fakkeessuu dha fkn yerooma Oromo first irra ka’ee websaayit Habasha Wajjin dhabbbatte garuu Oromo bakka bu’aa ofiin jedhuu waan ta’eef tuun affaftuu dha maqaa kenyaan daldaalti itti dhisaa!!

 68. Bariisoo September 24, 2015 at 9:05 pm #

  I have followed the whole part of the interview. By any measure and innocent mind it is very difficult to consider this interview as for propaganda consumption.As some commited to Oromo cause I consider my self not to be part of trouble makers and problem creator directly or indirectly.to all who made interview I have great appreciation and respection particularly those highly effective and dedicated vetran Olf fighters and activists like Abba Anajina, sheek Xaliileesaa ,Hailu dargee,Gadaa Gamada,Abba biyya Roobaa,etc.Their confidence ,memory and details are surprising.we should respect, appreciate, encourage them for empassing what they knew to details.For those who are interested in diging out why Our struggle was paralised ,it is almost as clear as ice water.when some commentators acting as if they can belittile him by character assasination he tried to respect those whom he has diffred with.Oromia with out Oromo,oromo with out Wallaga,Arsi, Shewa;Wallo.Jimma,afran Qaaluu, Borana, gujii,Ilu abba boora,Ituu,Karrayuu is just like missing one organ of your body.Olf with out proper representaion of all these people is just like a body that missed its organ.Those who tried to choke reality will be choked by th enemy sooner or later. The Oromo cause,interest and national value are very threthend from all direction.It is time for all Oromo from north to south,east to west internally and externally to focus the main issue rather than minor individualstic and group issues.I dont see any reasonable arguments from all sides when you are gripped or squeezed Abyssinians from all directions.when some of you worry about about OMN and Abba Biyya Rooba . The Abbyssinians are sharpening and adjusting their weapon to eliminate you one by one. do we have lessons from the past Abyssinian systems?, do we have lessons from the current ?well up to every of us to be proactive or to be reactive to solve our own internal problems before facing the human beasts.

 69. abdi September 24, 2015 at 10:05 pm #

  I have read some of ur comment.bayeen keessaan ilman hatu tahuu keessaan sirritti nagale.ani deegara ABOti kayyoon ABO hin milka’u
  1.gare shaneetiin
  2.OMN
  3.gare abo jijjiirama darsadabuq,minxiriqashoodhan.
  kayoon ABO kan ganama kan milkau qabso ummata oromotiini gaafiin gudaan amma sammu tiyyaa keessa qabso kana enyuutu hoogana laata ??????????????????
  1.gareen jijjirama Kwo waan hin jirree digamte.
  2.OMN qawe hin qabu itti fufiinsi isaa harka ummata jira.ummanni keenya namu mata matatti maliif wa’e mati kiyya hin dabarsine ja’a.no tolerance no talent in his supporter.
  3.GAREEN SHANE tani sila humna qabdi nu qeyro biyya keessalle jarte nu billisomsitu jannu.akkumma komentin armaan oli irra agaru kana yoo ati yaadalle itti keenite si nyaachu deemti akka itti maratan kanatu na kofalchisee.ani Dawid Ibsa amma yoo bu’u bate OPDO milkoofte natti fakkata.

 70. abdi September 24, 2015 at 10:28 pm #

  who will lead oromo struggle.oromo struggle have no leader because
  1.the jijirama,KWO is dead.
  2.OMN is media most of his supporter are volatile at one time become supporter another time become opposer with full of fight and flight idea.
  3.amazing SHANE GROUP is saying we are perfect which their leading strategy almost diminished oromo struggle they will not give power to next generation. as you see from the above they have master to write on their laptop also have a master to oromo diminish struggle .they will never believe me still l am their supporter because no one is better than them,but i am not OMN opposer

 71. Abdii September 24, 2015 at 10:31 pm #

  Bariisoo , I would like to defer from you. You have to command a respect from others not demanding. Simply, what i mean is, you have to respect your self befor expecting it from others. If you don’t agree with OLF that is ok. You just resign and live your life.

  One of the law of physics states: For every action there is an equal and oposite reaction. The bible also puts it like this. “Do to others that you would have liked them do to you”. I believe there is something similar in the Qoran too.

  Who ever initciate an attck on oromo libration front will be attacked by the suporters. Our response is justified b/c we never started in the first place. OMN and Abbaa Biyyaa Robaa are responsible for any damage. They brought it on themselves.

 72. abdi September 24, 2015 at 10:45 pm #

  OMN said to be free not from oromo cause but from divided teeth less OLF.

 73. abdi September 24, 2015 at 11:02 pm #

  comment asi bayyeen isaani mata laleen irra darbe akkuma amari gaafa oromo 1st saniti mata dubifnaan keessi isaa wanuma ifa ta’u.ZIYABAREN gaafa JARAA fa hidhe isaan maqa somaletiin qabsa’u hin barbaannu janaan,wani deebiseefin yaadadhe”isiin sanga mukatti hidhamehu hanga namni isini hiku offi hiku hin beeytani” wanni dhuga tahinna laata figdani OMN komachu maltu fide mo wanni hundi farfamuudhaaf joluma godina tokkotiin jaramu qabdi.OMN Dawid ibsatis hasayse jira ammalle hasasuuf ta’a.moo wanuma isiin jatan qafatu sirri.

 74. Jaatanii September 25, 2015 at 4:22 am #

  Ani kanan jedhu yeroo dhimmi ABO ykn QBO ka’u jarrii quuqqaa qabna jedhanii dubbattan maaliif yeroo hunduma nannaa tokkorraa ka’uu? Mainly from Arsi. Maaliif Shewan ABO sirreesuuf hin dubbanne? Maaliif Harargeen hin dubbannee? Maaliif jimmi hin dubbannee? Haata’u Wallaggillee baleessaa qaba waan jedhaniif dubbachuu hin danda’u. Mee kana eenyutu naaf ibsaa maloo? Dhugaa dubbachuuf yoo ta’e gadi fageenyaan ilaaluu qabna.

  Mee yeroo ijjoolleen Amboo dhumtu, yeroo ijjoolleen Wallaggaa dhumtu mee guuyyuu tokko Arsii keessaa jeequmsi ka’ee beekaa? Diddaa garbummaa dhageessisaanii ni beekuu? Ani dhaga’een hin beeku.

  Lafa Qotee bulaa Oromoo nannawaa finfinnee jiru habashaa waliin ta’ee kan gurguraa jiru eenyu akka ta’e Oromoon ni beeka. Lafti hedduminaan kan inni gurgurame yeroo Juneddiin fi Abbaa Duulaa Gammadaa presedaantii Oromiyaa turani. Mee sammuu haraan haa ilaalluu. Alamayyoo Atoomsaa yeroo presidenatii ture kun sirrii miti jedhe jennaan summii nyaate. Kun nama qaaneessa.

  HANGA GADI BA’ANII QABSAA’AA FAKKAATAN UUMMATA ISAANII AKKUMA OROMOO BIROO DAMMAQSUUDHAA QABU. OROMOO WAJJIIN HOJECHUUFI WALIIN DEEMUU BARUU QABU. DUUBA DEEMANII LAFA HAADHUUN QABSOO FIDUU HIN DANDA’U. SEENAA QABSOO OROMOO KESSATTIS NAMNI AKKA ISAANII QABSOO DUBBATTI DEEBISE HIN JIRU.

  ITTI YAADAMIIDHAA QABA. WALLAGGA QOFA BALAALEFFACHUUN KUN HANGA YOOMITTI AKKA TA’U ANI HIN BEEKU.

 75. abdi September 25, 2015 at 4:54 am #

  jatani jatani wallaga opdo tahu sirridha jachu keeti kkkkkkkkkk anuma kofalchiifte yaa sare hatuun akka alamayoo hin jiru.maliif qaphabaafte tuqu barbaada seena oromo gotumma arsi ni dhageessa .ani haragelle tahu akka keetiti harageen opdo tahulle sirridha hin ja’u ummata dhipho qabso oromo ajeesse kan akka keeti kana.qabso oromo hooganu akka hin dadeenye isinu raga baha jirtu oromoon yoo isiniin bilisoome akka jongaranitti garagaltani oromo tplf caalaa akka fixaan shaki takka hin qabu .qabsoon oromo ummata oromotiin gadgeefama male godina keessan qofanimiti yero TADE fi ELEMO hin dhageenye.oftultoota

 76. abdi September 25, 2015 at 5:25 am #

  waa hundaafu osoo mikidhaan ganamafi galgala iyyitani afaani fi samuun keessaan dhiphaate.yeroo jalqabatiif ilaalcha godina kana na aja’ibe shame on you.

 77. Barii A September 25, 2015 at 6:06 am #

  Rest assured, Obbo Abbaa Biyyaa Roobaa is more honest and more courageous than the collection of chickens with fictional characters, who hide pen-names to spread their poison. If their media skill is so enlightened why they have not improved the quality of SBO, which has remained an ever infant for 27 years? When you point your finger, don’t forget most of the fingers points towards yourself. And this does not mean OMN is enviable but other media is even worse.

 78. Gelgelu Felema September 25, 2015 at 8:31 am #

  I do not believe a politics of Oromo based on regionalism will succeed. That said, contributions of Oromos from different regions have also historic significance that needs to be seen as a positive experience. Though our collective experience as Oromos could be summed up as colonized peoples, the Arsi Oromo experience is much different than the Wollega or Shoa Oromo experiences. The grievances that most Arsi Oromos have in the struggle during the OLF movement is that 90% of Arsi Oromos who joined the OLF leadership were either liquidated by the enemy or imprisoned while the reverse is true for Oromos from different regions. They were either betrayed or not given the necessary protection by the OLF leadership at the time. As an Arsi Oromo, I have a sense of being lied to by those OLF leaderships and taken advantage of by the same group like Lencoo Leta and others. The Oromo from East also have similar experience because the OLF decimated the Islamic Oromia Liberation Front instead of fighting the enemies of our people. If we conveniently forget what happened because it is not good for our unity, these things are bound to happen again and again and the unity we pray for day and night will be elusive and unattainable. Therefore, we should call into task those who failed us on purpose and examine their ulterior motives and their true passions than their deceptive motto.

 79. Oromian bateleur September 25, 2015 at 8:43 am #

  Oromos from all corners must forget about some clueless commentators ( Sectionalists and Clannists ) who are ANTI-OROMO UNITY on this website and march on as usual.

  When they act like this at the minimum degree of Bilisummaa, and what will happen at the maximum degree of Bilisummaa ? Then they don’t have to blame the Somalis, the South Sudanese and the Syrians for their chaos, because theirs will be the worst than these above mentioned counties.

  In the battle of Rayyaa Azeboo in Walloo, half of Walloo region hasn’t fight, let alone the whole of Walloo.

  In the battle of Imbaaboo in Wallagaa, half of Wallagaa region hasn’t fight, let alone the whole of Wallagaa.

  In the battle of Aannolee in Arusi, half of Arusi region hasn’t fight, let alone the whole of Arusi.

  In the battle of Calanqoo in Harargee, half of Harargee region hasn’t fight , let alone the whole of Harargee.

  In the battle of Baalee, half of Baalee region hasn’t fight, let alone the whole of Baalee.

  So, if not fighting and making one another the rival enemies for the sake of sectionalism and clannism, in every battle of above mentioned areas Oromos should have won the battle.

  One vivide evidence is the example of Oromo Galaan clan and Abichuu clan. Galaan and Abichuu clans have become the bitter rival enemies to fight each other. The Galaan clan was the strongest fighters whom the Habeshas had feared. Habeshas have interested in this fighting to get an advantage of it. Then they sided with Abichuu Oromo and fought the strongest Galaan. When they have defeated the strongest Galaan, the Habeshas turned their guns and swords to the Abichuu fighters who have already suffered by fighting their fellow blood brothers for the enemies. Abichuu was annihilated and the rests were surrendered to be the servants of Habesha fighters.

  So, this is a bit of traged history. The true Oromo militant must learn the past history of Oromo, why the Oromos have failed in winning back their freedom. Not only pointing the fingers to the enemy, but investigating oneself is the best way of starting to do something.

  It is up to Oromo militants from every corner of Oromia, to wipe out these regional, sectional and clan mongerers. They are the tumors in Oromos, if they are not treated or tamed, they will develop themselves into the cancer which will be very dangerous for the existance of Oromia as a state.

  Galatoomaa.

  • Oromian bateleur September 25, 2015 at 6:18 pm #

   Sorry, in my above comment, ” hasn’t fight ” must be corrected by hasn’t fought.

   Thanks in advance

 80. Oromian bateleur September 25, 2015 at 9:44 am #

  ” Gelgelu Felema ”

  Asalamalehkum wo rahamat Allah wo barakatu,

  Al Eid-Mubara for Al Eid-al-Adha

  I am sure you are the wolf in sheep’s appearance. You are very amateurish in imitating kkkkkkkkkkkkkk. Even you couldn’t write your Oromo name grammatically.

  You are one of those inflitrated moles who are pretending Oromo to divide some already confused and unawared Oromo individuals. For the time being, you can use some handful Oromo regionalists, religionists, sectionalists and clannists. They have prepared the fertile ground for you to kackle and lay your nits, but Oromos will never allow your nits to be hatched among themselves.

  • Gelgelu Felema September 25, 2015 at 6:00 pm #

   “Oromian bateleur” What a grammatically written Oromo name! You’re a farce man! People like you just jump from issue to insignificant stuff. Needless to say, this is my real name and I am not a mole as you suggested. I am not hiding behind some fake name like your though it is not written in flashy Latin. Too bad I had the name before Latin was used. If writing ones name in Latin makes you a true Oromo, I missed the boat. To me the issue about my name is academic and I can live with it, since it doesn’t change who I am. It would have been good if you debate your case than talk about me since that is not an issue. I wish that I do not have to write back to counter your rather low level personal attack without knowing the person, but I can not let you go with such twisted and unsubstantiated rhetoric that is baseless as your empty idea that does not benefit anybody. Oromo is a big nation that comprises Oromos from different backgrounds, be it religion or region. The beauty of our diversity is the source of our strength. If you have a handcap to understand this simple reality, just keep writing about how my name is spelled and it is not grammatically an Oromo name. Name does not make you more or less of an Oromo. It is who you are and the experience you have that define your Oromoness!

 81. Galmoo September 25, 2015 at 9:58 am #

  Dhiiro waan kana hanga caalaa hin hafarsinaa.
  Average yaada armaan olii irraa wanti hubannu
  1) A/Biyyaa dhibamaa gandummaa tahuu hedduutu itti waliigale
  2) OMN waan akkanaa dhiheessuu hedduutu irraa gadde.
  So,
  A/Biyyaa fi warra ilaalcha akka isaa qabaniin nuuf hin toluu (caalaatti ammoo isinii akkasitti waa ilaaluuf hin toluu) nu irraa dhaaphaa, nuuf sirradhaa, obboleeyyan/dhiiga keessan dhiisaa diina nu afoo jiru yaadadhaa yoo jenne.
  OMN keenyaanis waan akkasii dhiheessuu dura maal ummata keenyaa yoo dhiheessine qabsoo isaaf bu’aa buufne jedhama? Maal yoo dhiheessine ammoo qabsoo isaa irratti fafa qaba? jedhaa bilchinaan itti ilaalaa. Yoo wallaala irraa kana gootan tahe kana irraa baradhaa. Yoo ammoo beekaa gootan silaahuu Ummata keessaniin walitti buutan. Walitti buunaan eenyu akka kufu ammoo beekamaa dha. Asuma keessatti ilaalladhaa dubbii yoo jennee cufne hin gahuu dhiiroo.
  Mee amma kana dhiisaa waan joolleen keenya itti jirtu kan BBC Afaan Oromoo hayyamsiisuuf iyyannoo mallatteessuu tokkotti duulaa Oromoo Please. Santu irrra nuuf waa buusa.

 82. Oromian bateleur September 25, 2015 at 12:01 pm #

  Wow, Galmoo

  Al Eid- Mubarak, kullu amantun balkehr wo kullu sana saha wo salma !

  Galmoo, abboo rabbiin umurii kee nuf haa dheeressu. Yaadi kee hedduu gaarii kan Oromoota mara walitti qabuudha. Osoo Oromoo marti itti dhagaama akkasii qabaatee har’aan tana uummani keenya akka waraabeessaa wal hin ciratu ture. Rabbiin akkuma uummata biraa Oromoofis surrii keenneeraafi, garuu nami keenya surrii isaanii sanin haajaa isaanii ba’uu hin dandeenye. Rabbiin nu haa gargaaru.

  Garuu ammoo, wanti nuti baruu qabnu takkatu jira. Website kana irraa garri caalaani isaanii namoota Oromoo hin taa’needha, kan akka Oromoon takka hin taane olola gandummaa odeessan. Haa ta’u malee, Oromooti yaadaan dadhaboo ta’an hin jiran jechuu miti. Ambis karadhuma Oromoota dadhaboo saniin nutti seenu. Ulaa cufnee ifrraa dhorkuun dirqama keenya.

 83. Abdii September 25, 2015 at 12:28 pm #

  I am sure Abbaa Biyyaa Robaa is suffering from PTSD. LOOK his face. By any standard a normal person can’t trash his own history in which he spent a prime time of his life. So I rather advice him to see a doctor and get some help.

  For the rest, “hod yaabbaawun biqil yaawoxaal new negeru”. Nothing is new. We know all this defeatist minded people are always there. There are traitors in all regions. Case in point, ODF. (Lencho wolega, Dima Ilubabor, Hassen Arsi, Kabada Shewa, ) there should be some from Harer and Bale also. The good news is OLF has millions and millions followings from all regions of OROMIA. So we will let them have their say but not let them have their way. The majority always have both their say and their way. Thanks guys.

 84. eee mukure September 25, 2015 at 1:51 pm #

  Thank you Abbaa Biyya, you touched their nerves beyond repair with factual events, let them be sleepless. had their been unbiased journalism and open media, there would have been many to be told.

 85. Oromo First September 25, 2015 at 5:47 pm #

  All the madness of ‘our greedy, jealous and destructive’ old guards is caused by a simple truth!!! As usual, they cannot sleep until they destroy / or weaken anything that works well, if it is out of their control. This time around, they mobilized all the destructive forces against successful independent OMN, because they have no control over it. Alas! They failed miserably!!!

 86. Mosisa September 25, 2015 at 5:53 pm #

  An interesting exchanges one and all. However, the discord is disheartening and saddening when arsonists present themselves as firemen.

  First; the person who gave an interview has one primary objective. To complain as if he were maltreated by the OLF and present himself as a victim of the all-powerful OLF and its machineries. He should be grateful that the OLF/OLA didn’t decide to be ruthless and remove him out of circulation. In a liberation war, if you are a soldier and then you become a traitor/conspirator against the cause of the liberation and you refuse to fight you know what the consequence is. As a part of tight discipline the OLF could have been more merciless to him. So he should be thankful for the mercy he was shown and thank his lucky stars that he is alive & well. He is lucky.

  In terms of the impact of his interview on OLF, this will fire up OLF supports and will help catapult and propel the struggle ahead more than ever, contrary to his expectation.

  Remember, thanks to the true sons and daughters of Oromia, OLF has already passed its rough seas and choppy/troubled waters and the liberation battalion is sailing, slowly but surely, towards its destination. Hence, this tittle-tattle and he says she says gossip over. Done. He can talk till cows come home, but the impact on the OLF is and will be zero, zilch, nil.

  Regionalism: as many of the commentators noted above, this regionalism is becoming one of the cancers in our national movement. The individuals who are propagating this idea are implanted TPLF agents. Regionalism is their cover, but their main aim is to divide and rule so that we keep infighting while the TPLF is destroying our country and killing our people.

  I’m at a loss, as to why some individual choice to define their heroism, intellectual calibre, etc. against another Oromian from different region. It’s is perplexing to me why they want to measure themselves against another Oromo and keep banging about it. Who cares from which region the leaders of the OLF are as long as they are Oromians and are working to liberate us. I will happy if OLF leader is from eastern, western, northern, central or southern Oromia as long as he was elected by the due process of the law of the organisation. So please stop peddling regionalism which is an assignment of TPLF for traitors.

  Specially; it sad when some people try tarnish the name of colossal individuals such as Dr. Tedesa Eba, Ob. Dawud Ibsa, Ob. Aba cala, OB. Bultum Biyo, etc., who are titans in the pantheons of our nation movement, simple because they were born in certain part of our country. This is unpleasant and unfair.

  So I say to people who are afflicted and fixated with regionalism, please stop it! Please stop defining yourself against another Oromian simple because he or she is from different region; keep in mind that we are one people. Stop this poisonous narrative. Please fight the good fight against colonialism instead of fighting non-existent war with your own compatriots. Stop being obsessed and preoccupied with regionalism. Get involve in the struggle. Remember, you could be our leader if your merit enables you.

  Further, I would like to say, instead of complaining saying “you haven’t done anything in the last 24 years”, go and takeover the OLF if you have the guts to fight. Otherwise, you are just belching sulphurous hot air. So top being enemy henchmen and doing enemy’s hatchet job. You couldn’t disguise, much less hid, your malign intentions, because your tactics are so passé that everyone can see it. So stop your fixation with regionalism.

  • eee mukure September 25, 2015 at 8:46 pm #

   keep on dream as usual (as we speak you are may be on high doses of psychoactive things that makes u think unusual), we saw OLF firing up since your healer on thorn.

 87. Dhugaa September 25, 2015 at 6:45 pm #

  Haasawa Ab. Biyyaa keessa jechi dhugaa tokko waan jiru natti fakkaata. Namoota isa hoogganaa turan jecha “Ayyaanlaallattuu” jedhuun yaamuu isaa. Dhiifama naaf godhaa malee namootni isa hoogganaa turan gochaa farra tokkummaa Ummata keenyaa inni Dhaaba keessa taa’ee oofaa tureen rashanamuun osoo isatti xiqqaatuu rashansiisuun haa hafuu adabuma mul’ataa tokko osoo hin adabin hafuun isaanii dhugumatti “ayyaanlaallattuu” yoo isaan jechisiise ani soba hin jedhu.

  Badii guddaan bakki jirtu kan biraa Board OMN bira. Board OMN yoo qabsoon Ummata keenyaa akka dafee milkaawu, wareegamni ilmaan Saba keenyaa akka dafee firii horatu, gurmuun hawaasa Oromoo akka dafee ititu kan fedhan tahe silaa waan akkasii osoo hin gulaalin (osoo edit hin goone) akka dabarfamuuf cal’isanii hin ilaalan.

  “Warruma Keenyaaf harreen hin taane” jedhe…..akka jedhamu walleenuu Ummatuma keenyaaf miidiyaan hin taane taha.

 88. Oromian bateleur September 25, 2015 at 7:33 pm #

  For ” Gelgelu Felema ”

  Come on, face the reality of Oromummaa.

  Oromoon yeroo maqaa moggaasan seera fi heera qabu. Cali jedhanii miti kan moggaasan. Maqa moggaasi Oromoo uumamaan wali itti maxxaanee jira.

  Kanaafuu, atis ega ummata kana irraan dhaladhe, ani Oromoodha jettee, toora sirna maqa moggaasaa Oromoo gajjalaa itti barreefan tana keessaa kan kee lakkoobsa kam keessa oola ? Akkam itti qubeefamas immoo ?

  Fakkeenyaaf:

  1. Maqoolii tokkommaa argisiisan:
  2. Maqoota misooma irraa moggaafaman:
  3. Maqoota gammachuu mullisan :
  4. Maqoota araara argisiisan :
  5. Maqoota galata Waaqayyoo mullisan :
  6. Maqoota bineensota irraa moggaafaman:
  7. Maqoota nyaata irraa moggaafaman:
  8. Maqoota qomoo irraa moggaafaman:
  9. Maqoota ijoollee jijjiirama yeroo keessa dhalataniif kennaman:
  10. Maqoota ijoollee guyyaa ayyaanaa dhalatan:
  11. Maqoota lakkoobsa ijoollee mullisan:
  12. Maqoota ijoollee hirama waggaa itti moggaafaman:
  13. Maqoota ijoollee maqaa yerootiin moggaafaman:
  14. Maqoota maqaa laga fi gaara irraa moggaafaman:
  15. Maqoota maqaa mukaa irraa moggaafaman:
  16. Maqoota hawwii argisiisan:
  17. Maqoota gootummaa/jabina argisiisan:
  18. Maqoota guddina argisiisan:
  19. Maqoota mi’a faayyaa irraa moggaafaman:
  20. Maqoota gosii ( verb ) irraa moggaafaman:

  Good luck

 89. Oromian bateleur September 25, 2015 at 7:37 pm #

  Qajeelfama, kan ” maqoolii ” jedhu, maqoota kan jedhuun bakka akka bu’un barbaada.

 90. Bariisoo September 25, 2015 at 8:30 pm #

  When Mosisa comments he tried to present himslef as if the only defender and the true son/ daughter of OLF.well ;it is good to be defender but it seems cheap defending when the reality on the ground.is exposed. to be an arsonist is one thing and to be fire man is another.two diffrent opposiing duties,in another words to be fire or to be water. it is good to be both because it is the essence of wisdom.Are you serious to tell us the objective of interviwed was to complain how he was treated by OLF? is there tightend discpline in OLF for some one and loosend for others.As all of observed the fragmentation of Olf indicates it was true that some one was above laws and rules when others were under laws and rules. It was mess and it is a mess.Establishing your sanctuary base in country that doesnt support your strategic goal will not give the license to boast about your strength.yes you can survive in name but with out action. There is no smoke without fire.why all these fire without cooking nothing, Because the interviewed highlighted some informations which were kept from public for more than 40 years.The assasination of Baro Tumsa,Badho Dachasa:and murder of those martyrs kept mysterious.but now for those proffessional reseachers and any body intersted indiging out to uncover the mystry there is some traces.
  It is already a fashion to silence any new ideas and thought under the pretext of regionalism religion and clann.do you think that some one oppose you because you are from Shawa or Wallaga or Arsi,Hararge,etc as a leader? all Oromo respond you big NO!!we have great expectation if any leader from east,or west ,north or south failed us we critcize,reject and blame. you are cursed and blamed not because you are from Wallaga or Arsi..you are hate and cursed because you left the path of our goal.Stagnation inert ness, humiliation under the hands of enemy and their collaborators is order of the day.because of false promises you are cursed as a leader.
  Many times from your writing under polished language you tried to reflect as cult worshiper.sorry to say that but I must say it.

  • Birraa September 26, 2015 at 5:35 am #

   Dear Bariisoo,

   I normally oppose the gandummaa/gosummaa of the so-called ‘Jijjiirama’ group. If you are a true nationalist, I commend some of your points. As you put it, “…is there tightened discipline in OLF for some one and loosened for others. As all of observed the fragmentation of OLF indicates it was true that some one was above laws and rules when others were under laws and rules. It was mess and it is a mess….”. This is a critical question that all nationalist Oromos should ask! If you put you point and views objectively for the sake our struggle, I hope we can forge a solution in the long run. The reason why I commend your point is that, even in such dear situation in our struggle, I vividly observe that there are individuals that act as if they own the organization (OLF) and consider themselves above the rule/regulation of the organization. This is, by any means, unacceptable if we need freedom!

 91. Abdii September 25, 2015 at 11:05 pm #

  Bariso, the diference b/n you and Mosisa is as far as the sky is from the earth. Mosisa respect himself and others too. You don’t have respect even for yourself. Mosisa can teach you and your likes on anything. I don’t know him personally, but I love his writting and reasoning. You are just acting or writing like a high school dropout. Anyway you don’t have any effect. No body needs your kind of shrinked mind.

 92. Barii September 25, 2015 at 11:17 pm #

  Bariiso
  Dullaan ofii dhaheeti iyya jachuu dhageesse. Gandummaan Ummata addaan babaasuu eenyuutu jalqabe? kan utaalee dhadhabnaan ofiifuu wal facaase eenyu. Abbaa Biyyaa rooba warri gaara keessa turre akka gaaritti beeyna. Nama yoo yaadaan waldhibde heeraan gaafachuu dhiisee nama gandatiin iyyadha ja’u. Jijjiirama bu’ureessuu fi akka ABOn diigamu qooda guddaa nama kenne. Kan hedduu nama dhibu garuu kanneen hamma tokkollee qoda waliin kennan balaaleefachuuf yaaluu isaati. Ammoo waan ofii itti gaafatama seenaa ittiin qabu namaan yakkuu barbaada.
  Kan biraa, ati nama gandummaa irraa osoo guddatiin ofiifuu nama dhugaa himuun, nama dhugaa nama himu hinjaalanne tokko – akkuma aadaa tahee sirraa hin jalqabamne garuu dhugaafi dhara otuu addaan hin baafatini dhugaa kara tokkoon laaluun ofii sahe kan biro akka nama dhugaa qofa dubbatu of godhuu barbaadda.
  This is not game that one can just say what he wants to divide and deceive people.

  • Shole September 26, 2015 at 4:08 am #

   Bariisoo – why you jumping to personalize what someone has to say. I know Dr. Mosisa if that is him as you imply and he is a true Oromo as far as defending OLF is concerned go back and read all of the comments – every nationalist is defending OLF. I think that is why your likes or/and did not succeed in dismantling, bashing its leaders and surrender to Wayyaanee. If I was you I will learn a thing or to form capable Oromo instead of barking like a mad dog.

 93. JA September 26, 2015 at 12:04 am #

  Why all Oromo nationalists MUST BE UNITED and reject the JIJJIRAMAA and their IDEOLOGY ?

  1) IT IS B/C ALL THEIR LEADERS ARE FOUND TO BE FROM ONE REGION, ARSI.

  2) THEIR AGENDA WAS PROVED TO BE UNTI OROMUMMAA.

  3) THEIR PLAN WAS TO DISTROY OLF ONCE AND FOR ALL.

  I CAN PROVE THESE FACTS WITH UNDISPUTALE EVIDENCES.

 94. Càlà September 26, 2015 at 9:25 am #

  እጅግ በጣም ጠቃሚ ትምህርት ለኦሮሞ ህዝብ

  ጠላት ሁሌ ልያጠቃን የምችለዉ , እኛ ለነሱ ቀዳዳ ስንከፍትላቸው ነዉ :: ማለት እኛ ስንከፋፌል ነዉ ::

  እስቲ እዩት በዝህ ‘Reginalism’ በተባለዉ ጉዳይ መጥቶ የሚረባረበዉን የነፍጠኛ መንጋ ብዛቱ !
  ጉድ እኮ ነው !

  ለነገሩ ይህ ስሆን ለሁለተኛ ጊዜ ነው : በ ‘Dr. Hamza scandal’ ጊዜ የባሰ ነበር ::

  እንዲያዉም ኣባብያ ሮባ፣ ኢኔ ‘Regionalist’ ነኝ፤ ኣላሌም፥፥ ስዎች ሆን ብለው የፈጠሩት ወሬ ነው እንጅ፥
  እሱ የፖለታክ ሃሳብ ብቻ ነው የሰጠው፤ በቃ !

  Tokkummà Tokkummà Tokkummà Tokkummà Tokkummà !
  Tokkummà kènya cimsinè dîna kènya of irrà mancàsù qabna.

  Tokkummàn Oromô ha jabàtu.

 95. abdi September 26, 2015 at 10:05 am #

  miseensa opdoiolle tahu oromo ajeesuus namni hundi sirriidha jedhama.kan godina bira jabdu fedhe hojatulle saboona ja’ama.akkasi yaanni keessaaa .

 96. ethiophiwineny September 26, 2015 at 2:27 pm #

  gobana dache blame oromo for the anoole,calanqo masacration oromo cannot live their life cannot live with the other human being so calanqo and anoole case will be occurred in all of what u call oromia dirt people.

 97. Aliye September 26, 2015 at 2:51 pm #

  Be aware ! Be aware ! Be aware !

  Recently, the G 7 is desprately active in order to gain some weak Oromos on its side, while trying to knock Oromos with one another to create confusion. G 7 has assigned many Oromo speaking Amharas and Gurages to inflitrate all Oromo communities, churches, mosques and others institutions in order to divide Oromos on region and religion sides. Already many have been cought red handed by pretending Oromo from one region against other regions. Oromo from one religion against other religion. G 7 is try to dismantle Oromos from family stage to their Oromia State. Today, there are many Habeshas with some Oromos who are preaching the hatred for Oromo politics. Today, there are many muslim Gurages with some Oromo muslims who are preaching hatred forward the christians. Oromos must wake up and knock out such invisible Oromo enemies from among them.

 98. Bariisoo September 26, 2015 at 3:10 pm #

  I must appreciate and respect those who stand for the sake of Oromo national interest, truth, and justice.,thanks Birraa.,Ca’la’
  Shole,JA;abdi your ideas are cancer to Oromo society, you are cancer to OLF or to Oromo Organizations. About which respect are you talking Abdi? yes swimming in the sea of Abyssinian slavery , that is your respect. you dont know the value of respect,shut up and mind your business.

 99. ethiophiwineny September 26, 2015 at 3:39 pm #

  do you know that Lenco lata at one time was nationalist like most but oromo couldn’t follow him now he don’t care about oromo b/c oromo has no objective only fighting each other and other Ethiopian people wait a moment you will be hopeless about oromo.if u have objective fight for Ethiopian as whole don’t kill your time on valueless thing.

 100. Aliye September 26, 2015 at 4:15 pm #

  I AM OBSERVING AND WAITTING FOR THE ABOVE PERSON CALLED GELGELU FELEMA TO ANSWER THE ABOVE OROMIAN BATELEUL QUESTION, IF HE IS REALLY AN OROMO, NOT AN INFLTIRATOR. OR MAY BE HE IS SEARCHING FOR OROMO TRANSLATOR AND WILL COME BACK.

 101. WE September 26, 2015 at 4:24 pm #

  Aliye, thanks for your causionary comments. Eventhough I don’t mean to ask your motive, why you never have mentioned the name wuyane as a deviding force among oromos? I am not an authority on military science but I believe in the conventional withdom that says, THE ENEMY OF YOUR ENEMY IS YOUR FRIEND. I prefer to fight wuyane on the side of G7 and defeat the worst enemy first. Then with the weaker and less evil. Wuyane myst GO first.

 102. Aliye September 26, 2015 at 6:41 pm #

  Although we the Oromos are already at each one’s throat with Wayaanee, also I don’t know your motive for this question. Do you want me that I sing the name of Wayaane or what ? G 7 is a new rising enemy which is determined to dismantle the State of Oromia and replace the Qubee with Saba alphabet.

  You have sadi and I quote it, ” I prefer to fight Wayaane on the side of G 7 ” . As an individual, you can say that, but for the Oromos, prefering between the masters, and especially the Habesha masters does not help the cause of Oromo people. Jijjirama has tasted and spitted it out already. If we don’t learn from this, when will we learn.

  Rabbiin teena nu yaaqarqaaru

  galatoomi

 103. WE September 26, 2015 at 8:10 pm #

  You admited, I qoute, ” G7 is a new rising enemy which is determined to dismantle the state of oromia and replace qubee with Saba alphabet” I share your concen on the agenda of G7. But why you are trying to hide or not telling us what wuyane is doing at this moment. Already in the process of dismantling oromia in the name of ADISABEBA MASTER PLAN. OROMIGNA SCHOOLS ARE CLOSING DOWN IN OROMIA AND WORKING PLACES ARE CHANGING TO AMHARIC IN MANY AREAS. SO WHICH ONE IS AN URGENT FOR US TO FIGHT? YOU THINK YOU CAN DECEIVE OROMO THAT G7 IS MORE THREAT TO US TODAY?

  Just simple example, America and Iran are enemies to each other. But they are fighting ISIS together in Syria. I hope you can comprehend it. You must be either a naive oromo or a paid agent. The nucle head wuyanes can’t deceive us anymore. Thanks.

 104. Aliye September 26, 2015 at 9:20 pm #

  Please cool down, don’t be in hurry to show your outrageous behavior. Typical Neftenya character, or I may say G 7. I know that cats are licking their lips from the northern tip of Ethiopia in craving for the fat Oromia. By gone is by gone, never again Mr. chameleon. It does not matter how many time you may change your craving color, this time we Oromos will crash your teeth.

  The tyrants are on the loose again,
  They hate all but their own.
  They give their lives to kill us,
  To scatter our blood and bone.

  To rule the country with violence,
  Is their one and only goal,
  Terror is their method,
  They want complete control.

  We have seen it all before,
  And we could not let it be,
  We give our lives for freedom,
  For Oromia, and Oromos and me.

 105. Bariisoo September 26, 2015 at 10:10 pm #

  We and Aliye,don’t forget that all Abyssinians ( Habeshans) have one thing in common,selfishness, greediness boasting in vanity. do you think that they are enemies, they pretend that they are enemies externally but internally they dig graves in common for others. sebat bet Gurage G7 sorry ginbot Seven is simply another stooge for reviving Abyssinian hegemony. Dr. Berehanu may be genuine in his accademic thinking but no one can allow him practically to realize Democracy in that cursed country, if succed His role may be just like Hailemariam Desalegn of Weyane. The enemy of my enemy is my freind,the enemy of my freind is my enemy,the freind of my enemy is my enemy. Assume who is Oromo enemy number 1, 2,3.4…. or all are our enemies so we should have to be cautious and conscious to challenge.Unless Oromo develop its own military capablity it cannot defend itself and its allies interest ,so the priority area consolidate Oromian fragmented force in unison.

 106. WE September 27, 2015 at 2:47 am #

  We,all the free willing coolition, the oromos, amharas, tigirai, somali, sidama and the rest one of these days will annihilate the wuyanes and their collaborators together. There will be NO hiding place for them.

  After the wuyanes gone we will resolve our diferences through dialogue and political discourse. East africa will be free from the knuckleheaded wuyane and their bandas.

 107. Mosisa September 27, 2015 at 4:05 pm #

  This message is for Bariissoo.

  As I have been saying, I hate repeating comments under single topic but I’m required to respond to your comments:

  Bariisso: I used to think that you are someone with a bit of substance. But, increasingly you are proving to be otherwise. Let me tell you why.

  1. It seems you don’t grasp what other commentators are is saying. For example, when I said “… arsonists presenting as firemen…” I wasn’t taking about fire and water per se. This is a metaphor. This is the action of individuals. The talking is about two people doing two opposing things. One is the arsonist who is burning property and another is the fireman saving properties. So we are talking about actions of two individuals one is destroying thing and another is saving it. Hence it is the metamorphic, not water and fire in isolation. If you don’t understand ask other people. Because, commenting on it without understanding it exposes your level of cognitive abilities or you IQ. By the way both water and fire can be destructive in isolation, e.g. flood and forest fire.

  2. Your politics & regionalism: Contrary to my earlier believe, I now couldn’t pinpoint what you politics is about, other than creating commotion among our people and tossing insults around. That is a law grade. For, you talk about the colonisation of Oromia, the need to free Oromia and save our people. That is all good. I agree. But how are you going to do that? What is your mechanism to achieve that? Because it looks that you are continuously knocking people and organisation who are working to achieve the independent of Oromia. Namely OLF and its leaders. Which political organisation do you believe in? In all your scribbles you always talk about this part or that part of Oromia. What does it have to do where someone happen to born, which region of the country is one from, etc, to be a leader to liberate our country. You keep banging and hammering about areas/regionalism. Why? Please grow up? Please stop your “crying wolf”. Probably you are Ethiopianinst-Habaesha masquerading as an Oromian.

  3. About worshipping cults: I love to, not only that it’s also my duty, admire and appreciate titans in pantheons of our national struggle who are fighting on our behave for altruism to free us. Further, I want/wish, Oromian writers write about their heroism, film directors make a film about their bravery, artists sing about their valour, broadcasters tell us about their life history, biographers write about their biography, historians write about their gallantry, all (schools, colleges and universities) teach about their fearlessness in the curriculum, etc. I will be happy to sing their praise from the roof top and praise them to heavens. I want to be like those luminaries of our struggle. I want to act like them. I want future generation to emulate these herculean and altruists Oromians. It’s not only the decent thing to do but it’s our national obligation to praise and tell these precious souls (some alive some not) that we admire and appreciate them. So, why are you complaining because I praise our heroes? If you feel this is the wrong thing to do, shame on you! You learnt nothing from Abyssinian colonizers.

  I hope you examine your behaviour and attitude and start to do the right thing, instead creating commotion among our people. Remember ever “chapter and verse” of you scribbles tells history about you. This is my last word on the matter.

 108. Bariisoo September 27, 2015 at 8:32 pm #

  To Mosisa the Cult Worshiper: I tried respond to your throw and run style. you commented and told us you run.it is up to you to run but at least I hope you read.That is the style of a coward. You overestimate yourself as if the genious of all.you can be genious but you confirm that you are trying take shelter under those whom you consider your hero/heroin.I think you repeatedly exposed yourself whom you are, even you coudnt understand what you wrote by your hand. you try to twist and confuse others by taking the clear language. You talk about metaphor,well I also understood it and used metaphorically, if it is bitter to swallow it ,I will not force you to swallow it. If blind leads blind both shall fall in a ditch,you are educated but blinded by partisanship.blinded educator with dirty heart has no right to advice ,thanks for your advice.you are mistaken to patrol me.
  If some one blindly does not beat a drum that you and your like beat , he is regionalist,religionist,clanist and so on.How do you know that I am a regionalist, just from comments, or you have seen me in regionalist activities. How can you confirm that I am Oromo nationalis earlier and now regionlaist : Clouds of doubts overwhelming your head.I am engaged in insulting when you are busy in liberating us. Oh, let me correct your missspelt sentence “That is a law grade” should be written like this, that is a low grade,am I right? it doesn’t matter, you are nervous and hurry to respond because you are literate person.
  Are you serious and understand what you are writting?”. For, you talk about the colonisation of Oromia, the need to free Oromia and save our people. That is all good. I agree. But how are you going to do that? What is your mechanism to achieve that? Because it looks that you are continuously knocking people and organisation who are working to achieve the independent of Oromia. Namely OLF and its leaders.” in asking such questions,it indicates you are staggering between OLF and ODF. or is it provocative?
  We coudnt learn from our past and the current. The Abyssinians colonized us because they had /have military superiority and modern arms. Oromo Organizations couldnt develop their military capablity to defend itself for 40 years. Why ? The Eriterans with scarce resources and limited human resouce liberated itself, South Sudan with the same scenario liberated itself.Oromo failed because couldnt learn from the past. We have golden objective but poor strategic and tactical design , designers and excuters.let me take one example of our fail. Somalia under Ziadbare claims Oromian territory and arrested the first batch of trained Oromo fighters. How on earth and under what kind of political thinking ,the first self imposed Oromian diplomats run to Mogadisho under the pretext of opening Office extreminated the whole leadership? Now it is suspected ; current the ODF high ranking officlias are there including Dr. Taddesse Eba.These are your hero, you love them to death! on this issue I will fight you to death.
  I think that you are one of those Asmara group supporters who assume themselves OLF.As far as the Eriterean governmnet stand on Oromo issue is not changed I am very doubtful about decolonization of Oromia with Asmara group. The Oromo cause is in House arrest, the leaders are in house arrest,how are you going to expect from Asmara decolonization of Oromia. you are nervous,it is bitter swallow it.saying that, never loose hope to see decolinized Oromia.
  It is shame to hear the song of cultworrshiper blindly. It is shame to accept character assasinators in the name of lebration.

 109. Aliye September 27, 2015 at 9:23 pm #

  Bariisoo

  Abbo maal taate ammaan tana ? You are not what I thought of you. You are playing the ball of regionalism than Mosisa himself. Please don’t inivite dividers by opening the door of regionalism.
  Remain a true and an unbiased Oromo son.

 110. ethiophiwineny September 27, 2015 at 10:36 pm #

  you can’t agree on anything. don’t for get you are oromo.in Ethiopia gentle oromo leader will to power just kill oromo like gobana dace.

 111. WE September 27, 2015 at 10:46 pm #

  We all are not perfect in expressing our self in english or amharic. We have the best option to write in Oromifa. Bariiso’s writing skill is less than 8th grade level. Maybe you are retarded in learning english. Please don’t be offended. Be honest with yourself and try to work on it. Thanks.

 112. Aliye September 27, 2015 at 11:16 pm #

  Also you have some faults in your this three line sentences, including the Afaan Oromo which is under your command as you have said.

  Anyway, nobody is perfect, only the omniscient.

 113. Bariisoo September 28, 2015 at 12:50 am #

  We,cali gad bada konka gama gamana qoraafmu!!,kkkkkkkkkkkkkk

 114. WE September 28, 2015 at 10:44 am #

  No person with sound mind will work for wuyane except those with cognitive disability. The dead wuyane prime minister said at one time, “we need loyality not knowledge to work for us”. The whole wuyane employees, the ministers , the generals and their clergys are all fake and hold a bought degrees from ghost universities. So you are not exceptions.

 115. Buqisaa September 28, 2015 at 10:59 am #

  Warrii teysaanii maqaa Qabsoo oromootiin waan ummaataa nyaachaa ummata walirraa ijara jirtan hicitii teysaan isiin baasee isinitti bariitee amma boda isiniif abjuu

 116. Buqisaa September 28, 2015 at 11:30 am #

  Midiyaa Oromoo oso hin jedhiin midiyaa keeysaniin kan jedhu rakkoo mataa keysaanii ammallee ummata oromoo irraa fallaa akka dema jirtan nama hubachisaa abbaan barruu tana kanaafuu arra boda hojii ABO tifii Gantuu akka teysanii tanarra DH.D.U.O harka meqa akka isiin caaluu bekuu qabdaan kanaaf ummannii isiin dagaate jira bilaasha biyyaa hambaa teysaanii shobdoo hin tumina,isiin wajjiinis hirmannee arginee jirra biyyaahis sababaa keessaan oromoon hedduun midhaamee gama keysaan yoo dhufaniis rakkoon saan daranii nu mudatee jira arra garu dhageytii hasahuu irra argaan waan caaltuuf arginee qufnee jira
  ballaan isiin kan funyaan dabsuu naaf laala jedhe jedhan kan dubbii dabsu anu niin beekaa…

  • Barii October 1, 2015 at 11:03 pm #

   Buqqisaa duraanuu OPDO hammattee cisaa jirta, akka haaraatti wani nutti himuu barbaaddu jira. We’ela, dhabama si haa godhu.

 117. Mosisa September 28, 2015 at 6:19 pm #

  Bariissoo: you are enticing me to come back again and again so much so that I’m losing my equilibrium (ha ha ha) and am breaking my own rules on commenting. You astounded me by your comments that I wanted to reply.

  1. Law and low: So, you believe I don’t know the difference between law and low, as in “low grade”. Is that the substantive point that you like everyone to read? Don’t you give allowance for typo error? Whenever you read piece/comments you have to take into account the context of the text. If I start picking on your comments like you did, you wouldn’t get 5% pass mark, trust me! But I’m not going to do it, because enough readers have told you about it. In addition, I’m not fault finder. Remember what I said to you, whenever you says something about someone you are leaving behind a long trail telling us who you are, i.e. leaving behind your calibre, or lack thereof, in other words exposing yourself.

  2. Metaphor: You said you answer my metaphor in metaphorical expression. I beg to differ, go back to the comment you wrote earlier again and reading again.

  3. Please answer the questions. Instead of ranting and raving, please answer the question I asked you. If you believe in independence of Oromia from the Ethiopian empire, please tell me, which political organisation do you believe in? You seem neurotic with criticism of OLF, why don’t you go and open one front in Oromia and start fighting? Or are you one of those individual who neither contributes to the struggle nor appreciates the people in the field of the struggle? It’s easy to blame but what have you done or are doing?

  Maybe you are just a youngster/kid who wanted to be someone, but yet haven’t learned much from “The University of life”. I assume you are living somewhere in western world and I’m going to recommend you some readings.

  These readings are:

  1. “How to cultivate and generate heroes”. Under these title many writers have written books, articles, etc. So go to bookstores and buy them or read in libraries. That will help you appreciate heroes and what heroes means to nations. The people you called cults aren’t cults. They are heroes. Every nations have their own precious heroes.

  2. “How to make friends and influence people”; similarly, under this title there are many resource materials so read them. This will help you how you could “disagree” with someone without being “disagreeable”. I hope you know the difference. Because you can’t spend all your time on arguing with everyone and being confrontational. It will help you civilize yourself and stop you being a petulant person.

  A note: For those who think Bariissoo and I are from different regions, and hence the dispute. I say there is no evidence for this assumption. For all I know, Bariissoo and I could be from the same town, village, area or region. Maybe, our parents are still drinking from the same river and are socialising together. Even we could be related by blood or marriage. Nobody knows. The name we have or assume, has nothing to do with the regional differences. The difference is the difference of opinion, not difference in region. It’s difference in point of view on the struggle of our nation and the heroes, the pride of Oromia, who brought us to where we are today and are leading us to the promised land, free and independent Oromia.

 118. Oromummaa Cimsaa September 29, 2015 at 7:36 am #

  Yaa dhiiroo mee namuu waan keessa kuttan daqiiqaa tokkoof illee taatu dhaabbadhaa;keessa deebi’aa of gilgaalaa?Guuza waliif bahuun tokko isa tokko deggaruu fi inni tokko isa kaan abruun bu’aa maal oromoof buusa jettanii yaadduu???An kan na dhibu Oromoon walitti quba qabuu dhiisee,Yoomi?Kan diina isaatti quba qabuu??? Yaadaa fi sammuun guddannee wal bira kutuu maaltu nu dhorkee??? Wal komachuun fi walis qeequun maalif akka cubbuutti ilaalamaa? Oromoo keessatti inni qeequu fi qeeqamullee kan isaan akka du’aatti dheessan dhimma isaan ilaalu ofitti fudhatanii,Kan isaan hin illaalle ammoo seeraan lafa kaa’anii saba oromoo bal’aatti dhugaa himuu dadhabuu dha.Quba tokko namatti yeroo qabdan 4 ammaoo gama keessanitti akeekaa jiraachuu hin dagatinaa !

  Yoo tokkooman,Humnooman !! Yoo humnooman Bilisooman !!

 119. Bariisoo September 29, 2015 at 7:34 pm #

  Well come back,Mosisa take it easy. I never thought editing errors can tell some one is weak in language profficiency.On Proffessor Tilahun Gamta’s presentation chauvinist assessor found some spelling error and took as the main cause to suspend him not to teach English.His mistake was not the spelling but wrote Afaan Oromoo -English Dictionary. so dont try to place me as an Oromo chauvinst that engaged in fault finding.It seems that still you are defensive.I have nothing to say on #1and #2.
  Concerning #3,I beleive in 1. establishing the indpedent Democratic republic of Oromia as maximum agenda 2. decolonization of Oromia as minimum agenda.when you were afraid of OLF name as fire not to touch or go near by,I was directly or indirectly involved in saving those heroes/ heroins.Immagine in 1991 I embraced three freedom giants who were in one car.In Gulalee OLF palace I have free access to near those giants;dont consider me OLF FBI;kkk. I think you didnt get that chance. covet, since you are cult worshiper,kkk.can you show me where I wrote or said hero/ herin is cult. Cult is developed.Individuals develop cult and then cult worshippers. I did what I Can before 1991 and after.For almost a decade I couldnt found reliable persons and organizations, that’s why I am nervous if something seems get wrong. you tried to boss us without performing any tangible results.your performance, effectivness ,and victory can secure how people can judge you,it is not because OLF is critcized or praized that determine what OLF up to;but its determinations to register victory and live Oromo Great expectation. so don’t worry ,about OLF criticism. you advised me to establish my army to fight Abyssinians,it seems that you are fragmentation factory manager,till when it will continue?
  well done at the end with your N.B, odoma beeknu/beeynu bishaan huuba waliin hadhuuynu jeetee dheebottuun.wish you all the best oldy.

 120. JA September 29, 2015 at 11:33 pm #

  If prof. Tilahun Gamtessa lost his job because of a spelling error, then Bariisoo must be given a life time prison sentence in a high security jail.

 121. Bayu October 2, 2015 at 2:35 pm #

  Among the comments posted two guys (Tuffa and Tolcha) have truly focused on the actual weakness they observed on the OMN and on how to strengthen it. Even with its weakness, it shouldn’t be forgotten as freedom of speech is respected in America, and the grieved side has to come out and defend itself. Thus, the leadership OLF is to be expected to immediately respond than idly looking such skirmish which I suspect that it created a fertile situation for confusion by enemies of the people.

  I feel that the OLF has its own weaknesses which some may be cited as follows:

  -The Organization and the leadership seem to be elusive to the Oromo society. Having grown in the center of Finfine, having participated in the bloody politics of the 70’s and being an avid reader and listener of world news, I was not aware about OLF until it participated in the TPLF regime formation. It was only from Dr. Merara’s recent book that I learned its existence as OLF in the 70’s. The leadership is more ambiguous. Let alone the other world, I wonder if the Oromo society knew the name of the current leader of OLF. I myself came to know as he is Dawud Ibsa, after I started surfing Gadaa.com and Ayyaantuu. The leadership should have been active who can easily integrate with all society and journalists as seen in other leaders (including Meles). In short, the leadership can be said inactive in terms of its public diplomacy. As a result, it doesn’t mostly give any response to even sensible comments raised against the organization, which instead means relies on responses of those who pretend to be supporters. How do the Oromo people know the genuiness and the strength to build confidence on the organization in this situation?

  -Is it the organization or the so called supporters that are using the motto “OLF is the heart and mind of the Oromo people”? Is it not an offending word even when it is used for individuals? Can you say to your son that you are his heart and mind? However you dictate him you cannot expect praise for it rather a punch. It is really really an offending word to the society whom you claim to fight for. The statement resembles those used by security agents to put someone off guard. Had OLF had active leadership or public relations officer, this kind of mistakes could have early been corrected long before they became the tool of the enemies. The Oromo people should not be looked or considered foolish just because of some individuals and organization who enjoy being fooled to meet their own selfish motto.

  -In the most of comments I read on Gadda. Com and Ayyaantuu, the so called supporters of OLF are very dictatorial and unreasonable where they even insult those who gave constructive comments towards OLF. I think it is high time that the organization should look into who those so called supporters are. Unless things are corrected now, the Oromo people may indirectly be put in the hands of their enemies by making in whatever way OLF is made to win state leadership. It also sad to note that men who expressed their grievance or dissatisfaction against OLF to be declared as enemies of the Oromo people, where they utmost can be the enemies of OLF or else as an opposition party to it .If this has been done by true OLF members, It is a very shameful act to an organization that aspires to bring freedom to its society. Anybody has and should have the right to express his/her ideas let alone grievances, unless otherwise somebody wishes to make American cities as it jungle. If the organization feels the information or grievance is distorted, it has to immediately give its explanation or correct statement. For instance, why should the Arussi case in the OLF leadership be overlooked? If it is not rectified, who is then working for the divisive?

  -In the comments posted, I also read that the so called supporters usually deciding in the name OLF, whom to accept and not to accept in the Organization, for instance as they won’t in any way accept those who left the organization as well as the refusal to work with other opposition parties. Leave alone Guraghe and other ethnics, all Amharas should not be condemned just because of the corrupt leadership imposed by a few segments of their society. You should not forget that the land tenant system was abolished through mutual struggle of all society. There are those Amharas and Tigre who really are concerned about the suffering of the Oromo people at the hands of corrupt leadership. If the organization doesn’t want to cooperate in their struggle, its so called supporters/ itself should at least give the proper respect to them instead of insults and condemnation. It is also my opinion that we better change the word “nefetegna” by “the old system aspirants” or shortly “aspirants” (or any other related word) since nefetegna system has already been changed and it is difficult to imagine the retroactive installation of that system in this developed world.

  By taking these weaknesses and the ugly correspondences waged under the current topic, I prefer:
  -All those individuals and opposition parties that support OLF to form alliance and work together. In the same manner, those who oppose OLF should form their own an alliance and work together.
  -This form of grouping creates two opposing parties which gives a good opportunity for Oromo society for members to have an alternative to choose according to their preference. This may also curtail any dictatorial attitude as well as infiltration and confusion that can be waged by enemies.
  -To curtail unnecessary insults and defamation that shamefully being observed now, the two opposing groups should hold a meeting to draw a code of conduct to avoid such type of confrontations by the among the groups and their supporters.
  -Each group should avoid messing with division on regional bases and form chooses their group leaders on quality of leadership bases. For this, they have to plan meticulously for the formation of the group before they arrange meetings (to avoid misunderstanding), such as contacting through secured e-mail, telephone etc and gathering or exchanging information among each other.

 122. JA October 2, 2015 at 7:04 pm #

  @ Bayu,

  I don’t have any idea who you are. Most likely you are an Oromo. I am your brother in blood or nationality.But with all due respect I don’t think you comprehend the politics of Oromo nation. You are just an inocent human being. I identify myself with you. I have been there done that. At last WE SHALL BE FREE !!!

 123. Barii October 24, 2015 at 7:57 am #

  Abbaan Biyyaa haasawa Obbo Quubsaa Sabaa (hiriyaa fi jaala isaa duraanii) irraa waa ni barataa laata?

 124. bbeebe August 22, 2016 at 4:20 pm #

  It is very sad for Merera Gudina’s OMN tultullas because one day BBC interviewed Merera Gudina by english but BBC wrote under his interviews. It is shame when OMN prisedent Merera Gudina is unable to speak english language fluently. Shame on OMN’s low level and tribal journalists. You will not get our money again. Believe me

Leave a Reply

Designed and Developed by NextGen IT Solutions