BEEKSISA QACARRII BARSIISAA AFAAN OROMOO ‘WASHINGTON DC’

B E E K S I S A
BEEKSISA QACARRII BARSIISAA AFAAN OROMOO ‘WASHINGTON DC’

Ijaarsi Dubartoota Oromoo Addunyaa gita hojii Barsiisummarratti namoota ulaagaalee armaan gadii kana guutan barsiisaa ‘AFAAN OROMOO’ daa’imman Washington DC f dorgomsiisee qacaruu barbaada.

Ulaagaalee:

Ulaagaalee armaan gadii kana guutuu kan dandeessan dhiyaattanii dorgomuun abbaa carraa hojii kana ta’uu dandeessu:

1. Gita Barnootaa
 Leenjii Afaan Oromoon Digirii duraa kan qabu/qabdu
 Qabxii waliigalaa giddu galaa 3.00 fi isaa ol kan qabu/qabduufi koorsota Afaan
Oromoo hundatti ‘B” gadi kan hinqabne.
 Kollaajjii/Yunivarsiitii beekamaa irraa kan xumure/Xumurte
 Muuxannoo Barsiisummaa Waggaa 1 fi isaa ol kan qabu/qabdu

2. Naamusa
 Hawaasa biratti naamusa gaarii kan qabu/qabdu
 Daa’imman barsiisu hunda laga, amantiifi ilaalcha kamiinuu kan hinqoonne,
 Daa’imman barsiisu hunda maatii daa’immanii waliin hariiroo uumuun kan
tiksuufi yaadaan gargaaru

3. Saala: Dhalaa/Dhiira ta’uu danda’a.

4. Dandeettii Biroo:
 Barreessaa/Barreessituu ta’uusaaf kan ragaa dhiyeessu
 Meeshaalee barnootaa ittiin barsiisan qopheeffachuu kan danda’u
 Dandeettii kompiiteraa sirriitti kan qabu/qabdu
 Afaan Oromoofi Afaan ingilizii sirriitti qulqulleessee kan dubbatuufi katabu
 Tooftaa barsiisummaatiin leenji’uusaaf/sheef ragaa kan dhiyeessitu/su

5. Wabii
 Dhimma dandeettii Kanaan dalaguuf ragaa nama kan dhiyeessu/tu
 Waraqaa Eenyum-ibsaa/CV ammayyaawaa ta’e dhiyeessuu kan danda’u

6. Akkaataan Qacarrii
 Torbee keessaa sa’a muraasa/Part time

7. Miindaa/kaffaltii
 Waliigalteen (sa’aatiidhaan)

Hubachiisa: Ijaarsi Dubartoota Oromoo Addunyaa beeksisni qacarrii kun qilleensarra oolee hanga guyyaa 10 qofaatti waraqaa iyyannaa simata/fudhata.

Yeroo galmee: Sanbata Dura/Saturday ganama Sa’a 10 AM-12PM tti.
Bakki: 6212 3rd St. NW, Washington DC 20011
Waajjira Jaarmiyaa Hawaasa Oromo (OCO)

No comments yet.

Leave a Reply

Designed and Developed by NextGen IT Solutions