#FXG – Oduu gara garaa – Hagayya 15, 2017

Arsii Lixaatti maanguddoon waggaa 107 dubartii umrii 33 fuudhan

Yeroo baay’ee namni tokko erga dhalatee umrii dargaggummaa keessatti gaa’ila kan raawwatu.

Darbee darbee ammoo sababa haala jireenyaa garagaraatin umrii maanguddummaa keessatti gaa’ila raawwachuun ni mul’ata.

Wanti tibbana ta’e tokko ammoo edaa kunis ni jiraa kan nama jechisiisu.

Godina Arsii Lixaa aanaa Shaashamanneetti maanguddoon waggaa 107 guyyaa kaleessaa gaa’ila isaanii raawwataniiru.

Haaji Abdulqaadir Dheekkamaa Diidoo jedhaman. Aanaa Shaashamannee ganda Daannisaatti bara 1902 dhalatan.

Barnoota amantaa irra erga turanii booda bara 1942tti haadha warraa isaanii tan jalqabaatiin walitti worrooman.

Haadha warraa isaanii sana wajjiinis ijoollee 9 argachuun jiraataa turan.

Bara 1956tti ammoo haadha warraa lammaffaa fuudhanii jireenya isaanii itti fufan.

Haaji Abdulqaadir haadha warraa isaanii lameen irraa ijjoollee hedduu kan argatan ta’anis yeroo ammaa lubbuudhaan kan jiran dhiira 9 fi dubartoota 10.

Ilmi isaanii kan jalqabaa yeroo ammaa waggaa 60.

Maatii isaanii fi kan ilmaan ilmaan isaanii dabalatee yeroo ammaa kan jiran nama 108.

Haatii warraa Haaji Abdulqaadir tan lammataa du’aan jalaa boqachuu fi tan jalqabaa maanguddummaadhan jalaa dadhabanii kunuunsa dhabuu himan.

Rakkoo fi fedhii fuudhaaf qaban irraa ka’uun haadha warraa sadaffaa akka fuudhuu qaban baasanii buusanii murtee irra ga’an.

Maatii isaanii wajjinis mari’atanii walii galan.

Sanarraa ka’uun haala sirna aadaa fuudhaa fi heerumaatin jaarsa baasanii ergachuudhan kadhatanii Hagayya 07,2009 umrii isaanii waggaa 107ffaatti maatii fi firoottan akkasumas hiriyoota isaanii wajjiin ta’uun shamarree Furoo Guyyee jedhamtu waggaa 33 taatu waliin gaa’ila isaanii raawwataniiru.

Haji Abdulqaadir umrii kanatti gaa’ila raawwachuu isaaniitti gammachuu qaban ibsuudhan, haadha warraa 3ffaa tana haala addaatin kan ilaalan ta’uu fi akka umriin adda fagaatan osoo hin taane akkuma nama kamiittuu akka jiraatuu barbaadan dubbatan.

Yoo Rabbi irraa taates ilmoo walirraas ni arganna jedhan.

Kana malees jaalalaa fi gammachuudhan ishee wajjiin jiraachuu akka barbaadanis himaniiru. Via Yeeyyis Birruu Nagaroo#QabsooOromoo-Tuffii TPLF Oromoof qabdu mee ilaalaa!
Namoonni keenyaa maqaa siyaasaan hidhaman hundi haa hiikamani otoo jechaa jirruu, isaan kunoo ,dabalanii hidhaa jiru.
Dabare Dabareen hunda hidhuuf jiru.
Amboo ti ilmaan oromoo mormii daran cimaa jiru kana hisntu kakkaase jechuun hidhuu itti fufani jiru.
Guyyaa Wiixata kaleessaa 8/12/2009 naamoota kana gara Adaamaatti Bus lama konkoolaata sivil service Oromiyaa Fifinnee irraa Amboo fidaanii fuudhani deeman.
Ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtani hundaaf !
Mormiin sochii oromoo sadarkaa amma irra jiru
1. Hidhamtoonni siyaasaa oromoo hundi haa hiikamani jechaa jira,
Garuu TPLF faall’aa kanaa
-itti fufee tuffiidhaan itti dabalanii haaraa itti fufanii hidhaa jiru.
Maal fidduu kunoo dabare dabareen itti fufinnee hunda hiina jechaa jiru.
Kun maal jechuudhaa ?
Qeerroo fi ummanni maali fallii kanaa jettu ???????
Teenyee Lafa irra dhumuu moo qabsoo oromoo miliona 50 hirmaachiseen ni hinjiffanna; ni dandeenya ! Jechuun irratti Tokkummaan guutuu Oromiyaatti hirmaachuu qabna!
Qabsoon bifa qinda’een guutuu Oromiyaatti itti fufa! Via 
Dhábasá Wakjira Gemelal

No comments yet.

Leave a Reply

Designed and Developed by NextGen IT Solutions