Oduu gara garaa fb irraa arganne – Hagayya 14, 2017


Breaking news

Qeerroo Amboo Wellega, Awaday Jimaa, Gujii, Borana Balee, Walo irraa waaligaluu dhan

WAMICHA ILMAAN OROMOO RAAYYA ITTISA BIYYAA KEESSA JIRRAAN HUNDAAF ERGAA DABRSANI JIRU. 
____________________

Bakkuma jirtan hundatti nageenyi keenya kabajaa isin yaa dhaqqabu jechaa jaalala oromuummaan ergaa wamichaa kana isiniin ga’uu feena! Akkuma hundi keenya beeknu yeroo amma kana qabsoon ilmaan oromoon wayyaane irratti godhamaa jiru abdii kutaannaa keessa ishee sensiseera. Haa ta’uu malee ammas qabsaawota oromoo raayya ittisa biyyaa diinaaf wardiyyaa dhabbataniif ergaa waamicha FXG eegalame kana galmaan ga’uu keessatti dirqama oromoomummaa isaani akka ba’aanif dhaamsa dhaamu feena.
_______________________
Isin raayyan ittisa biyyaa oromuummaa qabdan marti keessan yeroo amma kana olola wayyaanen liqimfamtani kan jirtan ergaa dhumaa isiniif dhaamna. innis mootummaa sobduu fi nama nyaata kana gantanii dhaaba #Adda_bilisummaa_oromoo tti makamuu qabdu, isin ilaan oromoodha dhaaba ilmaan oroof falmu faana hiriuru qabdu. Ololli wayyaanen yoo ABOn in jifate akka loltuu dargii taati jedhu, Loltuun tigiray tigiraayitti gala isin eessa dhaqxu jedhu, olola dirsisaafi lola xin sammuu isin irratti dalagaa jiraachuushe hubachu qabdu. Ololli kun 100% kijiba wayyaane ta’uu isaa beekutu isin irra jiraata. Rayyan biyyaa ABO akka in taane wanti taassisu in jiru, inumaayyu yoo dhaaba kanatti kan makamtan taate kabajaafi ulfina guddaan kan isin simannu ta’uu keenya cimsine isin hubachiisu feena.
________________________
Egaa ilmaan oromoo #raayya ittisa biyyaa keessa jirtan hundi keessan olola wayyaanen machaawu in qabdan, isin ilma oromoo waan taatanif oromoof wardiyyaa dhaabbachuutu isin irra jira, kanaafu haala mijataa jiru maratti fayyadamtanii wamicha #ABO kana kabajjani hidhanno qabdan waliin dina gantani wamichaa oromumma isiniif gochaa jirru kabajuun dirqama oromummaa keessani akka baatan isiniin jenna.
__________________________
barruu kana erga dubbistaniin booda shear gochuun qabsa’otia keenya maraan akka dhaqqabuuf gumaacha oromuummaa keessani ba’adha!
Wan dubbiftaniif Galatooma!
Qabsoon itifufaa !

No comments yet.

Leave a Reply

Designed and Developed by NextGen IT Solutions