Archive | Articles

Misguided Missile

OMN: The Misguided Missile – Part III

By Garee Mo’uu | August 17, 2017 This is the third and final part of a three-part series on this topic. This part will focus on how to revive OMN as a viable, uncorrupted, transparent and sustainable institution. As members of the Oromo community and society at large, we believe that measures must be taken […]

Continue Reading 0
Misguided Missile

OMN: A Misguided Missile – Part II

By Garee Mo’uu | August 15, 2017 As stated in part I, this part will focus on issues that terribly went wrong with OMN and its leaders. Though there are several issues and concerns that can be raised here, we only focus on the major ones that we think are worth mentioning and letting our […]

Continue Reading 8

OMN: THE MISGUIDED MISSILE – Part I

By Garee Mo’uu | Aug. 4, 2017 Prelude This article will be presented in three parts. The first part will address a general background in media and the OMN’s successes since its inception. The second part will look at the inherent structural problems that are facing the OMN and the damages that they are doing […]

Continue Reading 5

Duulli gama hundaan Oromoo fi Oromummaa irratti geggeeffamaa Jira!

Mitikkuu Waaqwayyaa | Waxabajjii 6, 2017 Akkam jirtu, na hoofkalchaa, aadaa fi dhugeeffata Oromoo warra abaaru irrattin waa jedhaa. Aadaa, duudhaa akkasumas dhugeeffata Oromoo irratti bara dheeraaf duulamaa kan tureyyuu balleessuu kan dadhabe amma olola irratti oofnee nama irraa deebifna jedhee warri itti jiru ofuma isaanii balaa akka ofitti hin fidne eeggachuu qabu natti fakkata. […]

Continue Reading 0
b_400_300_16777215_00_images_olfwhichway

Waan Jiru Dhiisanii Waan Hin Jirre Xibaaruun Qabsawaa Nama Hin Taasisu!

Waan Jiru Dhiisanii Waan Hin Jirre Xibaaruun Qabsawaa Nama Hin Taasisu Qixxeessaa Lammii | Ebla 10, 2017 Namootni Oromoo ofiin jedhan hojiidhaan diinummaa dalagan guyyaa irraa guyyatti baay’achaa jiru. Akeekaa fi kaayyoon isaanii diinummaa ta’ee osoo jiru qabasaawaa dorgomaa hin qabne ta’anii hennaa of faarsan hin qaanfatan. Barri bara guddinaa kan addunyaan woxxee tokkotti deebite […]

Continue Reading 2
Addis Ababa in 1900: A “collection of villages” that was capital of an empire

አዲሰ አበባ በልጆችዋ አጥንትና ደም ላይ የተገነባችና ዛሬም እየተገነባች ያለች ከተማ

አዲሰ አበባ በልጆችዋ አጥንትና ደም ላይ የተገነባችና ዛሬም እየተገነባች ያለች ከተማ By: Kuusaa Galgaloo የዚህ አጭር ጽሁፍ አላማ ፕሮፌሰር መኩሪያ ቡልቻ የዛሬ 10 አመት በፊት የመጫና ቱለማ ማህበር የኢህአደግ መንግስት ኦሮሞን ከገዛ ቄዬው ለማፈናቀል በአዲስ አበባ (ፍንፍኔ) ከተማ  ላይ እያካሄደ  የነበረውን ፖሊሲ በመቃወም ለዓለምአቀፍ ህብረተሰብ በጻፈው አቤቱታ ላይ “Greaater Addis Ababa in the Making: Stop […]

Continue Reading 0

Adda Bilisummaa Oromoo Dhabamsiisuuf Duulli Jalqabame Hin Dhaabbatne.

Qixxeessaa Lammii | Gurraandhala 16, 2017 Dhaaba dhuguma ummata Oromoof falmatu dhabamsiisuuf diinni itti bobba’e hedduudha. Kanaa ABOn yeroo dheeraa of ittisa irratti fixe. Jiraachuun isaa jiraachuu ummata Oromoo waan calaqqisuuf jiraachuu isaa irra dhabamuu isaaf diinotni itti bobba’an hedduudha. Karaa humna waraanaa dabalatee duula maqa-balleessii irratti geggeeffame hunda a’atee as gahuun isaa heedduu aja’ibsisaadha. […]

Continue Reading 0

Calqaba Bade Xumurri Hin Tolu!

Qixxeessaa Lammii Irraa | Gurraandhala 2, 2017 Ijaarsa tokko hunde qabeessa kan taasisu wixina tole. Wixinni tolu hiddi, hundeen, dameen, haafni, baallii fi firiin ni tola. Wixinni badu wanti tolu tokkolee hin jiraatu. Seerri kun ijaarsa gosa hundumaafuu ni hojjata. Xiyyeeffatnaan kiyya garuu wixina ABO ilaallata. ABO namoota yaada, ilaalcha, fedha, hawwii, amala, dandeettii, hubatnootaa […]

Continue Reading 0

Alagaa Komachuu Irra Of Komachuu Qabna!

Qixxeessaa Lammii Irraa | Amajjii 31, 2017 Mana ofii abbamatu keessa isaa beeka. Hameenya ofii of irratti raawwatan alagatu nurratti raawwate jechuun orma balaaleffatuun cubbuu dha. Golaa golloo keenya keessa ofii barsiifnee of komachuu dhiifnee amba komachuun dhugaa haaluudha. Namni dhadhaa afaan kaahan akka dhagaa afaan nama kaahu/galatni akka gadotti jijjiramu nama ta’ee eenyutu hin […]

Continue Reading 0

XIINXANAAN XIINXALAA TA’UU HIN DANDA’U!

Qixxeessaa Lammii | Amajjii 23, 2017 Xiinxanaan xiinxalaa ta’uu hin danda’u. Xiixalaan dhugaa irratti hundaa’e garuu diina isaatti xiinxanaa ta’uu ni danda’a. Yaada kana akka ijoo duubbii kiyyaatti sababa filadheef qaba. Xiinxaltummaan uumamaan/barmootaan argamuu danda’a. Ogummaa dhaalmayaan warra irraahis horachuun danda’amu. Ogummmaan xiinxaltummaa kan biraa ammo xiixaltummaa garagalchaa/fakkaattiidhaati. Fakkaatanii dhihaatanii fakkeessanii dhiheessuudhaan ogummaa qalbii namaa […]

Continue Reading 0

DUUDOTA CAQASUU FI DHAGAHUU DIDANIIF MALLI JIRU GURRA CIRUUDHA

Qixxeessaa Lammmii | Amajjii 18, 2017 Namoota beekaa rincican humnaan ariifachiisuun ni ulfaata. Kanneen beekaa jallatanis irreen qajeelchuun hin haffallatu. Beekaa duudota akka dhagahan gochuuf yeroo murteessaa of irraa balleessuu irraa waan gurri isaanii jaalatu biratti lafaan dhahuu/gurra ciruudha. Ykn ammo isaan itti dhiisanii duudota Rabbi duuche waliin walii galuuf tattaafachuudha. Raajiin gadaa kanaa kan […]

Continue Reading 0
I-Wish-For-Freedom

BARRI KUN BARA OROMOO FI OROMIYAAN MILKAAWAN HAA TAHU

BARRI KUN BARA OROMOO FI OROMIYAAN MILKAAWAN HAA TAHU Taammanaa Bitimaa irraa Yaa ddubbiftoota barruu tanaa, mee hunda keessaniif barri amma itti-seenne kun, bara nagaa fi bara badhaadhinaa haa tahu! Akkuman ani jedhe kana mee WAAQNIS haa jedhu! Barruu tana keessatti barri dabre kun, barri 2016, Oromoo fi Oromiyaa teenyaaf akkam akka ture wajjumaan ilaalla. […]

Continue Reading 0
beekan_guluma

ABDII HINKUTATIIN – Never give up !! – Gorsaa bara 2017

Abdii Hinkutatiin/Never give up!  –  Gorsaafi Beekumsa Xiinsammuu kan nama Hundaaf ta’u!  Beekan Gulummaa Irranaa’tiin bara 2017 (Beekan Gulumaa) — Addunyaan irra jiraannu kun addunyaa wal’aansooti. Injifachuufi injifatamuun walcinaa adeemti. Carraanis akkasuma. Takka ol nama baasti; takkammoo gadi nama buusti. Namoonni mul’ata isaanii bira dafanii kan hingeenyeef sababa dafanii abdii kutataniifidha. Jireenya keessatti yeroon gara […]

Continue Reading 0
Cush-land before AD

Seenaa: Walitti Hidhata Saba Kuush fi Uummata Oromoo

Kuush ilaalchisee akeeka Waaqayyoo keessaan walitti hidhata saba Kuush fi uummata Oromoo Malkamuu Jaatee Konfirensii (walgayii) waldaa warra wangeelaa afaan Oromoo irratti kan dhiyaatee barruu (caaffata) Hermansburg, Jarmanii, Muddee 10 bara 2016 Seensa Adeemsa jireenya seenaa keessatti rakkinooti walixaxoon saba Kuush qunnaman fi gidiraa hamtuun Iyoobi (Waaqayyo kabajuun nama jiraate) mudatee ture sababii wal fakkaataniif […]

Continue Reading 0
billillee

Gabrummaa Gara Giiftummaa – Seenaa Intala Oromoo Bara 1837

Gabrummaa Gara Giiftummaa – Seenaa Intala Oromoo Bara 1837 Gabrummaa Gara Giiftummaa (xalayaa) — Ummata hedduu biratti keessattu ummata Oromoo biratti seenaa intala Oromoo tokko jaarra 19ffaa keessatti akka gabratti biyyaa Jaarmanii kan geefamteetu dubbatama. Seenan kunii namoota hedduu biratii dhageetii guddaa qabaatus, kanneen seenaan kun dhugaa ta’usaa kan shakkan baayye dha. Nutiis gama keenyaan […]

Continue Reading 0

OSOO JIRUU ALAGAAN KAN DHAALAME OROMOO MALEE HIN JIRU!

QIXXEESSAA LAMMII Irraa | Muddee 16, 2016 Addunyaan biyya lafaa tun seenaa adda addaa qabdi. Gabromanii walaboomuun seenaa lafa addnyaa tana irratti beekkamu ta’uu waan wal-nama mormisiisu miti. Gabroomsaan addii gabroomaan gurra ta’uun yerooakka dhugaatti itti amanamee fudhatames ni ture. Mormiin gurraachi gurraacha gabroomsuu hin danda’uu fi ni dadna’a jedhus addunyaa tana irratti bal’inaan deemaa […]

Continue Reading 0
ibsaa_guutamaa

Labsa Eegee Seera Waraanaa Ijibbaataa Itophiyaa fi faara faana jiru

Ibsaa Guutamaatin Haala hatattamaa jechuun, haala mootummaan yeroo murtaaweef jeequmsa uumaa haa tahu kan nammi uume too’achuuf seeraa iyyannoo hin qabne itt baasuun, mirga noolaa fi bilisooma ummataa rarraasuu jechuu dha. Empayerri Itophiyaa utuu seericha hin baasinuu seera ofii cabsuun qabeenyaa fi lubbuu kumkumootaa mancaasaa jirate. Waggootiin 25 darban kanneen dhandhamannee fi qaabannoo keenya madeessaa […]

Continue Reading 0
What We Had, What was Taken from Us, What We Will Reclaim

What We Had, What was Taken from Us, What We Will Reclaim

The Oromo Irreecha Festival Revisited and Reinterpreted By Mekuria Bulcha, PhD Introduction Once again the Oromo are preparing for the celebrations of the Irreecha festival at Lake Arsadee in Bishoftu city 50 km south of Finfinnee (Addis Ababa) in central Oromia. This time the annual national rendezvous takes place on October 1, 2016. Although it […]

Continue Reading 2

Designed and Developed by NextGen IT Solutions