Archive | Health & Science

Eegafayyaa Ofii

Beekoti akka fayyaa itti eegan ni barsiisu jedhama. Kanarrati waan beektu qabdaa Abbaa Hoduu jedhe tokkoo? Hamman beeku sittin hodeessaa dhaggeeffadhu jedhe Abbaan Hoduu. Osoo hin dhukkuffatin eegafayyaa ofii kunuunsuun […]

Continue Reading 0

Designed and Developed by NextGen IT Solutions