Dhiifaman Gaafadha

Juneeydii Saaddoo Cirrii
biggest_mistake

 1. Waliigala
  Ani Juneeydi Saaddoo Cirrii Siyaasaa Ummata Oromoo keessattis ta’ee siyaasa biyyatti keessatti haala adda addaatiin bara 1976 irraa jalqabee hirmaachaan turee. Dhaloonni kiyyaa Godina Arsii, Dheerinna Gaara Cilaalo gara bahatti, labbaa Tulluu Denestari jedhamtu, ollaa Tullu Begoo, ganda Sheemachaa keessattidha. Akka waligalaatti Godina Arsii keessa waggoota gara 19 yo jiraadhu, Finfinne keessammo waggota 32 jiraadhee. Waggota 4 mana barnootaa keessa turee malee kan hafan hojii motumma keessatti biyyaafi ummata tajaajilaa turee.Bara 2000 irraa jalqabee sadarkaa hoggansa ol’aanaatti Oromiyaafi biyyattidhaaf hojjachaan turee. Syaasaa biyyatti keessatti, bara 1991 booda adeemsifamaa turee, kallattiidhaan akka miseensaatti kan hirmaachuu jalqabee bara 2001dha. Baatii Qaam’ee 2001 Magaaalaa Naqamtee keessatti Yaaii OPDOn adeemsifteerratti miseensaafi hogganas ta’e filatame. Ergasi ka’e hanga Onkololeessa 11, bara 2012tti siyaasaa biyya sani keessaa qooda qabaachuun kiyya ifaa. Rakko bara 2012 guutuu na mudataa tureerraa kan ka’e, gara baqaa deemudhaan kunoo amma Ameerikaa keessattin argamaa.Ibsii asi gaditti dhiyeessu, seena kiyya dabre keessaa wantoota gabaabdu qofa Ummata biyya keessa jirufi biyya alaa jiruf dhiyeesudhaan Saba Oromoo dhiifama gaafachuudhaafi.
 1. Bara ijollummaa
  Yeroon kuni bara dhaladhee kaasee hanga mana barnoota Yunivarsitii Finfinnee xumurutti kan ilaaludhaa. Ilma qonnaan bulaa, baddaa Arsitti jireenna hamaa Ummanni keenna keessa jiraatu keessatti dhalachu qofa oso hintayiin seenaa, odeeffanno, rakkoo fi makko ummatichaa kan na waliin dhalate keessatti waggota 5niif mana barnoota sadarkaa 1ffaa, magaalaa Loodee-Jimaataatti Kiloometrii 12 deddebi’udhan baradhee. Bara Sochiin barattota Yunivarsiti jalqabuu, ani sadrakaa 1ffaa keessan turee. Bara HSn kufuu kutaa saddet turee. Labsii lafa baadiyyaa gammachuudhaan fudhachuudhanis hirira qabsoo, isa jalqabaa, keessatti uf argee. Baruma sana gaazeexa Ihiaappaa (EPRP) kan dimookraasiyaa jedhamtus dubbisee. Bara ittiaanu, 1975, Assallaatti seeraan  sosochi barattoota keessa galudhaan hirmaannaa bal’ina qaba jedhamee waamamu dndayu taasiissa turee. Manni barnootas akka cufamu hiriiroota adda addaa keessatti qooda fudhachuudhaan barnoota dhaabee gara Magaalaa Hurutaa deebi’udhaan sochii lafa jalaa bal’aa adeemsiissa turee. Bara ittiaanuu dirqamaan gara mana barnoota nudeebisaniyyu sochiin kuni itti fufee. Dargiin ijoollee hiriyyoota kiyyaa heddu hidhuun, ajjeesufi tumuun (torcher) (goolii diimaa), qabsoon kuni akka laamshayu taasiisee. Waggoonni lamaan hafan, bara “siyaasaa fi Korreenti fagootti” jedhamee namni hundi mataa gadi qabate turee. Bara 1981 yeroo jalqabaatiif gara Finfinnee deemudhaan Kaampaasi Kiilo 4 seenudhaan barnoota itti fufee. Waggoonni 4n kunniin yeero “politically dormant” ittiin tureedha.
 1. Bara Hojii Ogummaa
  Bara 1984 irraa kaasee hanga 1991tti, seektara bishaani keessatti hojjachaan turee. Yeeroma kana, waggota lamaaf gara Ingiliiz (Fuulbaana 1987) deemudhaan barnoota digrii lammaffaa waa lamarratti wagoota lamaan kessatti barachuudhaan gara biyyaatti deebi’ee. Waggota 7n kana keessatti Dargii hamachuufi jibburra dabree wanti qabatamaan godhee hinturree. Marii guyyota Jimaataa hunda waajjiraalee motummaa keessatti adeemsifamanirraa hafuu, buusii adda addaa diduufi seera laaffisurra waan dabre hinhojannee.Bara 1991 yeroo Dargiin kufuu ani waajjira bishaan Magaalaa Finfinne keessatti Projektoota gugurdorrattiin hojjachaa turee. Yeroo bishaan Finfinnee keessa hojjadhuu, magaalaa Finfinnees akka baru carraa guddaan argadhee. Maastar Pilaani 1990-2006 hojjatamee kessattis qooda fudhadheen turee. Ilaalchi magaala sana maal akka ta’e, fedhiinifi hawwiin maal akka ta’e kan baree yeeroo sana turee. Jijjiramicha 1991 akka gaaritti fudhadheen garummo ufeggannodhaan ilaalaa turee. Naannoleen Afaaniifi Aadaa isaanitiin uf habulchan, seenaan Itophiyaa waggaa dhibba tokko qofa, hire ufi ufiin murteeffachu, hacuucaa sabummaa fonqolchuu, lafti akka hingurguramne, kkf dhimmoonni anaaf ijoo tayan kun sirnicha haraya dhufe kanaaf gurra akka keennu nataasiisee.Bara 1995 Jia Adooleessa, Mootummaan Naanno Oromiyaa, kan OPDOn gaggeeffamu nawaamudhaan seektara Bishaaniifi Albuudaa akkan hogganu nagaafatee. Gaaffi kana fudhachuudhaan Hojii naanno keennaa jalqabee. Yeero kanatti namni waan miseensummas taye waan biraa natti kaase hinturree. Hojii bishaani garaa guutuudhaan itti uf gadiidhiisee hojjadhee. Biiroo deebiseen akka gaaritti ijaaru, caasaa godinaalee cimsuu, sirna sivil sarvisi diriirsuu, ogeessa baliinaan qaxaruu, ogeessa baliinaan biyya keessaafi biyya alaatti ergani horachuu, sirna hirrigaa fi qabeenna motummaa hannaaafi saamicharraa tiksuu kan dandyu sirna ijaaruu, koontraatoota gurguddo biyya alaatiifi biyya keessa raawwachuudhaan dhiyeessiin bishaan dhugaatii baadiyyaa fi magaaloota Oromiyaa keessatti akka diriirfamu tasiisuu fi kkf hujeen jiraa. Sadarkaa biyyaa qofa oso hintaanee sadarkaa Afriikaatti ilaalamu kandandayan hojileen gurguddoon hojjatamani jiruu. Lafa Oromoo, ganda Oromoo, kan dur essa jiraan hinbeekkamne, Moyaalee kaasee hanga Cinaaksan, Hidhabu Aboteeti kaasee hanga Mandiitti, badda fi gammojji barachuu, nama barachuu, rakkoo qabatamaa hiikudhaan Ummata kiyya bira dhaabbadheen jiraa. Lafa ABOn keessa jiru hindeemiin oso naan jedhan lafa akka Gawgaw, Breeda Leenca, Milqaay, Raayituu KKf keessa deemeen hojjadhee jiraa. Uf keenne hojjadhee. Ennuyyu gammachiisuuf miti. Caasaa Oromoo kan lubbu qabu tokko ijaaru kiyyattis gammachuun qabaa. Haala Kanaan uwwisa bishaani dhibbentaa gara 15 qofa turee waggota shanan keessatti dhibbentaa 41 olitti kaasuun dandayameera! Hojjattootafi ogeessota bishaan Oromiyaa yoomiyyu hinirranfadhuu!Bara paartii biyya bulchaa jiru keessatti rakkoon baqaquu ka’e, ani dame dinagdee Naanichaan hogganaa turee. Gara dhumatirrattis haala heeddu rakkisaa tayee keessatti hojiwwan dame kiyyaa qofa oso hintayiin kan dameelee heddu (kan waajjira Preezidaantichaas dabalatee) halkani guyyaa hojjachuudhaan Waajjirri Motummaa Naanoo Oromiyaa akka hincufamne taasiseen turee.Akka seensa kiyyarratti dubbadheetti, bara 2001 Jia Onkololeessaa keessa, Preezidaantii naanichaa tayeen Caffeedhaan Filatamee. Hojiwwan walxaxaafi rakkisaa tayanis hojjachuu kan jalqabee yoonarraa kaaseetii. Yeeroon kuni yeeroo motummaan jiddugaleessatiifi kan naannolelle heddu dadhaban turee. Motummaan maqaa malee caasaan isaa hinhojjatu turee. Mormiin Ummataa gara hundaan akka ibiddaatti bobayaa turee. Haala kana keessatti hojiin hojjadhee, hanqinoota turan, dogongoroota turaniifi badilee turan akka itti aanutti Ummataaf dhiyeessaa:
 • Haalli hojii naannicha hogganuuf itti fudhadhee akka salphaatti hinturre. Waggaa tokkoo lama dura barnoota dooktarummaatiif biyya Ingliiz deemen erga egaleen booda rakko mahallaqa mana barnootaarratti na qunnameerra kan ka’e biyyatti deebi’ee mahallaqa gara Dolaara kuma 54 dhaabbolee adda addaarra ergan walitti qabeen booda motummaan deemsa naa’eyyamuu waan dideef hafee. Haa tayu malee deebi’ee deemuuf fedhii guddaa waan qabaachaa tureef yeroo hojiin Preezidaantumma natti kennamu mormii torban tokkoo olif, marii ta’amaa turerratti, dhiyeessen jira. Haa tayu malee sochii naannicha keessatti adeemsifamaa tureerraan kan ka’e namni hundinuu (gaggeesitoonni OPDO) naannorratti ramadamani hojjachuudhaaf diddaa waan agarsiisaniif ani hojii kana akka hojjadhu murtaayee.Erga hojitti seeneen booda garaa guuraa hinhojjannee. Caasaafi motumma Ummata Oromoo kan lubbu qabu ijaarudhaaf carraaquttin seenee. Akkaa amantaattis biyya Itophiya keessatti sirni bulchiinsa Fedeeraalizimi kunii haqaan hojirra yo oole, Ummanni keenna mirgi isaa kabajamu dandayaa, kanaaf immo nuti Oromoonni ufii keenna “prove” uf godhu qabna, biyyarraa baqachuudhaan, ummatarraa addaan ciccituudhaan bu’aan dhufu hinjiru, rakkoon siyaasaa OPDO keessattis tayee, OPDO fi dhaabbolee biraa jiddutti jiraachu nidandaya, ha tayuti garuu, qabsoo dimookraatawaa, qabsoo olaantummaan seeraa keessatti kabajamu, qabsoo mirga hiree keennaa ufi keennaan mirkaneeffachu itti dandeennu karaa nagayaatiin adeemsiisudhaan carraa Saba Oromo jijjiiru nidandeenna, jijjirus qabna jedheen itti amanee hojjadhee.
 • Oromoon uf bulchuu hindandayu kan jedhamu furshii taasiisudhaan caasaa ufitti amanuufi ummataa isaa bulchu, rakko isaa hiikuu dandayu ijaarudhaaf guddaa dhama’een ture.
 • Haala Kanaan qaamolee sadan motummaa (qaama raawwachiiftuu, qaama seera baasuufi qaama seera hiikuu/mannen murtii) akka addaan bahani ijaaraman, yeero jalqabaatiif taasifneerra. Qaamoleen kunii mirga guutuu qabaatuu baatanille, tarkaanfii karaa sirrirratti fudhatameedhaa. Caasaa Motummaa gutumatti akka haarayaatti deebifnee ijaaruu, Naannichi kaabineen akka hogganamu taasiissuu, caasaa godinaaleefi kan aanootas kaabineen akka hogganaman taasissu fi humna namaatiin hanga dandayameetti akka guutaman taasifneerra.
 • Beela biyyattirratti bu’e (bara 2001-2003 nama miliyoona 13-14ttu beelaaf saaxilame) ilaalchisee Ummata Oromoo Miliyoona 3.8 beelawee turee, oso balaan hamaan nuhinqunnamiin toyachu akka dandayamu aantummaafi kaka’umsa sabbonummaa guddaatiin caasaan naannicha hundi hirmaanna guddaa akka taasiisufi balicha akka dhaabbatu taasifneerra. Seena biyya sani keessatti waggota lama keessatti qofa namoota kuma 300 oli qubachiifneerra. Yeroo Dargii, waggota heeddu keessatti nama kuma 600 qofa (sanummo akka biyya guutuutti) kan qubachiisan yo tayeelle, dhumarratti qubannaan sun, %85 kan fashalaaye tayuun niyaadatamaa! Baroota 2002-2003 garuu, naannoon Amaaraafi Naanoon Tigraayi ummanni waan dideef, kan qubachiisu dandayaan namoota kumoota kurnaniin laakkayamanidha. Oromiyaan maaliif milkoyte? Yeero jalqabaatiif Ummanni Oromoo qubachu barabaadufi waan nuti (bulchiinsii naannicha) jennu nu amanurrayi. Kana malees tokkummaafi birmannaa Ummanni keenna walii godhuu qabatamaan waan argeefidha. Warra tokkummaa keenna shakkuufis deebii amansiisaa kan itti muliifnee yeero kanaa. Ummanni Wallagga Lixaa,  Wallagga Bahaa, Iluu Abba Boraa fi Jimmaa mana qubataa ijaarudhaan, biddeena oo’aa mana isaati fiduudhaan, eddo tokko tokkottimmo saawwa dhaltii dabarsee keennudhaan waan ajaa’iiba tayee tokko hojjatee jiraa. Hojiin kuni halkani fi guyyaa toyannaa cimaafi, bakkatti (eddotti) argamuudhaan kan hojjatameefi hirmaannaa Saba Bal’aatiin kan milkaaye, caasaan Oromiyaa halkaniifi guyyaa karaa ijaarudhaan, bishaan baasudhaan, Kiliinika horiitifi kan namaa ijaarudhaan, ogeessi ufi isaati itti amanee eddoolee kanatti argamee akka hojjatu taasiisudhan wanta seena qabeessa taye raawwaanne jirra. Ar’allee, Ummata Oromo kan qubateefi kan qubachiisee, hojjattootaafi hoggantoota Oromoo aarsaa kaffalani Ummata keenna baraaraan galata guddaa galchaafi. Ijoon dubbi kanaa; yeeroo kamiyyu, yo rakkoon si mudatuu, abbaa falaafi abbaa malaa kan tayee Saba bal’aa Amani, Sabatti uf kenni, ajajuu oso hintaane yaada isaa irraa fudhadhuuti hojitti geeddarii, Ummatatii uf kenni. Kuni hojii kamiifu, yeero kamiyyu, eddo kamittu nihojjata jedheen amanaa.
 • Rakkoon inni biraa cimaan naqunnamee turee haala siyaasaa Oromiyaa kan ilaaludhaa. Akkuma asi olitti tuqeetti yeero lola Ertraafi Itophiyaa jiddutti adeemsifamaa tureerra ka’ee, paartii biyya bulchaa turee jiddutti rakko siyaasaa umameen, keessa keessa dubbiin danfa’aa dhuftee motummas haalan dadhabsiisaa kan fidde yo ta’u, Oromiyaa keessatti mormiin barattootaa garmalee cimaa akka turee niyaadatamaa. Bara 1999 yookiin 2000(?) keessa bosona Baaleefi Gujiitti ibiddi qabatu waliin walqabatees sosochiin barattoota Oromoo heddu owwaa turee. Bara 2001-2003ttis sochiin kuni keessattu godinaale gara lixaa jiran (Shawaa Lixaa, Wallagga Bahaafi Lixaa) keessatti rakkoo turee. Rakkoon yeeroo sanii akka ammaa kana, gadi bayu dhorkamuu ijollee oso hintayiin jeequmsa adda addaa toyachuutu rakko turee. Barattoonni mannen barnootaa fi qabeenna adda addaarratti miidhha geessaa turan akkamitti toyanna kan jedhu motummaa reefu debi’e dhaabbata jiruuf qormaata guddaa turee. Fakkennaf Magaalaa Walisootti kan argamu, manni barnoota Garasuu Dhukii gubachuun ni yaadatamaa. Haala kana keessatti gara tokkoon sochi ijoolle kana toyachuun akkasumas toyannaa kana keessatti miidhaan namarra akka hingeenne godhuun akkamitti dandayama kan jedhu dubbi hamaa akka tayee namni hundi hubachu nidandayaa. Kanarraa kan ka’een tooftaan ani itti fayyadame (1) sochiin ijoolle harka keenna ala akka hinbaane tooyachuu, yeerodhaaf ijoolle eddo muraasa tayanitti qabani tursiisudhaan spoorti hojjachiisani gadi lakkisuu akka filannoo tokkotti fudhadhee. Hanga ani beekutti haala kana keessatti ijoollen hidhamte torbaan 4-5 yeero hincaallef qofa akka tureedha; (2) dhimma ijoollen kaasan qabanne gara Ummataatti deemudhaan ijoollefi Ummatichaa mariisisuudhan rakko furuu, (3) pooliisiin Oromiyaa nama akka hinajjefneefi akka hinmadeessiine ufeggannoon ol’aanaan akka godhamu taasiisuu, (4) poolisiin Oromiyaa muxannoo jeequmsa toyachuu waan hinqabneef, yeero jalqabaatiif biyyatti keessatti humna jeequmsa bittinneessu (Riot Police) nama 500 ijaarudhaan meeshaan waraanaa dirree hiriiraa kamiyyu akka hinseenne taasiisu, (5) hidhamtoonni mana hidhaa Oromiyaa jala jiru hunda keessa jiran akka hintumamne qajeelfama cimaa poolisi fi bulchiinsa mana adabaa/hidhaatiif dabarsuufi kkf raawwachuudhhan balaan caalu akka nuhinmudanne taasisuf hojjadheen jira. Fakkeennaaf Bulchiinsa Motummaa Ummattota Kibbaa keessatti mormii Ummanni Sidaamaa Magaala Hawaasaa irratti kaaseen guyyaa tokko keessatti namni 25 akka du’e niyaadatamaa. Garuu Oromiyaa walakkaa keessatti (Lixa Oromiyaa guutuu) jeequmsii yeeroo dheeraaf adeemsiifama turee, balaan guddaan oso hinqunnamiin kan dabreef iccitiin isaa maali, jedhee namni hundi yaadu nidandayaa. Ijoolleen Yunivarsiti Finfinnee Biiroo tiyyatti dhufudhaan akka fedhanitti yaada mormii isaani dhiyeeffachaa akka turaniifi mariilee babal’aa adeemsiisaa akka turrefi nagayaan addaan akka deemaa turre beekkamu qabaa. Kana keessatti hanqinaafi dogongorri hinturre jechu kiyyammo akka hintaanee namni hundi akka naaf beeku gaafachaa eddo isatti, barreeffama kana keessatti akka kaasu nan mirkaneessaa.
 • Yeroo ani bulchaa tureetti hidhamaan mana hidhaa keessa jiru rakko dhiphiina eddo, rakko nyaataafi saaniteeshinii qabaachaa turani. Kuni durumarraa kan dhaalameedhaa. Haala manneen hidhaa keessa turan foyyeessuf hanga dnadayametti tarkaanfiwwan kanatti aanan fudhadheen turee; (1) bara 2003 namni 5800 akka dhifatamaan gadilakkifamu, bara 2004mmo 3500 akka galakkifamau taasiisneerra; kuni immo seenaa biyya sanii keessatti (keessahu sirna kana keessatti) kan jalqabaa turee, (2) mannen hidhaa hedduurra deemuudhaan ilaaluu, hidhamtoota waliin marii gaggabaabaa adeemsiisu, (3) manni fincaanii, dhiyeessiin bishaan dhugaatitiifi kan dhiqannaa akka dhiyaatuu taasiisuu, (4) eddoon midhaan itti bilcheessan akka foyya’an taasiisuu, (5) nyaata hidhamtootarratti jijjirama guddaa taasiissu fi kkf raawwatamaniru.
 • Dhiimmi biraa rakkisaan hanga ammaa hinfuramne dhimma Magaala Finfinneeti. Isa kana qorachiisuuf yo yallelle, dubbichi dhimma seeraa oso hintayiin dhimma siyaasaa tayuun isaa adeemsaan hubannee. Finfinneen lafa Tuulamaa, lafa weerara diinaatiin qabamtee, lafa Ummanni Oromoo Tuulamaa kuma hedduun laakkayamu lola yeero heddu (Eekkatti, Gaara hexootti, Gullalletti, Ejereetti) adeemsiifameen irratti dhumeedhaa. Qe’een Oromootaa, guututti ibiddaan barbaadaye, qabbenni isaa guutumatti saamamedha. Finfinneen AWWAALA Oromoo irratti ijaaramtee. Finfinneen handhuura Oromiyaa qofa oso hintaanee, seenaa Sabni nagaya biyya ufii keessatti mirga lubbuun jiraachuu dhabee itti dhume qabdii. Dhiigni namaafi looni weerartootaan gadi naqame akka bishaani laga keessa akka ya’aa ture seenaan nimu’lisaa. Dhimmi akkanaa, dubbi ogummaa seeraatiin hikkamuu oso hintaane, deebii siyaasaa qofaan akka tayee beekudhaan, haala yeeroo san tureen (ammas ni hammaatee malee wanti foyya’ee hinjiruu), gutumattis tayu dhabuu, akkamitti furmaata xixinnaa keennuun dandayama ka jedhu ilaallee turree. Haaluma Kanaan, (1) bulchaan Magaala Finfinne nama Oromoo akka tayu (mayor of the city), (2) mana marii bulchiinsa magaala Finfinne keessa barcuumaan %25ni Oromoodhaaf qofa akka hambifamee Motummaan Naannoo Oromiyaa namoota dandeetti qaban Magaala Finfinnee keessayis tayee Oromiyaarraa waldorgoomsiisee akka ramadu, barcumaa hafanirrattis namni Oromoo namoota saba biro waliin waldorgomee yo filatamee eddo qabachuu akka dandayu, carraan banaa akka tayu, (3) galii Magaalli Finfinne galchiitu keessaa %10-20 tayu Oromiyaadhaf akka galu, (4) xurii, hasbaafi shama Finfinnee keessa gadiyaa’u warshaaleen hundi fayyisani (treated waste) malee akka gadi hinlakkifnee akkasumas manni qopheessaa, xurii fi kosii goggogaa seera egumsa naannoo eggateen akka maqsuufi Buulchiinsa Motummaa Naanno Oromiyaa waliin akka hojjatu kan jedhuuf kan biroolle akka mariatamaa tureefi wixineen yaadaafi seeraa akka dhiyaataa turee ninbeekaa. Kannen hunda keessa laakkofsa 1ffa jalatti kan tuqe qofti hojirra yoo oolu kan hafan akka hojirra hinoolles ninbeekaa. Rakkoon Siyaasaa Finfinnee Rakkoo Siyyaasa Ummata Oromootiin addaan baafame ilaaluun akka hindandaymnee adeemsa kana keessatti baradheen jiraa. Hanga sani bulchiinsi motummaa Oromiyaa Magaala Finfinne keessa akka turuu, dhimmoonni Oromummaa agarsiissan tokko tokkos akka ijaaraman, fakkennaaf manneen barnoota afaan Oromoo, jiddu gala aadaa Oromoo…. Kannen keessayis wanti jalqabame yo jiraatelle harkifannaafi foqooqaa akka tayee amanuun barbaachiisaadhaa.
 • Rakkoon Siyaasaa Ummata Oromoo, gara tokkoon yoo ilaalamu, rakkoo magaalaa fi baadiyaa tayee argamaa. Ummanni Oromoo gaafa ani Oromiyaa turee (2001-2005), %89 baadiyyaa keessatti bittinnaayee jiraataa. Magaaloonni naanno Oromiyaa, keessattu Finfinnerra gara bahaatti kan argaman kan ijaaraman Ummata Oromootiin akka hintaanee namani hundii nibeekaa. Magaalli lafa siyaasaan, daldalli, walqunnamtiifi odeeffannooon baliinaan keessatti argamuudhaa. Caasseffama (socio-economic hierarchy) hawaasoota biyya guddataa jirani keessatti magaaloonni mataa yoo tayan badiyyaan isaani gadidhaa. Ummanni Oromoo, Magaalota keessaa akka ari’atamu, magaaloonni lafa hidhaa, lafa afaaniif aadaan isaa itti qaaneeffamu, walumaagalatti biyya isaa oso hintayiin akka waan biyya ormaa dhaqeetti akka itti dhagayamuu godhamani ijaaramani. Bulchiinsii, ilaalchii, amantiin, propogaandaan midiyaale, qaani tokko malee waggota 136f ololaafi maqaa balleessaa Orommoorratti adeemsiisaa turani. Bara 1991 booda erga bulchiinsii naannolee ijaaramee kaasee, Magaaloota Dirre Dhawaafi Finfinnee malee kan hafan Oromiyaa jalatti akka bulan yo taasifamu, ummanni magaaloota kana keessa jiru garuu garri caalu Oromoo waan hintayiiniif rakko ifatti mul’atu akka ta’ee hubachuudhaan Ummanni Oromoo magaaloota Naanno isaa keessa jiranitti akka galu yaalii godheen dhiibbaan ifaafi ifa hintaanee narratti adeemsifameeraa. Projeektiin kunis akka fashaalaayu taasifamuun isaa dhimma gadda guddaadhaan yaadadhuudhaa. Sababni isaas, Oromoon lafa qotee, horii horsiisee qofa ummata biro kan magaalotaa fi kanafu, siyaas-dinagdee isaa toyatu qallabuun yakkaa jedheen waan amanuufi. Ummanni Oromoo ar’aa oso hintayiin bara 1990mman keessa magaalota isaa toyachuu qaba turee. Ummata Oromoo biyya keessa jiruufi daayaasporaa adda addaa akka biyyatti galee lafa fudhatu yeero jalqabaatiif anatuu yaali godhee. Yaanni kiyyas kan maddu, lafa Oromoo gurguruuf oso hintaanee siyaas-dinaggee magaaloota isaa akka inni toyaatuuf turee. Haluma amma jiru keessattis dhimmi sirrifi mirga ennuyyu oso hintuqnee mirga Oromoo kan tarkaanfachiisuu dandayu ajandaa ebbifamaa turee. Kuni danqaa siyaasaa fi dhiibba bal’aafi olola dubbi micciruutiin fashalaaye. Kuni aangoo Motummaa Naanno Oromiya fi mirga OPDOti turee; garuu hintaanee.
 • Dhimmi biro dhimma Jimaatii. Jimaan, keessayyu kan baha Oromiyaa amma sadarkaa lammaffarratti sharafa biyya alaa kan galchiitudhaa. Jimaa tana garuu, Oromoon keessatti miskinayee, gadadoofi hiyyuummaadhan jala deeme omishuu, gaheen inni keessa qabuu, heddu xiqqaadhaa. Saamtoonnii (motummaafi motummaa alas kanjiran) adda addaa daldaltoota Oromoo hintayiin waliin waltayuudhaan Oromoo dhiiga isaa xuuxaa jirani. Kana jijjirudhaaf qonnaan bulaa godinaalee Hararghee lamaan keessa jiran waldaya gamtaatiin waliitti ijaarudhaan gandi hundi waldaya tokko akka qabaatu godhuudhhan waldaalee godina lamaanimmo Yuniyeeni (union) Humbanaa-Carcar ijaarudhaan sosochi abdi nama keennu uumnee turree. Haa tayu malee, caasaan hannaan xaxamee daldaltoota saamtootaa Oromoo quncifachaa jiraniin waliigaludhaan Yuniyeeni keenna akka diiggamuufi waldaaleen b’uuraas akka diiggaman taasifamu isaa, gadda zamanni hinshaarren yaadadhdhaa! Rakkoon Jimaa Oromiyaa dhimma Ijoo siyaasaati malee dhimma daldaalaa, kan teekinika akka hintaanees hubadheen jiraa. Jimaan qabxii qabsoo Oromoo keessaa isa tokko akka tayees niinamanaa! Ragaa Oromoon qabeenna isaarratti abboomu dadhabuu Jimaafi Bunaa ol wanti dhiyaatu akka hinjirree, qabsaayeen, hojjadheen argeeraa.
 1. Dhimmoota dogongoraa fi dhiifama irratti Gaafadhuu:
  Bara 2001-2012tti motummaa amma biyya bulchaa jiru kessatti eddo gara gararratti sadarkaa gaggeesummaatti hojjadheen jiraa. Yeroo kana keessatti dhimmota imaammataa fi dhimmota seeraafi siyaasaas dabalatee murtilee gurguddo murteesseen jiraa, yookaan immo akka murtaayan sagalee kiyya keennudhaan qooda keessatti fudhadheen jiraa. Kuni, motummaa naannos tayee motummaa feedeeraalas nidabalataa. Murtilee kana hunda isaanituu Ummanni Oromoos tayee Umaanni biyyatti akka miidhaman, akka badan, akka cunqurfaman yaade murtii kamiyyu murteessu baadhuulle, murtileen ani murteessefi akka murtayaan ani gargaaree Ummattooto biyyattifi Ummata kiyyas (Ummata Oromoo) kan miidhan yo jiraatan hal duree tokko malee dhifaman gaafadhaa. Ani ilma qonnaan bulaa, haccuccaafi hiyyummaan baadiyya maal akka taate beeku, Ummata waggota 136f mirga isaa gonfachuuf qabsaayu keessaa bayee. Ilaalchi kiyya yoomiyyu hawwi Ummata Oromootiin addaan hinbayuu. Murtiwwan ani raawwadheen Sabni bal’aa fi namoonni dhuunfaas kan waliin hojjadhees taye hojjachiise kan miidhaman yo tayan dhiifaman gaafadhaa.Bara 2001-2003 ykn 2004 jeequmsa barattoonni kaasaa turan keessatti hanga ani beekutti barattoonni lama rasaasa poolisi Oromiyaatiin du’un isaani ni beekkamaa. Haala asi olitti baliinaan ibsee sana keessatti of eggannoon ol’aanaan fudhatamulle garuu, dogongoronni akkanaa dhabamu waan dandayan hinseyu. Mgaala Shaambuutiifi Magaala Amboo kessatti akkuma rakkoon kuni umamuu dhagayeen poolisooni dhukaasa kana banan to’annaa jala oolani akka seeratti dhiyaatan yo taasiisu, gara biraatiin Gumaan Lubbu waarra ijolleettif oso oolee hinbuliin akka kafalamu taasiiseen jiraa. Tayulle lubbuu namoota dabraniitiif haal duree tokko malee dhiifamaan gaafadhaa.Barattota Yunivarsiti Finfinnee 300 tayan kan arisiisee Juneeydidha jedhame kan haasayamee citu didee hanga ar’aa deemaa jiru kijiba adiidhaa. Ijollee kana kan ari’ee motummaa Fedeeraalaati. Dubbiin oo’itee jennaan warri feedeeraalaa gara keenna darbatee. Oromiyaa guutuu keessatti ilmaan Oromoo Yunivarsitii keessa jiran hundi akka waan ari’amanitti waan ololfameef deebii gara midiyaatiin ani akka keennu OPDOn murteessee. Haaluma Kanaan gabaasa warri fedeeraalaa gara keenna ergeerratti (ijolleen foodda layibraarii caccabsuu, sirni baruufi barsiisuu akka gufatu taasiisuu, preezidanticha Yunivarsiti waajjira isaatti marsuudhaan guyya walakkaaf (hotage) godhuufi kkf) hundaayudhaan ibsa kennee turee. Ibsi sunis (1) namni Oromo Yunivarsitiwwan saddettan yeero san turan keessatti baratu kuma 10ni ol akka taye, (2) ijoolleen kuni karaa nagayaatiin mormii isaani dhiyeffachuu oso dandayaan qabeenna caccabsuufi preezidaanti hostage godhani qabachuun sirri akka hinturrefi murtiin motummaan fedeeraalaa fudhate sirridha kan jedhu turee. Kanarratti dogongorri kiyya akkataa ibsa san itti kennedha malee murtii keenname sani anis tayee OPDOn jijjiruu hindandayu turee! Hinbeekus turee! Murtiin ariisaa ijoolle sanis murtii siyaasaa turee malee murti bulchiinsaa hinturre. Murtii qaamni biraa murteesserratti ibsa akkasi keennuun kiyya dogongora akka tayee bara 2005 Baatii Adooleessa barattoota Yunivarsitii, kumaatamatti laakkayaman baati tokko oliif, Hadamaarratti OPDOn leenjisurratti, guyyota 5nif anis qooda fudhadheen, achirratti barataaf haala kana ibseefi gocha oso hintayiin jecha kiyyaf dhiifama gaafadhee barataan guutuun gammachuufi oo’ina guddaadhaan harka dhayee narraa fudhateera. Ani nama barnoonni Oromiyaa gandoota 6500 keessatti akka diriirfamu taasiiseedha. Bara kiyyaa, hojiiwwan hojjataman keessa inni guddaan mannen barnootaa gandoota baadiyyaa Oromiyaa akka walgayan, Oromoon humna isaatiin, qabeenna isaatiin, mana barnoota akka ijaaruu, mana barsiisota baadiyya akka ijaaruu, manneen barnnotaa akka qabeenaa ufitti fudhatee akka qooda keessattis fudhatuu Ummata Keennatti warwaadheen amansiisee hojii guddaa hojjadhee jiraa. Oromoon waggaa dhibbaf akka farda lugaamame bishaan taliila yaa’u dhuguu dadhabee bira dhaabbatutti barnootarraa ittiifamee turee; amma garru seenaa kana hajijjirru jedheen Ummatati booyee, boochisee haala jijjiree. Ar’aa “dhaloota qubee” jedhamee kan waamamu kuni kan ardii Oromootirra oldammaqee Oromummaa finiinsaa jiruu kuni qabsoo hadhaawaadhaan dhufee. Bara san bara barsiisaan paantiitti deebi’ee Chalk ittin barsiisuu lafa kaayee dhoqqee dhiitee mana maarigee/laambubeedha. Barri sun, bara Oromoon guyyaa tokkotti mana barnoota sadarkaa tokkoffa itti ijaare fixu turee, barri sun Oromoon qabeenna ufi baasee, baati 3 fi 4 keessetti mana barnoota sadarkaa lammaffas tayee kan BLTO xumuratee biiro tiyyaafi biiroo barnoota Oromiyaas dhufee barsiisaa nukeenna jedhaa turee, barri sun bara mannen hirriba kollejjotaa gara kutaa barnootaatti jijjirre ijoollef immo qarshii nyaataafi kiraa manaa kafalle Oromiyaa keessatti raajiin hojjatameedha. Asirratti hojii guddaa akkanaa kana kan hojjadhee kophaa kiyya miti. Bu’ura Obbo Ibsaa Guutamaa bara ce’umsaa lafa kaayeerratti hogganoota Biiroo Barnoota Oromiyaa kan yeerro adda addaa hundayyu (Mulugeetaa Ammannaa, Birhaanuu, Yohaanis Gendaa, Haaruun Hussen…) dhamaatii isaanitiif kan galatoonfadhu yo ta’eyyu, Obbo Darajjee Asfaaw kophaattiin yaadadhaa. Darajjee was the stabilizer of Oromiyaa Education. Kanaafi Ummanni Oromoo bal’aan kan biyyafi biyya ormaa keessa jiru haqa turee, hanqina tureefi haala turee yaada keessa galchee murti isaa akka keennu isaaf dhiisaa.Dhimmoonni biro kan midiyyarrattis tayee waltajjii adda addarratti dubbadhee mala qaroomina walqunnamtiitiin (communication science) kan hindeggaramne akka tayee ninbeekaa. Haala Kanaan jechoota nama hinharkifne, kan nama waraananiifi kan nama dhuunfaas tayee Saba tuqaan jiraachuu nimalu. Jechoota faallaa mirga Oromoo tayani mul’atan hundaa, Ummanni akka irra naaf taru gaafadhaa.Bara 2012 rakko babal’aa Ummata Musliimaatiifi motummaa fedeeraalaa jiddu tureerratti ana ilaalchiisee walhubannaa dhabiitiin akka umamee ninbeekaa. Ani Oromoodha. Oromummaan mallatto ennummaa kiyyaatti. Ani Muusliima. Kunis ennumma kiyya. Rakkoo deemaa turtee keessatti (hiikudhaaf) kan qooda fudhadhee gara baatii Gurrandhala, 2012ti. Ijjannoon kiyya, (1) ummanni musliimaa bakka lamatti walqoodee walfixuun irra hinjiraatu, kanaafis ummata kiristaanaa Ortodooksii, Kaatolikii, Protestaantii ilaalaa, yoo walihingalles garaa garummaa keessan walif kabajaati jiraadhaa kan jedhu, (2) waajjira majiliisa Islaamatiifi warra Towhiida jedhaman walitti fidudhaaf yaalli godheeraa, (3) haala yeero sana tureen kana godhuun kiyyas paarti biyya bulchaa jiruuf waan gaaridha malee hamaadha jedhee hinyaannee, (4) haalli biyyatti keessa turee rakkisaa waan tayeef (mummichii ministroota dhibee keessa waan tureef, yo inni fayye galee anatu isiin fuudhee biraa dhaqnee waan barbaaddan gaafattani. Hanga sani ummata tasgabeessa kan jedhu ture). Ani kana godhaa kan tureef namoota muusliima tayan kan kaabinee feederaalaa keessa jiran gara 7 ykn 8 tayan keessaa, isaan caalaa muusliima tayee oso hintayiin dhimmi ummataa, yeeroo kamiyyuu waan nadhibuuf cal jedhee ilaaluu hindandeenne. Garuummo, Yaaliin kiyya gara motummaatinis tayee gara ummataatiin ija gaariin hin’ilaalamnee. Asirratti amanti Ahbash jedhamtu kan Shek Abdalla Adareetiin biyya Lubnaan (Lebanon) irra hogganamtuf gartummaa agarsiiseen turee. Sababnis, ani (traditional Islam) kan jedhamu hordofaa waanan tureef, amantiin Jaarsi kuni oofus Kanaan walitti waan dhuftuuf turtee. Haa tayu malee, ani ummanni musliimaa kan Towhidaa amantii isaa hinadeemsifatiin jedhee gaafa tokkos dubbadhee hinbeekuu. Warri matooti amantii kanaas kan Oromoo tayan hundaayyu ninbeekaa. Gartummaa Ahbashi agarsiisuu kiyyaf garuu, dhiifaman gaafadhaa.
 1. Dhimmota sirrayu qaban:
  Ani hanqinoota heddu nama qabuudhaa. Muxanno hojiifi ogummaa adda addaa heddu yo qabaadheelle, ammas hanqina heddu akkan qabuu nama ufbeekudhaa. Kanaafu yeero hundaa waltajji jireennaafi qabsoo kamirrayyu dafee barachuudhaaf yaalii taasiisaa tureera. Kanaaf hanqinni akka narra jiru barudhaan hojiifi adeemsa kiyya foyyeessuf carraaqaan ture ammas ittiin jiraa. Haa tayu malee, ololoota akka faashisti ani tayeetti oofaman ninbalaaleefadhaa! Ani nama waan fascism taye bareechee beekudhaa. Ani, naanno yoon bulchaa tureefi fedeeraala keessa yeeroon hojjadhutti nama Oromoos tayee nama biraa tokkolle, eddo kamittu akka ajjeefamu karaa ifa tayeefi karaa dhoksaa tayeenis wanti tokko ani raawwadhee hinjiruu. Ittis hinamanuu. Kana malees yeroon ummata Oromoo bulchaa turee, Ummatatti ufkenneeti hojjadhe malee ummatarraa uf hinqabnee. Diriirfadhee taaiitaa ooisaa hinbaanee. Gandoota Oromoo dhaqabuudhaan, qe’ee isaa oso hinyaadatamne dhaquudhaan, mana isaa seenuudhan, urgaa isaa urgeeffachuudhaan waggota afran dabarsee. Yo biiroon rakko fiddus, gara baadiyyaa deemaan turee. Baadiyyaa yo deemu ninfayyaa! Fakkeennaaf yeero tokko Magaalaa Mandii- Wallagga Lixaa keessatti, hojii ilaaluf yeeroon deemu waraanni biyyaa, naannawa sana jiru hidhanno guutuu qabatee ummata bayee karaa gamaa gamana dhaabbatee nasimachuuf bayerratti, fuulaan itti garagalee qawwee gara ummataa qabee animmo jiddu sana akka dabru qophaayee turee. Battalumatti, waraanni kuni asi ka’u malee lafa daaw’annaa san hindeemu jedhee diduudhaan namicha basaasaa naanno sana jiruun hatattamaan akka kaasu itti himee. Innis nageenna keetiif jennaan, ani ummata Oromoorra uf hineeguu, waan ummata Oromoorra dabreemmo humni dafee dhaqabaa Oromiyaa (kan Yoonaatanniifi Dirribaa Aariqoo leenjisan) nama 10ni gadi kan hintaaneetu nawaliin jiraa. Eegumsa warana biyyaa, Oromiyaan hingaafanne jechudhaan waraanicha kaasiiseen ummata keessa miila kiyyaan deemee, harka fuudhee, waliin nyadhee dhugee, Oromummaa agarsiiseen Oromummas argeen galee. Mandiin lafa hoggansi OPDO hanga guyyaa sanitti dhaqee hinbeekneedha. Lafti sun, lafa hoggantoonni ABO tokko tokko itti dhalatan waan taateef akka lafa ABOtti fudhatamtii. Edoo kamittu, yeeroo kamiyyu Ummata Oromoorra hinqoollifanne. Oloola maqaa balleessaafi ennumma namaa biyya faranjii, biyya iftooma qabduu keessa ta’aani oso haqaafi dhara addaan hinbaafne namarratti duuluun Oromoo diiguudha jedheen abaaraa.Waayee amantirratti Sheekkota areeda dheeraa qaban isinirra haada jedheeni; jedhamee saalfii tokko malee warri oduu kana gadidhiisuu, ammas Ummata Oromootiifi ana waldhabssiisuf warra carraaqudha. Warroonni kunimmo biyya keessafi (caasaa motummaa keessafi isaa alas) biyya alas warra jiran akka tayee ninbeekaa. Ani warra amantii dhiisiti nama kamiyyu, garaa garummas yon qabaadhees nama kabajudhaa. Kanammo Sabni bal’aan nibeekaa. Caasaa OPDO keessatti namni biiroo isaa Ummata Oromootiif yeeroo jalqabaatiif bane anadhaa. Qonnaan bulaan, hojjataan, warrii amantii, hiyyeessi, dureessi, dhiiraafi dhalaan, diqqaafi guddaan biiroo tiyya hindhufne hinturree. Namni kaffalti geejibaa gara biyyatti galuun dhabees na bira dhufaa turee. Mahallaqa kiisii tiyyaa fixeen hojjattoota na gargaaranirra liqeenfachaa akka turee, gaafa tokko ragaan kun ifa tayaa.OPDO ilaalchisee yaadonni keennaman addaan baafamani ilaalamu qabani. Yaada kana kaniin kennuf OPDO “defend” godhuufi miti. OPDOn kan ijaaramtee TPLFn akka tayee OPDOn mataa isii waggoota 20 booda amantee jirti. OPDOn sabbonummaa Oromummaa qabuufi kan hinqabne akka jiran beekkamu qabaa. OPDO keessa akka namni alaa ilaalu oso hintaanee qabsoo hamaatu gaggeefamaa. Qabsoon kunis Oromummaafi waan Oromummaa hintaanee jiddutti adeemsifamaa. Miseensi OPDO sababa adda addaatiin kumaatamaan ari’atamu, hojii ala tayee waan nyaatu dhabee kararratti kufuu, kan mana hidhaa keessa jirus baay’eedha. Fakkennaf, hattertaa jedhamee kan gadi aanu, mana hidhaatti kan darbatamuuf waan Oromumma cimaa agarsiisuufi. Hanna Yoo ta’ee akkuma biyyattitittu, rakko hikkamu hindandeenne keessa erga lixame tureeraa. Kanaafi humnii biyya alaa jiru, OPDO yo xinnaate miseensa miliyoona 3 qabuu, kana keessa %80 qonnaan bulaa keenna waraqaa ennumma argachuuf miseensoome, akkasumas sabbontoota jajjaboo,  OPDO rakko qabu waliin moyyee takkatti naqani akka midhaan findigoo, findiguun dogongora waggota 25niif irraa baratamu dadhabameedha waan tayeef, sirrayu qabaa jedheen amanaa. Goota, goota haqqisuu; sabboonaa bobayaa buluu, haala rakkisaa tayee keessatti aarsaa garmalee kaffalaa kan jiru akka lafarra jiru beeknee yaadaan gargaaruun Oromummaa cimsa malee hindiiguu, hindadhabsiisu, hinballeessu.Ani biyya tana ergan gayee waggota lamaa. Yeroo kana keessatti haala daayaspooran keessa jiru hubachuuf yaalaan jiraa. Yeeroo kana keessatti namootaa adda addaa waliin bilbilaan haasayuudhan karaa Oromumman itti cimtuufi tokkummaan Ummata keenna itti jabaaturratti yaada kiyya laadheen jiraa. Yeeroo amma kanatti dhaaba siyyas tayee garee siyaasaa kamiyyu keessa kan hinjirreefi qo’aannaa fi barnootarra akkan jiru ibsuun barbaadaa. Kanuma waliinis, Oromoon daayaaspooraa keessa jiru eddo dhalootaafi qoomoodhaan walqooduun isaa, dhimma Oromummaa ifatti miidhu tayuun isaa beekkamuu qabaa. Qomoon Oromoo hundinuu, faaya keenna. Faayaa kana tuttuquun, walii dabarfachuu dhabuun, ufeggannoo malee jechoota nama miidhan akkuma fedhan qomoo tokkorratti ykn kan biraarratti darbachuun waan nu diigudhaa. Muxannoo kiyyarraa wantiin argee, Oromoo morma walqabatee walitti booyuu malee Oromoo walirratti duulu miti. Biyya keessatti haalli kuni hinjiru jechuun nidandayamaa. Qaawwa hintaanee ufi ufitti bannee waan ufdadhabsiisnee natti fakkaataa. Kanaafu hojii namni hundi foyyeessuu qabu jedheen amanaa.

Galatoomaa

Juneeydii Saaddoo Cirrii

Bitooteessa 5, 2016

90 Responses to Dhiifaman Gaafadha

 1. Kimemu March 7, 2016 at 11:54 pm #

  Dhifama siif hata’u.

  1. Qotadhu nyadhu; kan daboo siif ba’u hin argatiin
  2. Nagaan jiradhuu, dutuu kan si awalu dhabi
  3. Dhashii hammadhu; ijjolleenkee si hajibbitu, nitiin kee si hagantu
  4. kan sitti hermsifatu dhabi; kan sirraa fudhus hin argatiin
  4. Namni sitti hin birmatin, fira dhabi; kan sitti birmatees ajaa ha ta’u

  • Gelgelu March 9, 2016 at 5:34 am #

   Kimemu, you are definitely not Oromo or you don’t know the ethos of Oromos. How convincing is that a son orba daughter pay for sins of his or her father? Your outlook on conflict resolution and forgiveness is unOromo.

  • Juneydi Chirie March 9, 2016 at 4:51 pm #

   Abaarsa essa deemaa jirta jennaanin, bakka naergani jedhee. Yo dhabdeho jennaanin, abbauma naergettin deebi’aa jedhe jedhani.

   • Heershaa March 10, 2016 at 8:39 pm #

    Obboo Juneeydii Saaddoo’s Letter of Apology

    There are competing interests both for and against Obboo Juneeydii Saaddoo’s letter of apology to the Oromo people for what might have been his mistake during his leadership.

    I held back my personal response to make sure that I understood what might be the basis for some of the grievances from the larger diaspora population who might have known him better than I did. The comments kept pouring, but there did not seem to be an agreeable stand as to what must be done about someone who has taken the time to express his actions in detail and cared to apologize for what might have been his mistakes.

    In my opinion, whether you agree or disagree with the content of his letter, Obboo Juneeydii has introduced a new set of spirit of accountability and responsible leadership by taking the time to own his mistakes and apologizing to the Oromo people. Irrespective of our emotional outburst in wanting to blame him for his tenure with the regime that we do not like, his expression of apology merits some consideration and genuine dialogue.

    Mind you, this is not the first time we (the diaspora) hosted or received an ex-officio who worked with the regime, but the response to Obboo Juneeydii’s case does seem to be treated very differently. We have heard TV commentary labelling him as “Nazi” and also recent comments accusing him of genocide and killings. These comments are harsh and appear out of line. Accusations and comments against Obboo Juneeydii may inflame some nerves and could harm our internal cohesion as people. I suggest that we should hold back our over-the-top style criticism and look to some understanding to get to the bottom of our resentment, or otherwise. We should not treat Obboo Juneeydii’s case with so much vengeance, degradation and simplicity, and undermine what might have been his contribution in building Oromia’s institutions of today.

    We have had individuals who were senior members of the security apparatus and the police force in Oromia who were responsible for the arrest and treatment of our people, but we did not refer to none of them as “fascists” or as such. Also, there were many Oromo leaders in the diaspora who have done grave strategic errors that have resulted in placing many lives in grave danger and caused major setback in the struggle of our people. Many even switched camps and formed alliance with those who reject the existence of the Oromo people outright, all without giving us a sense of explanation. These actions have resulted in dividing the diaspora population into several ineffective camps and weakened Oromo communities around the world. To say the least, Obboo Juneeydii is courageous enough to own his mistakes and admit that he was not and is not a perfect person. He deserves our attention.

    Whether or not there is any credible fact that can support some of these accusations, I think this forum may not be the right place to pour out our hearts against one another, one of our own, be it good, bad, or otherwise. The online forum is neither Oromia’s court of law, nor judge and jury to pass a judgement. The ultimate judges are the people of Oromia with whom Obboo Juneeydii expressed his confidence and we should leave that to the people. If he has committed irreparable crimes against the Oromo people, he will have to answer directly to them at the right time and he will be judged for his actions.

    Our people are dying today as we squabble over endless unhelpful divisive comments and this is the time for us to take good stock of our opinions and not let it be used by the enemy. We must understand that we cannot win this fight without uniting our people and recognizing the contributions of those who worked with the system and understand the heartbeat of the regime, its strength and weaknesses. Obboo Juneeydii has been with the system for over a decade in various leadership capacities and his knowledge can be of vital importance for the #OromoProtests and of immense value for the struggle of the Oromo people. This should be taken very seriously and should not be undermined.

    We should welcome those who want to join our struggle and keep the doors wide open to those OPDO members and other Oromo who might want to come after him. We should not slam the door shut, but we should reach out to allow more dialogue and explanation that will unite our people.

    Obboo Juneeydii, thank you for your courage, and I hope that you will engage with the diaspora and extend your knowledge and contribution in making up to the Oromo people. Together, we stand stronger!

    Thank you!

    Heersha

  • g3 March 9, 2016 at 5:41 pm #

   Ayyaantuu masli dulloomtan immoo?
   Waanta gadhee fi ajahaa ummataaf dhiyyeessuu jirtu hubattanii moo wayane sin keessa jira?
   Anaaf dhimma Junadin waan na ajaa’ibu miti yeroo biyya turetti dhuunfaan mana hishattii gidira arge dha.
   Rubbish!!!!! Abbaa garaa fi baandaa wayane!!!!!
   IUO
   G3

  • getuu Bedhaadhaa March 10, 2016 at 5:15 am #

   Tigree caalaa tiigrommee ijjoolee barratoota innumttii ajjeesiisee bagga ajjeefamannii
   kan jadhee binneensaa namaatii. Abbay tsehaayee fi getachoo redaatiin maltu isa ada godhaa?

   Ashekkara mallasa taudhaan Azeeb giiftii isaa qabatee goddinoota kessatii bassasota woyyaanee waliin orommotaa fi orommumaaratii dulaa kan tureedha
   Maqaa decentralizationiin mana orommota meqaaantam kan diigedhaa.
   summii woyyaanee orommumaarati afaan ajjaa isaatiin nutii deqiisissa tureedhaa,
   OPDOn fi miseensootni issatiis ummrii woyyanee dheeresudhaaf malee ummata dantaa oromodhaaf hindhabanee garuu OPDO keessa gadheen namaafi saree Robbaan yoo jiratee isaafii muktar Kadiir.
   laffa orommo tiigree faana samee kan sammsiisee, dhummaratiis isa saree robaa tufatanii dhiisudhaa malee haralee abshaalumaa isaatiin ummata orommo gawamsuuf barabaada
   Safaraa(qubsuuma) hadhoolee fi daaimanii meqaantumm ficiisiisee?

 2. Barii A March 8, 2016 at 12:19 am #

  “Forgiveness is not always easy. At times, it feels more painful than the wound we suffered, to forgive the one that inflicted it. And yet, there is no peace without forgiveness.” Marianne Williamson

 3. Safuu March 8, 2016 at 12:41 am #

  “Muxannoo kiyyarraa wantiin argee, Oromoo morma walqabatee walitti booyuu malee Oromoo walirratti duulu miti. Biyya keessatti haalli kuni hinjiru jechuun nidandayamaa”

  Guddoo guddoo nama dhiba. ABO jettee kan mana hidhaatti guursisiaa baatee fi mana barnootaa (University) keessaa ariisifte, kan ajjeeffame morma walqabattee itti boosee ti?
  ABO jettee ilmaan Oromoo yakkuuf ibsootni haadhaawaa fi fokkisoon galmee DhRTVO sana guutee jiraam. Ala kanaas kan waraban hin dhbaman. Dhiifama gaafatuun gaarii dha. Garuu guutuu dhugaa himuun yoo tahe miidhaga.

 4. Hidilola March 8, 2016 at 2:31 am #

  Obbo junedin opdo biyya baate hunda dura dhiifama jechu keetiif kabaja xiqqo ni qaba garuu barreefamni kee caalaatti defensive tone kan qabuudha. Dhiifamni biographi miti dhifamni tarrefama job title keti mit dhifamni lecturi sena mit . Kanaaf Dhiifama sirr natti hin fakkane .erga biyya baate bara hamma kana teette akka partiin opdo kufte yero bartu amma gadi baate. Dhiifama gara irra tahe gaafachuf himni lama gahadha .Amma garu kan ati jette kun hundI sirri tahu isa ilaalu qabna. Oso sila tahe waan gaafa ijoollen shaambu ajjefaman jette Ammayyu record irra jiru himte dhiifama yaa saba ko jeeta . Amma namicha gaala hatee gadi jedhe dhokachu yaale taate me si yaadschiisu “ijoollen qawwe loltoo irra saamu hedan borus Mata keessa rasaasan ni ruktina jette ” hekeraan baratoota sani yo dhiifama si goote anis godhe

 5. Baalchaa Margaa March 8, 2016 at 3:58 am #

  Obbo Junadiin Saado Wagga lamaan bodaa Dhifamaa yaa ta’u ilaalchaa kee bal’inaan nuuf barreessun kee Ajaa’iba.

  Obbo Junaddin har’a aniis atiis warra Diasporati. Akkumma har’a Abay Tsehaye jeedhutti warra Diasporatu rakko qaba jeechu yaalta tanaan amma dogogora jirta. Warri Diaspora addaddumaa Siyyasa qabnu irratti akka adda addati waliin ni falmina, kuniis dinaa bira enna gahu hololaa addan gadi batii male Oromoon amantiinis naannotiniis wa qodee akka hin beekne sirriti hin beektu tanaan wayee siyaasa Oromoo har’a hin beektu. irra deebitees hin dubbatiin.

  Seenaake dhunfa kan barreessite irratti guyyaa ati boqqatuuf warra seenaake himuuf jiru salphifte jirta. Ummata Oromoof wanta fayyaddu hin jiru seena dhalata Oromoo irra adda ta’e hin qabdu. Addaddumaan qabdu yo jiratee Kiyyo Oromoof hidhameetti Oromoota naqxee jirta. Kanaaf amma wanta midiyaan odeesee fashaleessu oto hin tanee midyaan har’aa safuu Oromoo eguuf jeecha oto beeku wanti calisee heeddu akka jiru beeki.

  Barreeffama kee calqaba amma dhumaatti qalbiin dubbiseen jira. Ilaalchaa keef siyaasa kee Ummatta Oromootti gurgurachuuf kate male dhifama iddo itti gafatte hin argu.

  ” Murtiwwan ani raawwadheen Sabni bal’aa fi namoonni dhuunfaas kan waliin hojjadhees taye hojjachiise kan miidhaman yo tayan dhiifaman gaafadhaa.”

  Yo ta’an jeetta kana jeechuun balleessa kee amma hin amane . Maarree wanta ati itti hin amane irratti kana hunda barreessun.

  Junadiin Bareeffamni ati barreessite kun Siyaasatti deebi’uf afaan mi’effana akka ta’ettan ilaala. heeddu irratti bareessun ni danda’ama, Ammas tanaan gochaa goteef Tayitaa, Bu’a fi Sodaan yeroo sana ummata Oromoo irratti badii Ilama Oromoo tokko irra hin egamne sii dalagsiisun isaa enyuma keenyaafu ifaa kanaafis dubbi babbareechu dhiftee fuldurumatti balesseen jiraa umata ko isiin duraa qullan dhapha dhifama jeedhi.

  Iddon Dogogoreetti na sirreessi.

 6. jilo March 8, 2016 at 5:03 am #

  No way wamaa fedhanii laqanii bodaa dhiifamaa jechuun hintatuu guyya tokko mana seeraa siigafataa.
  this is all mess what is going now at home

 7. Akkawaaq Jaalataa March 8, 2016 at 7:02 am #

  Dhiifama gaafachuun kee anaaf akka nama tokkootti baayyee baayyee nagammachiise.waaqayyoo gammachuu fii jaakala saba keetii siif haa kennu.koolu-galtummaa argachuu kees dhagaheen baayyeen siif gammade.kan darbef omaa miti.kan dhufutu caala.haalli yeroo waanta nama hin hojjachiifne hin qabu.

  • Without Hesitation March 8, 2016 at 5:36 pm #

   Atti Amma kan assiti dhifamma keenituuf kun, borru TIGREnis yoo kattee dhifamma gafatte keenufi hinolttu….lubbun ummatta akkanummati akka lubbu sarree tae haaffa jeechadha, gadhee akka keeti kanna waalin dinna hinjifanoon essa jirra!

 8. Albasaa Gantuu March 8, 2016 at 7:13 am #

  Beqee haadha ke hin yadattuu isa 2006 barattoota oromo wayyaneedhan ajjefaman baga du’an polisiin of irraa ittisuuf ajjeese jette saree

 9. I am Oromo First March 8, 2016 at 8:35 am #

  Junaddiin has learned how to lie and perfected lying under TPLF rule. If TPLF has not thrown him away, he would have still continued killing innocent kids, with Agazii right now. Worst of all, he still tries to rationalize his crimes of the past as “job well done”. Hence, this criminal liar doesn’t deserve any forgiveness.

 10. A.Jundi March 8, 2016 at 8:39 am #

  Obbo Juneydii kan duraa baga Lubbu keetiin baate. Kan biraa akkumma seenaa keessatti hujii Boonsaa ummata keetiifi hojjatteefi seenaan sihaayaadatu. Akkumma namnni hojjatu hunddi dogoggora dalagu dogoggora dalayideefi ummata kee dhiifama gaafachuun kee dhugaan ilma oromoo ta’uu keetiifi ragaa guddaadha . Namoonni hedduun akka kee dogoggora hojjatanii ummata ufii dhiifama gaafachuu akka salphinnaati hirrigan hedduu jira, gochaan kee isaaniifis ta’ee warra arra dogoggora akka kalee ati dalayidee dalagaa jiraniifis fakkii guddaa taate. Kanaafi dhiifama gaafachuu Caalaa wanni Nama fayyisu hinjiru. Ummanni oromo ummata waaqatis amanuufi ummata gara bali’innaan waa xinxallu waan ta’eefi akka dhiifama siif godhu mamiin hinjiru. Rabbis siif haadhiisu. Dhiifamatti dabalee wanni ummata kee fayyisu guddaan hanga yeroo diinota ummata keenyaa Wajjiin hojjattetti muuxannoo qabdutti dhimma baate imaamanni diinni ummata keenyaafi qabu saaxiluudhaan ummata kee fayyisuu hindagatin. Umrii dheeradhu.
  Amin Jundi

  • Without Hesitation March 8, 2016 at 5:38 pm #

   Amin Jundi, you got a traitor brother like you. If you are really Amin Jundi, the one who tries to sell himself to Neftegna. But, if A.Jundi is someone else, sorry for the harsh comment…I am tired of some stupid and idiots like Junedin

   • Ababoraa March 10, 2016 at 8:56 am #

    Oromogosplesong

  • T Ali March 11, 2016 at 6:36 pm #

   Got to hell with your stinky Junadiin Sadoo !!!!!!!

 11. Desalegn Egu March 8, 2016 at 8:56 am #

  Hojiin ummata fayyadu hojjechuun isaa ifaa dha. GARUU badiin inni dalagee kan dubbatamee dhumu miti. Fkf waa’ee Barataan Shaambuu rasaasaan mataa keessa dhahamee ajjeefame a gaafatamnaan, ”yimetal, awo yimetal’ nama jedhee ajjechaa suukkanneessaa sana nama endorse godhee dha!

 12. Danboobaa March 8, 2016 at 9:05 am #

  Stupid… fooled once why second? I remember the 2003/4 Addis Ababa university students and the wrong preaching you were doing on ETV….indoctrinated with selling.g and all sorts of mass atrocities in Oromo…..then are we going to forgive Nehalem Jemane too???

  • Bakakkoo March 8, 2016 at 1:36 pm #

   It is not about forgive this or that individual, what matters is at least this guy laid a good ground for Oromos to chase those who committed atrocities on our people try to repeat again. For example, has Leencoo lata who hoarded our young fighters to be killed after conspiring behind our back with Wayyaanee and Sha’aabiyyas asked for forgiveness????? he is still cheating our people, Is there any one who confronted him? for how long are we going to be deceived?

 13. Oromiyaa March 8, 2016 at 10:25 am #

  Hello my fellow Oromians,

  I heard that, Juneeydii Saaddoo Cirrii is going to represent General Kamaal’s group in foreign land. I strongly suspect that this article is aimed at clearing the ground and air, for Juneeydii Saaddoo Cirrii to speak on behalf of G/Kamaal’s group. So, the whole article is meant to survey public opinion and manipulate the public to make Juneeydii Saaddoo Cirrii an official of G/Kamaal Galchuu’s group abroad. Stayed tuned and watch out where this manipulation is heading.

  • G March 8, 2016 at 11:55 am #

   B/G Kamaal and Juneydin have never really worked for the true ORomo cause yet.

   Since they left PDO they have not proven themselves reliable and trustworthy for the Oromo Independent and liberation. They were controversial.

   First they need to prove themselves to Oromos that can do something tangible for the oromo Liberation and independent.

   That is the starting point.

  • qero March 8, 2016 at 1:44 pm #

   Keep on informing what is going with this person. It looks there is some thing cooking behind this article. But the Oromo people stay united what ever some one says. And also Ask Mr. Juneyid to reveal the structure of Woyane in diaspora, what they are doing etc in front of a camera.

  • Without Hesitation March 8, 2016 at 5:40 pm #

   Who cares about Lencho…both Lencho and this damn guy are same, traitors!

  • ketema D March 9, 2016 at 12:33 pm #

   I dont think you got the main point of the discussion.

 14. Yohanes March 8, 2016 at 10:49 am #

  Waan gaarii ati hojjettee uummata Oromootti tarreessuu sihinbarbaachisu uummatuu ni beeka waan ta’eef.Osoo dhugaan dogongora keetti gaabbitet jiraatte dhugumaan waan ballessite mara tarreessitetee dhiifama gaafatta ture.Kan ati goote garuu ballerssayyuu hinqabuu jechuu fakkata.Hata’u ammoo haga waggaa lamaatti dogongora keeyyuu hinhubanne turtee?

 15. Temogne gobana March 8, 2016 at 11:32 am #

  Dhiifama gaafatuun kee gaariidha,garuu wayita Wayyaaneer waliin turte waan isiin si ajajju dalayida malee ufii keetin baatee galuuyyuu hin dandeettu maa kijibdaa? Sih alaanshanii si tufan……kkkkk yaa gowwaa!

 16. GT March 8, 2016 at 11:47 am #

  Obbo Juneydii dhiifama gaafatuu keetiif galatoomi.

  Amma kan itti aanu dhiifama gaafattee dhiisuu duwwaa osoo hin taane, akkuma yeroo dabre barattootaa fi Oromoota meeqa miidhaa irraan geessifte sanitti dhugaan ummata kana ofitti fayyisuudhaaf isaaf hojjachuuf qophaawi.

  Kan duraa shira Wayyaanotaa waan beeytuuf cufattee hin taa’inii gad bahii Media walaba Oromoo irratti saaxili. Kan lammadaa akkuma balleessitetti tolchuuf, waan balleessite sirreessuuf hojiin nu garsiisuu qabda. Yeroon kan hojiiti malee kan xalayumaan dhiifama gaaftanii manatti galanii rafanii miti.

  Hojiitti bobbahi.

 17. Kadijjaa Huseen March 8, 2016 at 11:55 am #

  Why after so many years? He thinks those who know about him might have all died.

 18. Hinsarmu March 8, 2016 at 12:01 pm #

  Yaa lammii kiyya, Ob. Juneeydi Saaddoo Cirrii miseensa dhaaba B/G Kamal Galchuu ti. Juneeydi Saaddoo Cirrii, nama KWO ijaare keessaa nama tokko. Namichi kun nama yakkamaa dha. Nama lammii isaa gaaga’aa ture.

  KWO keessa murnoota farrummaa ABO fi farrummaa qabsoo walabummaa Oromoo dura dhaabatantu guutee jira. Dhugaan beekuu barbaadan yoo jiraate, Ob. Juneeydi Saaddoo Cirrii hooggana KWO keessaa nama tokko; hooggana qaama ol’aanaa dha. Amma suuta suutaan sabatti gad-baasuu yaalaa jiru.

  Irraanfatuun kan Oromoota irra hinjirre, B/G maqaa ABO tiin G7tti ta’ee kaayyoo Itoophiyummaa oofaa nama ture. Amma kufaatiin OPDO jalqabnaan gad-baasaa jira Kamaal Galchuu.

  • G March 9, 2016 at 9:20 pm #

   Namni seenaa irraa waa hin barannee namaa miti.
   Gaafa jijjiirama jedhamee dhaaba ABO bakka lamatti baafame, dogoggora gurguddaa jijjiiramni hojjate keessaa tokko nama hojiin of hin qulqulleessin, kan dhiigni Ilmaan Oromoo harka isaa irra guute Dura taa’aa godhatuu ture.

   Kan amma jedhamu kunis yoo dhugaa tahee Juneydiin KWO waliin hojjata tahe-akkuma gaafa dabree dogoggora seenaa hojjatanii dhabamuuf jiraatu.

   Dura waa dalaganii, saba garsiisanii sana booda hojiin hanga nama muuddu eeggatuudha.
   Tan baranaa ajab.

 19. Without Hesitation March 8, 2016 at 12:08 pm #

  When did this cowardice dude left his wife behind bar and come to USA? I guess it is more than 2-3 years, now. What pushed him for apology right now? By the way, a person who flee for his life living his wife behind bar is not good enough to consider mentally clear. Get him to Psychiatrist and let us see his medical clearance before he joins any other walking dead Oromo organizations….. ZENDIRO GUD LIASEMAN NEW!

  • gafoor March 9, 2016 at 2:33 pm #

   I know who you are. And even where you write from, with 99% accuracy. I also know in the name of Oromo, how you divided our people. I know your training.
   Jibichi balaa yo moonaa looni keessa jiraate ganama dhoqqellen moonaa hinbulttu jedhani. Jibichi akkanaa kuni horrii hunda keessa deeme, oso hinargamne kaanis kanis duubaan waraane, eddoo jijjirata. Horiin waraanamemmo horiin itti aanu waan isa waraane sehee itti bu`a. Haala kanaan moonan guutuun unkuramaa bulti. Jibichi balaa kuni booda ijolleen tiksee guyyaa yo inni dhara xixinno hojjatu argitee warratti himti. Warris jibicha san hori sana keessaa baasani balleessu.
   Maqaa Oromootiin Oromoo biyyaatiifi kan alaas akkanatti digdee atiifi gartuun ke. Guyyaan dhiyaa jira.

 20. Bakakkoo March 8, 2016 at 1:24 pm #

  Ani karaa koo kun Oromomo hundaaf fakeegna guddaa waan ta’eef galata guddaa qaba. Kun warra nu gidduu dhokatanii nama keegna mooraa wayyaaneetti galchuun warrii ficisiisan guyyaa tokkoollee saba kana oso dhiifama hin gaafatin ammlee debi’anii ficcisiisuf yalii gochaa jiran irra nama kana galata guddaan galchaaf. Kun seena guddaa galmeesse. Hamma har’aatti warrii jaramaalee gara garaa keessaa turan fkf warrii akka EPRP, MAISON, ESAPA kan fafakaataan saba keegna du’aaf dabarsanii warri kennaa turan nutti makamuun dhaaba keegna nurkkatti diigann yoom dhiifama gaafatan.
  Har’a kanallee warri ABO keessa jiran baayyeen saanii dhiiga ilamaan Oromo meeqatu harka jira.

 21. Bariisoo March 8, 2016 at 1:33 pm #

  The diffrence between Gobanists is that one educated and the other uneducated.There is no diffrence between Ras Gobena Dace and the modern Gobansits like obbo Juneydin Saado Cirrii and his likes.What makes common to all Gobanist is that they regret at their grave yard or when they are paralysed;Juneydin is lucky to heal the wound he inflicted directly or indirectly on Oromo Society.With his accademic back ground and expriences under enemy side may contribute more than many of us provided that he absolutely decided to sacrifice his life to reverse with out any precconditions the relationship between Oromo and Abysssiniens, Oromia and Abyssinien Ethiopia. He must believe that without strong Oromian Military capablity no Abyssinien will respect Oromo people and its represenatives. The Oromian media net works should force him to speak out all the mysterious operations excuted in Oromia and Oromians during his service to the enemy..

  • T Ali March 11, 2016 at 7:51 pm #

   What academic background and work exprienve he has bro?
   His academic is studying the type of rocks and its layers. His work experience his getting lump some of money by what ever means (I.e killing nationalis and brilliant Oromo, moving oromois capital city from FF to Adama, carrying bags and toilatories for Azebesfin, etc).

   You are such bengin. Weak up! At this moment our father land, Oromia, needs Oromo strong nationalist not traitors.

   Oromia shall be free!!!!!!!!!!!!!!!

 22. ketema D March 8, 2016 at 2:14 pm #

  I believe in forgiveness but not for you who committed a crime against my people.YOU are the #1 enemy of the Oromo people.

 23. Gemechu March 8, 2016 at 2:25 pm #

  Ayi Junneddin! You have no moral to say Sorry! I don’t see any point you to deserve sorry. you will join your fellow butchers! soon. Gadheen garaa dhiiraa hin beeknne galaa dhiiraa gnaatti!

 24. Hinsarmu March 8, 2016 at 2:34 pm #

  Ob. Juneeydi Saaddoo Cirrii, saba Oromoo dhiisuu, madeessuu fi ajjeesuu fi ajjeessisuu duwwaa osoo hintaane Bosona Oromiyaa bubee fi bubsiissee jira. Bosona Baalee yaadadhaa kan Ob. Juneeydi Saaddoo Cirrii gubsiise. Lammii fi qabeenna isaanii dhabamsiisee jira. Namichi kun, har’a hooggana KWO ti.

 25. Malkaa Caffee March 8, 2016 at 3:00 pm #

  Barreeffamni kun yoo dhuguma kan Juneeydii Saaddoo tahes (wanti mirkaneessu ammatti hin jiru) mata duree (topic) isaa kan “Dhiifaman Gaafadha” jedhu irraa kan hafe inni kaan seenaa isaa keessaa bakka jabinaa fi toltuu jedhee yaade himachuu fi fuula duraaf daandii ittiin siyaasa Oromootti makamu saaqqachuuf yaaluu qofa fakkaata malee dhiifama gaafachuu hin fakkaatu.
  Mee maal jechuu dha? “Gochaan kiyya kan Oromoo miidhe yoo jiraate…” jechuun isaa?
  Barreeffama isaa keessatti jechoota fokkatoo inni gaafa Wayyaaneef ergamu san haqqisaa ture keessaa kanneen asitti aananfaa kaaseeti dhiifama gaafataa laata? jedhee eegeen ture. Garuu sana hin goone. Jechootni fokkatoon isaa kan ani hin daganne:
  “Hamilee maal qaba Waldaan Maccaa fi Tuulamaa Waa’ee Oromoo dubbachuudhaaf?”
  “Hamilee maal qaba ABOn waa’ee Oromoo dubbachuudhaaf….?”
  Mee jechoota kanneen Wayyaaneetu qawwee mataatti qabee na dubbise jedha moo maal jechuuf taa’a osoo gaafatamee?

  Miidiyaaleen Oromoo (TV, Radio, …kkf) yoo gaaffii fi deebii waliin gaggeessuuf carraa argattan waa’ee jechoota kanneenii fi kan biroos tokko tokkoon sirriitti akka gaafattan dhaammadha.

 26. Aziz March 8, 2016 at 3:19 pm #

  He is the one who killed Oromo students and arrest and displaced many of them. Besides he is the one who insulted Macaa and Tulamaa organization and closed the office and arrested the members. This guy is number one enemy of the oromo people and he must have face justice.

 27. Jilcha March 8, 2016 at 3:45 pm #

  Juunadiin Gaafii deebii VOA wajjin goote keessatti ” Baratoota oromoof rasaasa malee meeshaa biraa hin qabnu.boris ni du’u ” jettee Tizitaa Balaachoof Deebifte ni yaadatta? Bar nama biraa ajeefftee mitii gaafa sana Dirribee Jifaartu Dambbidoolooti ajeeffamee! Daa’ima sana ajeefftee dhaadateem hin dagatin malee.dhiifama kee gama koon hin fudhu.rabbiin ija kooti si haa fidu duwwaa.lafati dhaadachuun bu’aa hin qabu garuu guyyaan qaamaan si argadhe hundaa akka dhiiraati dubbana!!

  • Without Hesitation March 8, 2016 at 3:59 pm #

   Oddo dhirra ta’e malif hadhamana issa mana hidhaati gatee offi issatif baqatte. Kunni qunxurron issa finchaan finchaauf mallee, dhirumma issa kan mirkanessu mitti, Abbe

 28. Qaallicha March 8, 2016 at 4:29 pm #

  Anii aga ta’ee tokko Juneydiin wajjiin hojjadheera, namoota innii dabarse kennuudhan sila wayyaneen nyaachuuf turte keessa tokkoon ture garu kan rabbi caale jala bayee.

  Nama kana waan beekuun keessa,

  – Hogeessa gaarii ta’uu isaa
  – Nama tuffachuu fi mata jabinaan beekamu isaa
  – Bulcha ykn nama siyaasa ta’ees hinbeeku ta’uus nama danda’uumitis he is just a good expert in his field of study, period!
  – Aantumma Oromoo kan amma akka aja’ibaatti nii qaba jedhe barreessee caala he was an absolute loyal to Meless and his wife Azeb. Kanaaf yeroo Oromoon isa tufetti Malas fuudhe Federalatti ol baase of bira turse akkuma innii qabameen before even he passed away qophaa bu’ee akkasiitti salphate nama tokko kan atii maal jedhuun dhabee baqatee biyya bahee.

  dhiifama ilaalchise,
  – it looks like he was presenting his case very defensively ( Siyaas seenera itti aana G.KG jedhamee bakka adda addaatti caasa isaniitiif himame dhageenye sanaf karaa cirachaa jira fakkaata)
  – Nothing seems genuine in all what he had to say
  – Yoo kan biraa dhiifne Naannumman ilmaan oromo gidduutti isaan jalqabame jechuu baannus garu baayye polarized kan ta’ee yeroo isaatii.

  Juneydiin, atii kanas jedhii sunis seennaa fi Oromoon waan ittiin siyaadatu nii qaba isa ammo sanuumaaf dhiifna garu as any one ask for would get it Oromoon keenna duruu beeka inuma siif dhiisa itti deebiite fallaa fi qaanyii dalaga’aa turte silahuu ammaan booda dalaguuf carraayyu hinqabdu garu inumaayyu hinyaadiin.

 29. Qaallicha March 8, 2016 at 4:33 pm #

  done

 30. Dimos March 8, 2016 at 4:45 pm #

  I do NOT believe a word of what this professional deceiver (Juneeydi Saaddoo) is saying. Many Oromos has suffered for years because of his horrendous actions.

 31. Shawaayyee March 8, 2016 at 7:27 pm #

  Ani akka kootitti Dhiifama yoon yadu Maandellan yaadadha. Warra adii waggaa 27f isatii taphatee dhifama yoo godhuf kan dubate: “In real life,we deal, not with gods, but with ordinary humans like ourselves: men and women who are full of contradictions, who are stable and fickle, strong and weak, famous and infamous.”. You should not expect a “perfect” man out of anybody. Sanu taayitaa siyaasa irra taa’anii ammoo hin dogogoru hundaa satisfy nin goodhaa jechuunis hin danda’amu. Oromon dhiifama akkamiti laala? Fakkenyaaf Oromoon lammi ofii dhiisi diina isa ajjesuudhaaf dhufee illee fuula waraanaatti eerga boji’e booda ofitti qabee Oromisiisa. oromoon ummata safuu qabu. “The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. ~Mahatma Gandhi”.

  Dhiifama gaafachuun ob. Juneydi qabsoo Oromoon irra jirtuuf faayidaa guddaa qaban jeedha. Gartuun Ummatatti taphachaa jirtuu OPDOn keessatu gochaa kanarraa waan barattu ni qabdiin jeedha. Obbo Juneydiinis midiyaalle irratti bayee akka waan hundaa nutti himus abdiin qaba. Qabsoon itti fuufaa. Gabroomfataan ni kuufa.

  • Hayee hayee March 8, 2016 at 10:02 pm #

   Fakeesituu aka sati atu

   • Shawaayyee March 9, 2016 at 3:04 pm #

    Hayye hayee: Thank you for the insult. Can you tell me any political leader/s/ that didn’t commit crimes except QEERROO, KFO or WFIDO? There is no as such big or small crime. Crime is crime and all of them should come to the front.

 32. Abdi March 8, 2016 at 9:20 pm #

  without hesitation
  Yoo Oromoo Taate safuu Oromoo dura bardhuu.akkataan Arraabba ittii darbarttuu eennuu akkaa taate fii akkaamitii akkaa yaaddu kan sisaaxila.
  Ob.junydii Osoo dhiifama gaafachuu baattee akkuma warroota ammaan duraattii calisttee teettee hawwii kiyya ture garuu Oromoo ta,uun waan guddadha. DHIIFAMA naagodha nan balleessee jechuu wanti caalu hinjiru.badiin atii dalagdee madaan isaa baayfii lalessa ta,ulle kan gaarii dalagdees akkasuma niyaadatama fknaf dandii gara hundaan biyya kessatti akka dalagamu godhu kee waansigalatonfachisuudha seena xuraaya ujollee barattootafii amantiin ahbaash amantii anii jaaladhu jettee namoota meeqatu mana hidhaa kessattii dararmaa jira akkuma jedhame seena haaraya galmeessun sirraa jirttii.

 33. Barii A March 8, 2016 at 9:29 pm #

  It is a real man/woman who states that “I made a mistake; I am sorry”, and ask for forgiveness. However, the apology should come from heart and should be reality-driven. People appreciate genuine and honest apologies and forgive misdeeds of someone. Yet, one cannot separate truth from reconciliation (forgiveness).

  It is difficult to categorize Obbo Juneeydi’s article as a request for public forgiveness. It sounds more like self-redeeming and self-exposure for some political campaign. I don’t have a problem with his re-entering politics but it should not be confused with apology. He should separate the two issues. Come out with sincere apologies & then politics.

  The disheartening parts of his long narration are many but two of them are disturbing.

  1. He trivializes the damages OPDO as a party has done to the Oromo nation. He exaggerates the contribution of OPDO and minimize its devastating effects.

  2. He tries to sell his highly polished contributions whereas he presents his failures as a leader in OPDO leadership as minimal. He does not even seem to admit that he made serious mistakes. At least, he should have courage to admit that he hurt a lot of people. It sounds like he doubts his actions hurt anybody (see the following quotes).

  “….Ummattooto biyyattifi Ummata kiyyas (Ummata Oromoo) kan miidhan yo jiraatan hal duree tokko malee dhifaman gaafadhaa.”…. Murtiwwan ani raawwadheen Sabni bal’aa fi namoonni dhuunfaas kan waliin hojjadhees taye hojjachiise kan miidhaman yo tayan dhiifaman gaafadhaa.”

 34. Oromiyaa March 8, 2016 at 10:23 pm #

  haa yaa rabbi, ammaa namich dinaa irraa dinaa tahee ilmoo oromoo akkaa balaa gad ciraa bahee kun har’aas kunoo asii bahee akkassi jedhee gochaa isaa isaa sukanessaa ammaa dunee dhagaa bahanutti kan nuti irrafachuu hin dandenyeen asii bahee.
  haa duubatuu kaa mana oromoo atti digdee,
  haa duubatuu kaa ilmoo oromoo atti ajjeftee
  haa duubatuu kaa barataan atti baruu harkaa buufte,
  haa duubatuu kaa seenaa oromoo atti salphifte,
  haa duubatuu kaa ilmoon oromoo mana hidhatti dhiphachaa jiru,
  haa duubatuu kaa fifineen har’aa ilmoon oromoo irratti dhumaa jirtu.

  namichoo asumatti illee nuu dhisii sii baqanee malii atti oromoo kan yoo dhiftee.

 35. Ababoraa March 8, 2016 at 10:57 pm #

  MR Banda ! How do you forget when you disarm 100000 gun from Oromo peasants to make Meles happy
  How you forget when you said publicly “” Machaa and Tulema ” have no moral to represent Oromo.
  How you forget when you recruit one area people to make more brutal killer others area Oromo.
  How you forget when you evicted 400 Oromo student from university
  How you forget when you systematically eviction you signed in Meles office in secret way
  How you forget when you made decision for hundreds Oromos disappeared.
  How you forget………?!/ next week other TPLF will come foreword to uncover your heinous crime committed on Oromos.

 36. Juneydi Chirie March 8, 2016 at 11:22 pm #

  Brothers and Sisters,
  Following my article, there is an outpour of opinions. Some opinions are worth considering for further response and clarifications, while others are of those kinds which do not want to see the other side. I therefore, give quick points of clarifications:
  1. My apologies are by in large for the Masses of Oromia, without neglecting any individuals who might have been affected. And it is not to please the conscience of some individuals who otherwise decided not to listen. It is a genuine soul searching.
  2. I did not posted the paper to pursue future political grounds. If i want to do that, i guess, this is America where everybody tries his chance.
  3. I am not a member of ANY political party at the moment and this is true.
  4. I have apologised for all bad words and sentences I have said more than 10 years ago. I regret the saying i said about the students who tried to disarm the police by force. What I meant was, anybody who, by force, tries to disarm and rob the legal weapon, faces a chance of either to kill and take the arm or in the contention may die. However, i should have been more careful in my wording. I truly regret about this more than anything i have said and i have done.
  5. I have never gave any order to kill any Oromo or other persons. Never! Never in a covert way or overt way!
  6. Yes, I defend all good things i have done while i took bold measure of facing my pitfalls and ask for pardon.
  Juneeydi Cirrii

  • getuu Bedhaadhaa March 13, 2016 at 8:18 am #

   Juneydi

   Inherently you are liar and egoistic (you do whatever crime to get what you want at the expense of others) we can show proof.

   After you get appointed as a bureau head you started accusing employees as an OLF
   intimidated,harassed and forced them to leave the bureau and even the region.do you
   remember your secretary, other qulquulu oromo engineers and employees

   By organizing your fellow junk OPDOs you corrupted in millions from the Foreign procurement of goods for the water supply.is that what you are boasting? imagine
   all that millions stolen from our people ganda meqaa fayyaduu akka dandaan

   I knew you are Paid for what you lied and for your ability preparing cooked data
   please shut up. madaa nuttuqiin

  • juneedii April 19, 2016 at 10:08 am #

   safuu abbaakoo! sitti hin hafne. guyyaa tokko wal afoo teenyee dubbanna waan ati nu goote.

   • getuu Bedhaadhaa April 28, 2016 at 3:44 am #

    Malii laata wal afoo teenyee kan dubbannu?

    Annii
    Dhiiga barrattoota keenyaan harkka hindiiqanee,
    Barratoota uniivarsiity dhiiba sadii taan akka ariihaman hingonnee,
    tiigroota caala tiigrommee orommumaa fi orommoota hinsulphiifane,
    kashlabbee ta ee laffaa fi qabeenyaa orommo hiinsaamnee,
    Guutu OPDO keesaa Atii,Caalaa hordoffaa fi muktaar kadiir dhiiga barattoota keenyaan nigaafatamtuu.
    Garragarummaan siiffii Geetachoo Redaatiin jirruu atti orommorraa dhalachuu keetiin qofaa.
    Juneeydii dubba kanhundaa nattuu sii hojjiissisee?

 37. Oromiyaa March 9, 2016 at 12:37 am #

  More you speak more you became ignorant and stubborn, you already get a chance to live because this is America just shut the fuck up and lives with you miser you made to Oromoo people until your grave arrived. You just talk like high school student this is ‘’America I can try my chance” what kind of silly and bullshit creature you are. Never see when people like you claim as leader destroyed ,killed in his own country and try to get other opportunities from other countries. You deserve to die not tries another opportunity. We already forget you along time ago not forget what you did on us forever. oromiyaa is bleeding day and night, young and old, mothers and fathers testing agony and pain you caused. Just please refrain from Oromoo affairs until justice come for oromoo and oromiyaa.
  Down with your PDO and TPLF

  • gafoor March 9, 2016 at 2:37 pm #

   Mr Rudy, it is you who let Oromia bleeding.

 38. Akaaku Qerroo March 9, 2016 at 1:10 am #

  Junedin Saddo,

  Go on OMN and expose the catalogue of crimes the TPLF gangsters have committed against Oromos and particularly their blueprint of genocide to which you were privy as president of Oromia. Then we’ll be talking of Dhiifamma.

 39. hubataa March 9, 2016 at 4:48 am #

  Obbo Juneeydiin,

  akeekuma fedheefuu haa tahuu dhiifama gaafachuun gootummaa,gamnumaa fi aadaa oromummaati.fayyaa tahi.Onnee irraa,utuu irra hin diddibinii fi of ittisuun hin balleessin himattee caalaatti si dhageenya;dhiifamas siif goona jechaa jiru warri yaada kennatan.Anis kanuman itti dabala.Wanti gochaa kee fuula duraan qulqullaawu hafullee ba’aa guddaa of irraa salphifteetta.Aarii fi jibba siif qabnus haquutti dhihaatteetta.Jabaadhu.
  Wanti ifa tahuu qabu,namoonni akka junadiinii fi isa irra hamoos guutanii akka jiran beekuu dha.fakkeenyaaf namichi Kamaal galchuu jedhamu yammuu Junadiinfaa wajjin hojjetaa ture ummata keenya tumuu fi ajjeesuun gantuu hiriyaa hin qabne tahuu isaa warri waliin hojjetaa turanii fi ummanni oromoo inni aantii isaanii fixe ni himu-keessattuu naannoo gaara Mul’ataatti.Hunda caalaa kan nama ajaa’ibuu fi nama gaddisiisu erga ABOtti makamee gootota qaqqaroo 22 na deggeruu diddan jedhee rashanuu isaati.Junadiin nama harka ofiin ajjeese waan hin qabneef irra wayyaa natti fakkaata.Eeyyee,junadiin beekaa,kamaal darsa dhama’aa fi meeshaa qawwee baataa tureen wal hin caalle yoo jetne malee kan Junediin kun kan namoota garii irra caalee miti.”Walfakkaattiin walbarbaaddi”jedhanii akkuma shakkamaa jirutti junadiin Kamaalitti yoo makame boolla isaa gadi fageeffataa jira jechuu dha.Ni eegna.

 40. umar Husumaan March 9, 2016 at 5:24 am #

  The verdict is out. 99% of Oromians are against forgiving Junedi Saaddoo. Therefore, The Police Commission of Democratic Republic of Oromia should take him to court and ask the court to sentence him for life.

 41. obsaanOl March 9, 2016 at 5:26 am #

  Obbo Junediin,
  It is great to come to your conscious and ask for forgiveness. However, It is up to the Oromo people , under the rule of law to for give you and prove you are free of the said crimes, one day. You will then be judged based on what crimes you committed as an individual and as gvt official weighted against good deeds you might have done during your stay in Office.
  Right now, the Oromo people want to know much from you about the deeds of the repressive government. We want to know more about atrocities committed against protesters in relation to your decision to move the Oromia capital to Adama and the like.

  Jecha kee Kanan yaadadhu keessaa,
  # adaamaa kan deemnu hojetoota 300? hin caalle fudhaneetu,
  # adaamaa kan filannee achi baanee gamoo mul’atu ijaarrachuuf, as AA yoo ijaarre hin mul’atu
  # barata jeeqeef falli jiru ariyuu akka waan ta’ ee, barataan 300 ariyamuun sirrri dha jette, enyuyuu taanaan jeqnaan ariyamuu qaba jette
  # Maccaaf Tuulamaan ‘ yeazawuntoch sibisibi’ jette
  Kanaaf,
  1. egaa gaarii kan hojjette uummanni ha dubbatu, ati dhimma kanaafii kkf ifaa ifatti midiyatti bayii ifaa nu godhi saba dhifama gaafadhu.
  2. siyasatti fufuu barbaadda yoo taatee, akka nama biyya bulchaa ture tokkootti rakkinni oromo maddisaa kana furmmannis kana jette lafa kaawu qabdda jedha
  Haala armaan oliin dhifama yoo gafatte akka nama tokkootti sammuu qulqullayeen jiraachuuf ykn siyasa feete itti fufu dandeessa jedheen amana.

  Saba Oromooof:
  Uummatta irratti Daba hojjechuun Juneddinin hin jalqababmne, innis isa dhumaas hin ta’u. Kanaaf aadaa, dudhaaf, sirna qabnu akkasumas haalaa hamaa amma keessa jirruun waliin qabnee, nama kanaaf dhifama goonee, ( kana jechuun seeraaf seenaa jalaa ha dhokatu jechaa miti) ofti qabuu qabna jedha.
  Sin yaadachiisuf, Oromoon nama nama ajjeese sirna gumaa baasuun uummatatti makaa malee, nama hojii isatti gaabbee jibbaan saba keessaa hin baasu

  Galatoomaa

  • gafoor March 9, 2016 at 2:47 pm #

   Wanti ati kaafte, walitti makamaa akka hi taane. Dhiifama kan godhu ummata biyyaati bar. Guyyaa ummanni kanaaf mirga argateen nuhagayu.

 42. Malkaa March 9, 2016 at 5:49 am #

  “4. I have apologised for all bad words and sentences I have said more than 10 years ago”

  Obbo Juneeydii caalaatti of ibsuuf hamilee qabaachuun kee gaarii dha. Garuu akka lakkoofsa 4 jalatti keesse kanatti Generalize gochuu dhiisii jechoo hamoo garaa Oromoo hundaa madeessan kan akka
  “Hamilee maal qaba Waldaan Maccaa fi Tuulamaa waa’ee Oromoo dubbachuudhaaf?” jettee sana addatti baastee yoo ibsite hanga tokko Oromoon si dhaggeeffachuuf obsa horata. Ati eenyu gaafas jecha hangana ulfaatu kana dubbachuudhaan kan si gahe? Irraa hin dheessinii ibsi waan sana. Maaluma irraa kaatee akkas jette? Mallasuma gammachiisuuf moo rakkoo biraatu si jechisiise?

 43. Yeroon Akkana March 9, 2016 at 9:16 am #

  Yeroon Akkana

 44. Abbaa Dhugaa March 9, 2016 at 10:30 am #

  Advises to Juneeydii saaddoo Cirrii:

  1) Remember that, defending your services under Wayane amounts to still defending Wayane (i.e serving wayane) even today, after you are thrown away .

  2) Stop defending any of your ‘supposed good deeds”, because serving Wayaane, a killer group from Tigray itself is not defensible

  3) Tell us two or more of the main reasons, that made you serve the enemy (Wayane) for more than 20 years – until they threw you away like dead body

  4) Instead of telling us the details of “your supposed good works”, tell us the details of all Wayane decisions, that were forced onto you, including the details of all the methods that Wayane used to force onto you

  5) Instead of telling us the details of “your supposed good works”, tell us the details of your experiences with Wayane, the killer group from Tigray

  7) Tell us whether your opinion about the OLF changed today

  8) Tell us whether your opinion about all independent Oromo organizations (like Maccaa and Tuulamaa Association) has changed today

  All in all, stop defending your services under Wayane, the killer gandg from Tigray, instead, tell us the the genocidal plans of Wayane against the Oromo people!!!

  Truth sets you FREE!!! Tell us the TRUTH!!!

  • juneydi chirie March 9, 2016 at 2:58 pm #

   Good. The truth, is I believe that all things I did are not wrong. How can delivering water supply to the millions be wrong? How can Health,. Roads, Education, Cultural and Historical rehabilitation and the building of Oromo unity be wrong?
   While I did what I can within the given situation, I know I have also shortfalls that I did, which I have apologized for.
   At the moment, I speak for my self. I am not in anyways speak for anybody at all.

 45. Aziz March 9, 2016 at 10:35 am #

  First he has to face justice in America and he has.to apologize at the court. Oromo lawyer has to work on this issue for the sake of the suffered oromos

  • Dude March 9, 2016 at 5:13 pm #

   I appreciate his asking for forgivness. But you sill need to heel those suffered in the name of OLF you and your group attacked, sent to jail, expelled from school and farm.
   I am Oromo, forgivness is OK but if there is any crime done by your direct order which will sure appear in the future, you need to defend it. For now forgiveness accepted because I know you did well in water supply but your work as Oromia president was a disaster. Remember moving capital city to Adama why?

 46. ketema D March 9, 2016 at 12:53 pm #

  How some one like Juneedii who committed crime against humanity has got asylum in
  US in the first place ?Our Oromo lawyers have to look at it and bring him to justice from where he is hiding now.

 47. Barii A March 9, 2016 at 1:03 pm #

  I appreciate Obbo Juneedyii for having a courage to apologize. Apologizing to the public for the wrongs one has done is a taboo in Ethiopia’s political culture, including Oromos. Even Mengistu Hailemariam still believes he did a perfect job contrary to facts. Obbo Lenco still does not acknowledge encamping Oromos in 1992 was wrong.

  National pains bad leaders like Obbo Juneedyii cause is built into the psyche of the people via gradual (evolutionary) process. The process of forgiveness for evolutionary deep-rooted pain cannot be a revolutionary change. It takes time-a long process.

  Both Oromos in Diaspora and Oromia clearly know that there are good and bad OPDO members. Information abounds that Obbo Jeneedyii is categorized under the bad OPDO members and leaders. This is not a mere Diaspora perspective either. It’s the descriptions of Obbo Juneedyii by his former comrades in OPDO who defected to other countries and who are still in Ethiopia. There is almost uniform assessment of him and weaknesses of his leadership of OPDO and Oromia. The negatives weigh much heavier than the merits of his accomplishments in leading OPDO and Oromia.

  On the big picture, his former comrades attest to the fact that Obbo Juneedyii had very unflinching support for TPLF, particularly extremely loyal to Meles. They argue that it is the demise of Meles that led to the demise of Obbo Juneedyii’s career in Ethiopia. Accordingly, Obbo Juneedyii was more loyal to Meles than the Oromo people. He was more loyal to Meles than OPDO itself. He weakened Oromos resistance by leading the disarmament of the Oromo people at large. He is also accused of weakening OPDO itself by fostering regional and religious divisions within the ranks of OPDO party.

  He even denied the existence of TPLF dictatorship in Ethiopia. He cannot deny this. It is a recorded video. He weirdly claimed all entities in EPRDF have equal power and there is no TPLF supremacy. I don’t think such claim is a mere slip of tongue but professing loyalty to the TPLF thugs. These are facts that can’t be whitewashed.

 48. Malkaa March 9, 2016 at 1:34 pm #

  @Abbaa Dhugaa
  Waaqni dhugaa umrii kee haa dheeressu. Waanuma ati comment goote kanatu sammuu kiyya keessa ture. Garuu dandeettii akka keetti ibsachuu dhabeetin akka biraatti ibsadhe. Wanti Juneeydii Saaddoo Oromoof ibsee dhiifamas gaafachuu qabu waan ati barreessite kana akkuma jirutti tahuu qaba. Yaadni kee yaada kiyya. Yaadni keenya lamaan yaada Oromoo maraa ti.
  Abbaa Dhugaa ! Jiraadhu !

 49. Abdi March 9, 2016 at 2:16 pm #

  Mr. Juneydi Chirie,

  To be honest your apology seems you are addressing your accomplishment rather than asking for pardon. If you mislead you ca not lead your way out by covering up most of your universal known deadly mistakes happened on your watch ( time). Remember the world is give and take what I do mean is you must be honest and openly and vividly mention your wrong doings. But you present even what you consider a mistake as a minor not big deal mistakes. What we the Oromo people want to hear from you is not your bibliography but the secret of you working with wayyane and what real goes through your mind when you sided with the killer of our people. Like I said forget your great achievements and bottom up your crazy crime you have committed on the people of Oromo serving your then boss TPLF Meles. Again you have to go back to square one and start over declaring your mistake 98% of your article covering your wrong doing. Think how you can present yourself more of exposding your faults and less of justifying why. To this end, for time being, your apology does not meet the standards needed to consider for further discussions.

 50. Hawee March 9, 2016 at 2:26 pm #

  At this time of history all Oromo people are mourning their dead and in deep pain.I am sure wayanee is whispering to your ears to do evil deeds to the Oromo people again.If not you know what to do to clear yourself up ‘CONFESS’.

 51. Bariisoo March 9, 2016 at 2:52 pm #

  Oromia is under state of war, Oromians and its ihabitantts are threathned by the current Abyssinien Mafia gangs in power,the others who are out of power are no stone left unturned to replace them , they are working day and night, they are waiting for the right time.Our choice is to consolidate unity of all our citzens who are willing to challenge the Abyssiniens more than century old Abyssinocracy.we dont have courts to bring any of our citzens to justice:lets concentrate on removing the parasitic Abyssinien system from its roots. Only then we can demand from every Oromo citzen what is his contribution to/ against his nation and country. Those who willingly or unwilligly contributed to the damage of their nation,lets test them giving the chances wether they can heal the wound they inflicted. I hope Jundeydin Sado chiri, as one of the nearst and insider of the enemy camp can contribute alot to speed up in dismantelling Tigrean Mafia ( maferia ) gangs in power.Information is power, he can provide all the necessary informations to dismantel them.lets use him or discard him, it is up to all Oromo,before traped by another enemy that works against Oromo natinal interest .

 52. Dude March 9, 2016 at 5:19 pm #

  Beriisoo. Yes you are right let us see how much he contribute to giving all information of TPLf to the people and help demolish TPLF.
  He can expose economic monopoly,
  he can expose poetical monopoly etc.

 53. Didaa March 9, 2016 at 9:06 pm #

  To All Oromo in diaspora who were victims of the decisions made during Juneydi was on the pseudo power,

  Let’s communicate and gather information to take Juneydi to US court or any other international court. He was the decision maker at Oromia level and implementer/perpetrator of the grave human right abuse in Oromia for over a decade.

  He is trying to lecture us about ‘the right to post paper to pursue future political grounds.’ He boldly writes, ‘If I want to do that, I guess, this is America where everybody tries his chance.’ The right he has been denying us, killing and detaining, torturing for asking that right in Oromia, with his Tigrean masters like Meles Zenawi.

  It is painful to see this individual use such free Oromo media!

 54. Yeroon Akkana March 10, 2016 at 12:45 am #

  Dear ObboJuneyidi,

  Good that you came out, after several years of silence, to share your views regarding your past deeds. I am saying “deeds” because it is not about “dhiifamaa” as you tried to call it but instead it is the usual rhetoric you used to exercise while you were in office. I was hoping you would change for better which I could not find in your ‘essay’. Rather you preferred to remain on the defensive position exposing your irrationality, dishonesty and egocentric nature.

  Why did you forget about the order you gave the Oromia Bureaus to move to Adama from Finfinne in less than a week time. Do you remember the atrocities? Employees gathered in the compound of Caffee to ask that this was not fair to displace them (their children were in school, spouses are either working in Federal offices or other private institutions and the decision was about splitting families). Do you remember what you did? Instead of talking to the employees, you responded by calling the Federal/Agazi police to the compound in which many were beaten and taken to prisons. Following that the protests by university students, Macha and Tulama Association and Oromo residents of Finfinne. The Agazi forces have knocked down, beaten and taken to prisons young and aged, students and intellect Oromos. You and your security apparatus continued harassing brilliant Oromo nationalists working in various bureaus of Oromia. Several of them left the country and went on exile just to save their lives from you heinous actions. If you ask me I can mention dozens of Oromos by name whom you know them very well.

  Kindly allow me to tell you that you were an autocrat and egoistic towards true Oromo nationalists while remained loyalist to TPLF dudes throughout your career responsibilities. You were thinking you know everything considering yourself as a capable scientist, politician, technocrat and bureaucrat (all kinds of expert). I have never seen you entertaining others’ (particularly open-mined Oromo nationalists) views, ideas or comments.Instead, you have been working relentlessly to attack, fire, imprison and send to exile every Oromo whom you may think were threats to your ideas, views or positions. It was funny that even during the last yearsof your authority, you have created a lot of mess, you have tried your level best to attack and eliminate people within and out of your party. Hope you know what I wanted to say.

  If you had to come to the front and talk about your past, I was expecting that you would tell us all the atrocities of the government you were serving, expose the supremacy of the minorities over you and your party, how they were twisting your hands to take decisions and actions against Oromos. In contrary, your write up only reminded me the same Juneyidi I knew 15 years ago, same Juneyidi 10 years ago and same Juneyidi 4 years ago. While reading through your article, I felt as if I were listening to you from the stage you were bragging at quite several years ago. No change in thoughts, nothing at all!

  Come on ObboJeneyidi, come back to your sense (at least after 4 years you have stopped serving that government) and I think this is the right time and good opportunity to confess and ask for real forgiveness. What is required from you is very simple; honesty, rationality and accepting and telling the realities as they are.

  With due respect,
  YeroonAkkana

 55. Guutamaa March 10, 2016 at 1:59 am #

  Oromo hundaaf,
  Juneeydii Saaddoo yeroo ammaan tanaa kan Oromoo irratti Wayyaaneen lola waliigalaa bantee fixaa jirtu kanatti dhimma jabaa kana irraa sammuu keenya hatuuf ergama Wayyaanee raaw’achaa jira har’allee.

  Maaloo Oromoo waa’ee saricha Wayyaanee kana asuma irratti dhaabaa.

  Mee ilaalaa waan Wayyaaneen umrii aangoo isii dheereffachuuf ajajaan isa dalagsiifte akka waan Oromoof dalageetti himachuuf as bahe malee dhiifama maalii gaafate? Dhiifama gaafachuutti hin jiru. Madaa keenyatti quba dhawaa jira qofa.

  Kun nama mitii waa’ee isaa dhiisaa dhimma harkaa nu qabu kan qabsoo bilisummaa Saba keenyaa irratti haa xiyyeeffannu.

 56. hawwinee barii March 10, 2016 at 2:28 am #

  Jundessiin Saaddoo was in charge of planning, organizing and financing genocide against Oromians when he was at the helm of Oromian regional power. He was the chief executive officer of Oromia. Therefore he carries greatest responsibility for the killings and all manner of persecution Oromians went through when he was Ethiopian puppet president in Oromia. Therefore, his place is not on ayyaantuu website but at International Criminal Court at the Hague, Netherlands.

 57. Mosisa March 10, 2016 at 12:29 pm #

  Ob. Juneydi

  Your boldfaced audacity is just unbelievable!

  First of all, you aren’t sovereign & autonomous human being. Mentally you are not free man. You were the captive & slave of TPLF. Therefore, responding to your scribbles is tantamount to stooping to your level.

  However, because you keep coming back justifying your fallacious righteous believe& action, I decided to comment. I like to respond point by point:

  A. Opportunity cost to Oromia and Oromians as a result of your commission and/or omission:

  You have done incalculable and immeasurable destructions to Oromia and Oromians. You destroyed lives. You left trail of debris and wreckage of mass murder and annihilated families behind.

  Because of what you did as servant of TPLF, Oromia as a country and Oromians as people, we have incurred what Dr Teso calls “opportunity cost”. If there is anybody who doesn’t know Dr G. Teso, he is an “expert in urban & town planning & development”, who had a pivotal role in the discussion of “Finfinne master plan.” One of the great Oromians.
  Under your regime, many people were killed, disappeared, tortured, died in deserts and high-seas while fleeing, imprisoned at home and neighbouring countries, lost their mind, maimed, disable, destroyed, etc.
  These people whose fate were destroyed by you were the ace of Oromians, they were the smartest, the gifted, the bravest, the most nationalistic among their generation who will die and indeed died for the cause of our nation. They could have been future leaders, scientists, brain surgeons, CEOs, entrepreneurs, playwrights, famous authors, artists, etc. Their loss is an “opportunity cost” to their families and to us all as Oromians. These are the “opportunity cost”, in other words, the benefit we lost as a result of losing these young/dynamic generation of Oromians by your handiwork.

  B. You are a coward and chicken who give Oromians bad name:

  You are a coward who couldn’t stand up to the TPLF, after things turned sour between you and the TPLF goons. It’s public record that the TPLF imprisoned your own wife. Instead of fighting for her release you run for your life leaving her in jail and escaped with your “precious life.” What type of a man are you, even when you couldn’t defend your own family member? What a chicken? If you were a man (dhiira) who has any scintilla of self-respect you will fight to free your own wife from the jaw of TPLF. If they refuse, you fight like a man and die after taking down one or more TPLF agents. Then at least you would have recovered some of you dignity and the name of Oromo. Instead you flee leaving your own wife in TPLF jail. Therefore, whatever you are waffling now you are total runaway coward.

  I suppose, it’s too much to ask from someone to save Oromos when he even couldn’t save his own wife. It is cowards like you, who crumble under TPLF threat/pressure in public view, while millions are watching, who give Oromos a bad name, instead of taking TPLF on and gain respect for themselves and Oromians in general.

  C. Your righteous argument and justification of your action is an elementary school yard kids discussion:

  You argued that you help develop Oromian infrastructure development, such as building of schools, roads, health services etc. Are you serious or are you taking us for fools? Have you compared and contrasted the income generated from Oromia and Tigray? Then analysed proportionally the investment share in infrastructure development in Tigray and Oromia? Are you just dumb or playing dumb? Your misleading justification is for the birds!

  To those who are trying to encourage and engineer for you to go on media and tell us the secret of TPLF, I say to them you couldn’t tell us any secret of TPLF. Because TPLF, wouldn’t tell you anything that they think is secret. They only tell you things that they wanted you to implement. Hence you couldn’t brining any new skeletons from TPLF’s closet.

  I could have said many more. But it isn’t necessary. I hope you got the gist of what I and others feel about selfish, opportunistic, coward and low grade people like you, who created such havoc in our country. One day you will be called to give an account of your action in decimation of young Oromians.

  I just wonder what will happen if someone who lost loved once at you hand see you, physically, one day?

 58. Guyyaa Halakee March 10, 2016 at 1:03 pm #

  I doubt whether this latter is from Juneeddii. If it is, it must be Ethiopias intelligence operation to blackmail OPDO into submission more than before by using opinion expressed on this subject. So, some of us are still immature as to how to handle liberation struggle.

 59. Guutamaa March 10, 2016 at 2:44 pm #

  @Moosisa.
  Jechan ittiin si galateeffachuu danda’un barbaadee dhabe. Akkaan ani fedhutti Juneeydiitti dubbatte. Kanuma.

 60. Oromiyaa March 10, 2016 at 5:38 pm #

  Mosisa
  Galataa argadhu, jundin sadoo nama nyataan akkummaa inni irraftee sabnii oromoo isaan manni isaan fi biyyi isaan digamee ni irraftee sahee.

 61. Tolla Guuta March 14, 2016 at 7:06 pm #

  Juneeydii Saaddoo Cirrii=Oromo Tumor (Prominent Neo Gobana)

  First of all I would like to appreciate those of you who were rationally commented on Junedin Sado’s (Oromo Tumor) script. Down! Down! Down! to those of you supporting this evil figure regardless of bloods on his hand, simple because he was born in your village or nearest area to where you born.

  He joined Oromia Region, not to contribute his part to the livelihood of Oromo in general but to get money in what so ever means. This goes up to the live of the whole Oromo citizen as far as it gives him a penny. This can be explained by what he did, said, implemented, etc practically during in power.

  I was one of the employee of Oromia Water, Mineral and Energy Bureau from start to 1999. What good performance done in that Bureau is by dedicated Oromo Nationalist all over Oromia. He is the one who hold budget of procurement until he cashed a lump sum of money out of it. If he had not happy by the amount of cash he siphoned, he prefer to return annual budget of Oromia to his master TPLF’s hand. The dirty figures he mentioned for witness in Oromia Education Bureau like Yohaanis Gendaa and Haaruun Hussen are ridiculous. I know those two filthy figures when I was working in West Wollega Zone. They were the most hated figures in their office and the entire Gimbi town. I can say more about Jundin the git, but he does not deserve more than this.

  Above all, it is down to genuine Oromo Nationalist for failing to take this fascist to court to be tried for the crimes he committed to Oromo people in general and particularly for those lost life and livelihood at his hand. Had we have done some proportional measures, by now he should have been in custody at best.

  Death to traitor(s)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Oromia Shall be Free!!!

 62. waliin tolla March 15, 2016 at 10:53 am #

  Junediin saado yakka cimaa dalagee jiraachuun nimala garuu aadaa oromoo keessatti kan edoo guddaan kenamuuf nama baddi isaa beekee dhiifama gaafate qomo oromoo dhiisit diinayyu ni maara dhiifama godheefi ofiti maka. Haalaa Adunyaa ama keessa jirus yoo kana hubanu tahe i namooni maqaa gudda qabaniif ardhas yaadataman namoota dhiifama gochuuf dursa kennan kan akka Nelsan Mandeela, gandii fi Martyiin luther king kkf kanaan beekamu. Kanaafu namoon Yaada dhiifama gaafachu kana mormitan ofi ilaalu qaban yaada jedhu qab. Yoo dhugaan haa laalmu jenne namoon yakka dalagan hundinu adabiif kan kaleesinu Junediin qofa mitt as keessasi ginglchaan heddu akka baasu shakki hinqabu kanaaf uduu beeknus tahe wolaan midhaan saba keena irra gaha ture bakka tokko qofa hinlaalu hundaafu walhubataa deemuun duboo teenaf tola yaada jedhu qaba hundaafu waaqa qofatu dhugaa baasa malee bakki jiruuf haali keessa akkasumas araba garii qabachuuf waan bareeda qofa bareesun dhuga dhoksinee bira dabru hindandeenu

  Click here to Reply or Forward

  Click here to Reply or Forward

  Click here to Reply or Forward

 63. Tolla Guuta March 15, 2016 at 6:25 pm #

  @waliin tolla (Juneeydii Saree)

  I can smell that waliin tolla must be Juneeydii Saaddoo Cirrii. Leave alone on social media; in real life you (Juneeydii Saaddoo Cirrii) are like chameleon. Do not warry that much. I wish you long life until our father’s land (Oromia) is free from century old subjugation by our heroes and hero Oromo nationalist. After you observe free Oromia I want to see your death not once or twice, but thousand times. In respect to civilization, the country you are living is calming number one in the entire world. Why they use capital punishment till today then?

  Death, death, death to fascist!!!

Leave a Reply