OMN: Oduu Oolmaa Oromiyaa (LIVE) Ado 20, 2017 – 1st Upadate

OMN: Oduu Adoolessa 9, 2017
Addisu Arega Kitessa Waldaa Atileetota Oromiyaa – Hagayya 9, 2017
—-
Oromiyaan galaana atileetotaati. Atileetiksiin aadaa ,duudhaa fi eenyummaa Oromooti. Seenaa biyyattii keessatti atileetotni Oromiyaa keessaa bahan yeroo Atileeti Abbabaa Biqilaa irraa kaasee hanga har’aatti jechuunis (Almaaz Ayyaanaa, Xurunash Dibaabaa Fi Ganzabee Dibabaa fi kkf)tti kallacha injifannoo Oromoo qofa utuu hinta’in biyyaa fi ardii Afriikaatiif miira dammaqinaa fi mallattoo injifannoo ta’anii itti fufanii jiru. Oromummaan haala kamiyyuu keessatti dorgmanii injifachuu akka ta’e fi rakkoo fedheefiyyu jilbeenfachuun akka hinbarbaachifne Oromummaan faajjii injifannoo akka ta’e dhalootas, addunyaas, firaa fi diinas barsiisanii jiru.

Oromiyaan galaana atileetotaa taatee akka itti fuftu gochuuf rakkoowaan sochii atileetiksii sadarkaa hundatti xaxanii qaban hiikuun dirqama. Sababni isaa kufaatiin atileetiksii irratti dhufu kufaatii eenyumma keenyaarrati dhufu waan ta’uufi. Kanaafuu, mirgaa fi faayidaa atileetota Oromoo waltajjii fi sadarkaa hundaratti kabajchiisuuf jecha Atileetotni Oromiyaa gaafa 16/11/2009 Galma Giddu Gala Aadaa Oromootti Waldaa Atileetota Oromiyaa hundeeffatanii jiru.

Kaayyoowwan waldichaa gurguddoon guddina atileetikisii Oromiyaa fi akka biyyaatti jiru dagaagsuuf, ilaalchaa fi gochaawaan kiraa sassaabdummaa Federeshinoota atileetiksii sadarkaa garaa garaa jiran biratti mul’atan karaa gurmaa’en irraatti qabsaa’uun sirreessuuf, hundaa ol atileetiksiin aadaa fi duudhaa eenyuummaa Oromoo ta’ee akka itti fufu gochuu keessatti atileetotni Oromoo gahee bal’aa irraa eegamu akka bahan taasisuuf yaadameeti.

Carraa kanaa Mootumman Naannnoo Oromiyaa Waldaan Atleetota Oromiyaa kaayyoo dhaabbateef akka galmaan gahu deggersa hinqusatamnee fi hundagaleessa ta’e kan godhu ta’uu mirkaneessina.

Waldaan Atileetota Oromiyaa Hoggansa torba of keessaa filatee jira. isaanis:-
1. Atileet Ibraahim Jeeylan— Dura taa’aa
2. Atileet Aselefech Margaa —I/A/Dura teessuuu
3. Atileet Taadasaa Tolaa ——-Barreessaa
4. Atileet Ganzabee Dibaabaa——–Miseensa
5. Atileet Imaanaa Maragaa——Miseensa
6. Atileet Mamhaammad Amaan—Miseensa
7. Atileet Roobaa Gaarii—–Miseensa


No comments yet.

Leave a Reply

Designed and Developed by NextGen IT Solutions